Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 22. 11. 2017

1. Kontrola usnesení

1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 4. 10. 2017

1.1.1 Smlouva o dílo mezi NO v Liberci a firmou Bétel servis s.r.o. na rekonstrukci koupelny
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi náboženskou obcí v Liberci (objednatel) a firmou Bétel servis s.r.o. (zhotovitel) rekonstrukci koupelny – nájemní byt na faře.

1.1.2 Příspěvek NO v České Lípě na opravu okapů a střechy
Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu bratrské svépomoci ve výši 24.840,- Kč náboženské obci v České Lípě na opravu okapů a střechy na budovách fary a kostela, s podmínkou uzavření splátkového kalendáře na dlužné odvody.

1.1.3 Revokace usnesení a schválení příspěvku NO ve Dvoře Králové na opravu střechy
Usnesení: Diecézní rada revokuje usnesení z hlasování diecézní rady per rollam z 1. 8. 2016 v bodě 1.1 o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu bratrské svépomoci náboženské obci ve Dvoře Králové nad Labem ve výši skutečných nákladů na nutnou opravu střechy a stropu nad kněžištěm Husova sboru. Diecézní rada schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu bratrské svépomoci ve výši 36.200,- Kč náboženské obci ve Dvoře Králové nad Labem na uvedenou opravu, s podmínkou uhrazení splatných závazků vůči KH diecézi ve výši 23.567,- Kč.

1.1.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO ve Dvoře Králové n. L. a M. a M. Musilovými
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí ve Dvoře Králové nad Labem (pronajímatel) a Michalem a Markétou Musilovými (nájemce).

1.2 Hlasování DR per rollam ze dne 25. 10. 2017

1.2.1 Nákup domu v Ústí nad Orlicí
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nákup domu v Ústí nad Orlicí, Lázeňská čp. 192.

1.2.2 Rekonstrukce Penzionu Zvonička
Usnesení: S odvoláním na stanovisko Města Pec pod Sněžkou, Regulační komise, a po provedených přepočtech diecézní rada schvaluje zbourání stávající zděné části Penzionu Zvonička až na úroveň základové desky. Tato varianta bude levnější, než varianta úpravy stávající zděné části objektu.

1.2.3 Smlouva o nájmu služebního bytu mezi NO v Bakově n. J. a Ondřejem Bezděkem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu služebního bytu mezi náboženskou obcí v Bakově nad Jizerou a Ondřejem Bezděkem.

1.3 Hlasování DR per rollam ze dne 2. 11. 2017

1.3.1 Smlouva o dílo na revitalizaci a stavební úpravy bytového domu v Hronově
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na revitalizaci a stavební úpravy bytového domu č.p. 596 v Hronově mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (objednatel) a firmou Průmstav Náchod s.r.o. (zhotovitel).

1.3.2 Smlouva o dílo na vnitřní stavební úpravy a dispoziční změny bytového domu v Hronově
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na vnitřní stavební úpravy a dispoziční změny bytového domu č.p. 596 v Hronově mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (objednatel) a firmou Průmstav Náchod s.r.o. (zhotovitel).

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Hospodaření KH diecéze 1. 1. – 30. 9. 2017
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí výsledky hospodaření KH diecéze za období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.

2.2 Přerozdělení restitučních finančních prostředků
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí hospodaření s restituční náhradou ke dni 31. 10. 2017, došlou za rok 2016. Diecézní rada schvaluje přerozdělení restitučních náhrad na nákup finančních instrumentů 1 mil. Kč, zůstatek cca 15 mil. Kč na nákup a opravu nemovitostí.

2.3 Zpráva DRFV o revizi projektů FSPI a FR 2016
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu DRFV o revizi projektů Fondu stavební podpory a Fondu rozvoje pro rok 2016.

2.4 Dosavadní přehled čerpání diecézních projektů z FR pro rok 2017
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu o stavu čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje pro rok 2017 na diecézní projekty.

