Směrnice Fondu dětí a mládeže

Směrnice Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH přijatá diecézním shromážděním Královéhradecké diecéze dne 27.4.2013 na návrh diecézní rady Královéhradecké diecéze ze dne 23.3.2013 dle § 16 odst.1 Hospodářského řádu CČSH v platném znění

§ 1
Předmět a platnost směrnice

Tato směrnice upravuje v souladu s ustanovením § 16 odst.1, písm d) Hospodářského řádu CČSH v platném znění (dále jen HŘ) hospodaření s vnitrocírkevním Fondem dětí a mládeže (dále jen FDM) Královéhradecké diecéze CČSH (dále jen diecéze).

§ 2
Příjmy FDM

Příjmem FDM jsou finanční prostředky zaslané fyzickými i právnickými osobamijako příspěvek do tohoto fondu na bankovní účet diecéze nebo předané za tímto účelem do pokladny diecéze v hotovosti. O FDM je účtováno na účtu Fond dětí a mládeže, dar lásky.

§ 3
Vedení účetnictví fondu

 1. O FDM je účtováno na účtu Fond dětí a mládeže, dar lásky.

 2. Diecézní rada vede administrativní záležitosti FDM v souladu s touto směrnicí.

§ 4
Účel fondu

 1. FDM je vnitrocírkevním fondem tvořeným v souladu s ustanovením §2 odst.1 této směrnice.

 2. Z FDM může být přispíváno na:

 1. jednodenní nebo vícedenní, např. víkendové, setkání dětí a (nebo) mládeže,

 2. dětský a (nebo) mládežový tábor,

 3. setkání dětí a (nebo) mládeže vč. jejich rodinných příslušníků.

 1. Z FDM může býttéž poskytnuta náboženské obci, organizující některé z výše uvedených setkání, zúčtovatelná záloha na úhradu služeb spojených s organizací setkání. Vyúčtování této zálohy bude součástí celkového vyúčtování daného setkání.

§ 5
Náležitosti žádosti o příspěvek z FDM

 1. Organizující náboženská obec k žádosti o příspěvek z FDM připojí tyto přílohy:

a) jmenný seznam účastníků, vedoucích a příp. dalších účastnících se osob,

b) souhrnné vyúčtování příjmů a výdajů spojených s danou akcí,

c) kopie účetních dokladů prokazujících výdaje (kopie paragonů, jízdenek, atd.), event. daná náboženská obec zapůjčí orginály těchto dokladů.

§ 6
Rozhodování o poskytnutí příspěvku z FDM

 1. Po zaslání žádosti organizující náboženskou obcí bude, při splnění podmínek uvedených v § 5 této směrnice, tato žádost zařazena na nejbližší schůzi diecézního revizního finančního výboru a schůzi diecézní rady, pokud bude doručena minimálně 7 dní před datem konání té schůze, která se koná dříve.

 2. Diecézní revizní finanční výbor provede kontrolu formální i obsahové stránky žádosti vč. povinných příloh a diecézní radě doporučí, event. nedoporučí, poskytnutí příspěvku z FDM.

 3. O poskytnutí, event. neposkytnutí, příspěvku z FDM rozhoduje s konečnou platností diecézní rada, přičemž vezme na vědomí vyjádření diecézního revizního finančního výboru.

 4. O každém případu využití fondu se hlasuje ve zvláštním bodu schůze diecézní rady.

 5. Výsledek rozhodnutí a hlasování je součástí zápisu ze schůze diecézní rady, který je uložen na úřadu diecézní rady.

 6. Diecézní rada minimálně jednou ročně informuje přispěvovatele do tohoto fondu o následujících skutečnostech:

 • příjmech,

 • výdajích,

 • aktuálním stavu fondu,

 • stavu fondu proti roku předchozímu.

§ 7
Výše příspěvku z FDM

Příspěvek z fondu je poskytován ve výši 25,-Kč/kalendářní den akce na každou osobu účastnící se daného setkání.

Příspěvek není nárokový.

§ 8
Kontrola hospodaření FDM

Hospodaření fondu v souladu s touto směrnicí, naplňování fondu atd. je povinna kontrolovat diecézní rada a diecézní revizní finanční výbor a to min. 1x/rok.

§9
Přechodná a závěrečná ustanovení

1) Přijetím této směrnice pozbývají platnost ostatní vnitřní předpisy Církve československé husitské upravující statut, využití atd, FDM Královéhradecké diecéze CČSH.

2) Tato směrnice bude zveřejněna na www stránkách diecéze. Zveřejnění bude provedeno do 30 dnů od přijetí této směrnice.

V Hradci Králové dne 27.4.2013

za Královéhradeckou diecézi CČSH
Štěpán Klásek, biskup královéhradecký