2.5 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z Fondu stavební podpory a investic pro rok 2018
Usnesení 2.5.1: Diecézní rada neschvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Čáslavi na projekt Částečná rekonstrukce bytu v pravém křídle a výměna plynových kotlů v objektu. Diecézní rada navrhuje náboženské obci po kontaktu se stavebním technikem přepracovat projekt a následně podat žádost o příspěvek v rámci projektu FSPI Mimořádné projekty v diecézi a v NO.

Usnesení 2.5.2: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v České Lípě na projekt Rekonstrukce střešního pláště budovy fary – I. etapa. Finanční příspěvek 70.000,- Kč, a to za podmínky přispění Města Česká Lípa nebo kraje.

Usnesení 2.5.3: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory Domovu u Spasitele, středisku DM CČSH ve Frýdlantu na projekt Malířské a natěračské práce v objektu. Finanční příspěvek 40.000,- Kč.

Usnesení 2.5.4: Diecézní rada neschvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci ve Velkém Vřešťově na projekt Vybudování ČOV u fary NO Velký Vřešťov.

Usnesení 2.5.5: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Liberci na projekt Přestavba ubytovny fary na 2 byty a ubytovací pokoje na půdě objektu – I. etapa. Finanční příspěvek 65.000,- Kč a půjčka 105.000,- Kč.

Usnesení 2.5.6: Diecézní rada schvaluje pro možnost poskytnutí finančního příspěvku nebo půjčky na Mimořádné projekty v diecézi a v NO částku 1.000.000,- Kč.

2.6 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z Fondu rozvoje pro rok 2018
Usnesení 2.6.1: Diecézní rada přeřazuje projekt náboženské obce v Semilech s názvem Doplňková terénní pečovatelská služba – křesťanská služba lásky do žádostí spadajících pod projekt Diakonické a sociální aktivity KH diecéze Fondu rozvoje pro rok 2018. Diecézní rada vyzývá náboženskou obec do vyhlášení výzvy na projekty Diakonického a sociálního díla z Fondu rozvoje ke zjištění možnosti příspěvku na tuto službu od klientů.

Usnesení 2.6.2: Diecézní rada přeřazuje projekt náboženské obce v Semilech s názvem Biblická výuka a práce s dětmi v náboženské obci v Semilech do žádostí spadajících pod Fond dětí a mládeže KHD CČSH (Dar lásky) a v rámci tohoto fondu náboženské obci schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč, a to za podmínek podle § 5 směrnice fondu a prezentace na webu.

Usnesení 2.6.3: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Semináře, školení ve výši 80.000,- Kč.

Usnesení 2.6.4: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání členů komisí ve výši 16.400,- Kč.

Usnesení 2.6.5: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Duchovní obnova ve výši 32.000,- Kč.

Usnesení 2.6.6: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diakonické a sociální aktivity KH diecéze ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení 2.6.7: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní katedry ve výši 45.600,- Kč. Diecézní rada rozšiřuje možnost využití příspěvku i na vikariátní shromáždění.

Usnesení 2.6.8: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Vikariátní dny ve výši 12.000,- Kč.

Usnesení 2.6.9: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání duchovních seniorů ve výši 4.000,- Kč.

Usnesení 2.6.10: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Fond technické podpory ve výši 30.000,- Kč. Diecézní rada rozšiřuje možnost využití příspěvku i na pořízení PC.

Usnesení 2.6.11: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní den ve výši 74.000,- Kč, a to při příspěvku účastníků: 250 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě.

Usnesení 2.6.12: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní časopis Mosty ve výši 28.000,- Kč.

Usnesení 2.6.13: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání pro rodiny s dětmi ve výši 28.960,- Kč.

2.7 Prodloužení termínu projektu FR Oprava varhan I. etapa NO v Jaroměři
Usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu realizace projektu FR 7/2016 Oprava varhan I. etapa náboženské obce v Jaroměři do 30. 6. 2018.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Dědické řízení ve prospěch NO v Náchodě
Usnesení: Diecézní rada schvaluje přijetí dědictví náboženskou obcí v Náchodě na základě usnesení okresního soudu v Náchodě o dohodě o rozdělení pozůstalosti po Janě Hejzlarové.

3.2 Darovací smlouvy na zvonohru v NO v Hradci Králové
Usnesení: Diecézní rada schvaluje darovací smlouvy mezi uvedenými dárci a náboženskou obcí v Hradci Králové na zvonohru – zvony ve Sboru kněze Ambrože:
– Georg Volkmar Müller 2. 5., 21. 9., 25. 10.
– Ing. Roman Havránek 24. 10.

3.3 Informace ohledně objektů KH diecéze
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí aktuální informace ohledně objektů KH diecéze v Hronově, Velké Úpě, Ústí nad Orlicí a v Nové Vsi nad Nisou.

3.4 Smlouva o dílo na opravu střechy v Nové Vsi n. N.
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí (objednatel) a Petrem Krulichem (zhotovitel) na opravu střechy objektu v Nové Vsi nad Nisou.

3.5 Seznam ubytovaných v ubytovně Ararat
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí seznam ubytovaných v ubytovně Ararat v Úpici.

3.6 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v Přepeřích a T. Strnadem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v Přepeřích (pronajímatel) a Tomášem Strnadem (nájemce).

3.7 Smlouva o dílo mezi NO Chlumec n. C. a M. Lidmilou stavební úpravy bytu
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi náboženskou obcí v Chlumci nad Cidlinou (objednatel) a Miroslavem Lidmilou (zhotovitel) na stavební úpravy bytové jednotky. Schválené prostředky z FSPI jsou ve výši 270.000,-, rozdíl do výsledné ceny se náboženská obec zavazuje uhradit z vlastních zdrojů.

3.8 Ustanovení zmocněnce DR v NO v Holicích
Usnesení: Diecézní rada vzhledem ke skončení funkčního období dosavadní rady starších náboženské obce v Holicích a vzhledem k neproběhnutí nové volby konstatuje neplatnost rady starších v této obci ke dni 22. 11. 2017. Diecézní rada v této obci ustanovuje do funkce zmocněnce diecézní rady od 23. 11. 2017 Terezu Šmejdovou Koselovou a pověřuje ji k zajištění volby nové rady starších.

3.9 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání mezi NO v Jablonci n. N. a Lucií Duškovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi náboženskou obcí v Jablonci nad Nisou (pronajímatel) a Lucií Duškovou (nájemce).

3.10 Žádost o povolení výjimky současného působení příbuzných v radě starších NO v Hradci Králové
Usnesení: Diecézní rada v souladu s § 10, odst. 2 Organizačního řádu CČSH povoluje výjimku pro příbuzné – sourozence Petra Holinku (finanční zpravodaj) a Marcelu Holinkovou (členka) působit současně v radě starších náboženské obce v Hradci Králové.

3.11 Možnost sloučení NO v Nechanicích s NO v Hradci Králové
Usnesení: Diecézní rada odkládá rozhodnutí ohledně možnosti sloučení Náboženské obce CČSH v Nechanicích s Náboženskou obcí CČSH v Hradci Králové podle Ústavy CČSH, článku 17, odst. 3, písmene a) na rok 2018.

3.12 Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v Liberci a Barborou Zemanovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v Liberci (pronajímatel) a Barborou Zemanovou (nájemce).

3.13 Dodatek k nájemní smlouvě mezi Městem Nový Bor a NO v Novém Boru
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na byt č. 21 v ul. Rumburských hrdinů 820, Nový Bor mezi Městem Nový Bor (pronajímatel) a náboženskou obcí v Novém Boru (nájemce).

3.14 Dodatek ke smlouvě o podnájmu bytu mezi NO v Novém Boru a Radkou Doubkovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu bytu mezi náboženskou obcí v Novém Boru (pronajímatel) a Radkou Doubkovou (nájemce).

3.15 Pojištění objektu v Ústí nad Orlicí
Usnesení: Diecézní bere na vědomí předloženou kalkulaci pojištění objektu v Ústí nad Orlicí, Lázeňská 192. Diecézní rada schvaluje záměr pojištění tohoto objektu.