Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 10. 4. 2018

1. Hospodářsko-finanční referát a podklady pro diecézní shromáždění 2018

1.1 Hospodářské výsledky za rok 2017 a přehled půjček k 31. 12. 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje hospodářské výsledky za rok 2017 a přehled půjček k 31. 12. 2017.

1.2 Rozpočet 2018 a výhled na rok 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje rozpočet 2018 a výhled na rok 2019.

1.3 Přehled čerpání z FSPI a FR za rok 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí čerpání z FSPI a FR za rok 2017.

1.4 Výsledky hospodaření s restitučními náhradami za rok 2014 – 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje přehled výsledků hospodaření s restitučními náhradami za rok 2014-2017.

1.5 Způsob využití restituční náhrady za rok 2017 (došlé v prosinci 2017)
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH doporučuje diecéznímu shromáždění vyslovit souhlas s rozdělením restituční splátky za rok 2017 došlé v prosinci 2017 takto:
Zůstatek z restituční splátky k 31. 12. 2017: 15.380.842,43 Kč
Restituční splátka 2017: 22.583.527,- Kč
Celkem k použití: 37.964.369,43 Kč
Rekonstrukce bytového domu Hronov 11.642.000,- Kč
Další prostředky do rekonstrukcí objektů diecéze a nákupy nemovitostí (Velká Úpa, Nová Ves, Hlinsko, Pardubice a jiné)
Příděly se neuskuteční, budou čerpány zůstatky z FR a FSPI v rozmezí 1.500.000,- Kč

1.5.1 Udělení mandátu k případnému prodeji objektu v Nové Vsi
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH žádá DS z udělení mandátu k možnému prodeji objektu v Nové Vsi.

1.6 Způsob využití finančních prostředků (tzv. restitučních finančních prostředků) na rok 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH doporučuje diecéznímu shromáždění vyslovit souhlas s návrhem, aby finanční prostředky přišlé jako restituční náhrada za rok 2018 po 1. 1. 2019 byly neprodleně vloženy do finančních aktivit nebo instrumentů na základě rozhodnutí diecézní rady. Toto rozhodnutí bude následně předloženo ke schválení diecéznímu shromáždění.

1.6.1
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH doporučuje diecéznímu shromáždění vyslovit souhlas s návrhem, aby částka z přišlé restituční náhrady za rok 2018 až do výše 1,2 mil. Kč byla přidělena do FSPI a až do výše 0,3 mil. Kč do FR pro projekty NO a KH diecéze roku 2019.

1.7 Schválení svolávací vyhlášky a programu jednání diecézního shromáždění
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje text svolávací vyhlášky pro jednání Diecézního shromáždění Královéhradecké diecéze CČSH na sobotu 19. 5. 2018 od 9.00 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

1.8 Schválení jednacího řádu diecézního shromáždění
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje předložený jednací řád diecézního shromáždění a doporučuje diecéznímu shromáždění jeho přijetí.

1.9 Schválení zápisu z jednání diecézního shromáždění z roku 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH doporučuje diecéznímu shromáždění přijetí zápisu z jednání diecézního shromáždění z roku 2017.

1.10 Kandidáti na Osobnost KH diecéze
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH souhlasí s navrženými kandidáty na Osobnost KH diecéze, vyhlášení na diecézním shromáždění: Václav Böhm, Jaroslava Böhmová, Libuše Šrůtková.

1.11 Schválení výkazu duchovní správy v NO za rok 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH pověřuje úřad diecézní rady, aby zajistil údaje z NO a doplnil výkazy duchovní správy za rok 2017.

1.12 Předložení projektu sociálního bydlení Davidem Smetanou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH zavazuje a vyzývá pro příští zasedání DR Davida Smetanu k předložení projektu sociálního bydlení.

1.13 Předložení modelové situace pro koupi objektů správcem budov a ses. Zdenkou Sedláčkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH zavazuje správce budov Davida Líbala a sestru Zdenku Sedláčkovou k vyhotovení modelové situace pro koupi objektů v návaznosti na hypotéku se splatností do 10 let.

2. Organizačně-právní referát

2.1 Žádost NO CČSH v Semilech o poskytnutí finanční podpory z FR NO CCŠH v Semilech na projekt „Doplňková terénní pečovatelská služba – křesťanská služba lásky“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku NO CČSH v Semilech na projekt „Doplňková terénní pečovatelská služba – křesťanská služba lásky v částce 12.500,- Kč.

2.2 Žádost o změnu v žádosti NO CČSH v Semilech o navýšení vratné kauce
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH neschvaluje výši vratné kauce v žádosti NO CČSH v Semilech z původních 36.000,- Kč na 60.000,- Kč.

2.3 Žádost Ambry – střediska Husitské diakonie o poskytnutí finanční podpory z FR na projekt „Charitativní šicí dílny v Ambře – středisku Husitské diakonie a dovybavení dílny“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Ambře – střediska Husitské diakonie na projekt “Charitativní šicí dílny v Ambře – středisku Husitské diakonie a dovybavení dílny“ v částce 8.000,- Kč.

2.4 Žádost střediska DMCČSH – Domov U Spasitele o poskytnutí finanční podpory z FR na projekt “Nákup nové zdvihací vany Classic Line od firmy ARJO“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt střediska DMCČH – Domov U Spasitele na projekt „Nákup nové zdvihací vany Classic Line od firmy ARJO“ v částce 74.500,- Kč – s tím, že se neuskuteční projekt z FSPI.

2.5 Žádost střediska Diakonie a misie CČSH – Kabinet Trojzemí o poskytnutí finanční podpory z FR na projekt „Integrace bez hranic „
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku středisku Diakonie a misie CČSH – kabinet Trojzemí na projekt „Integrace bez hranic“ v částce 5.000,-Kč.

2.6 Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu mezi smluvními stranami Armex Energy (dodavatel) a Královéhradecká diecéze CČSH (zákazník) pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

2.7 Změnové listy na akci Revitalizace a stavební úpravy bytového domu č.p. 596 v Hronově a Vnitřní stavební úpravy a dispoziční změny bytového domu č.p. 596 v Hronově
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje předložené změnové listy č. 1 – 18 na akci Revitalizace a stavební úpravy bytového domu č. p. 596 v Hronově a Vnitřní stavební úpravy a dispoziční změny bytového domu č.p. 596 v Hronově. Celková cena díla s DPH po započtení změnových listů činí 7.504.423 + 4.137.414 = 11.641.837,- (z toho 40% dotace = 1.654.965,-) cena díla v případě poskytnutí dotace činí 9.986.872,-.

2.8 Smlouva o nájmu místnosti mezi NO v Litomyšli a Karlem Kučerou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi NO v Litomyšli a Karlem Kučerou na dobu určitou do 30. 6. 2018.

2.9 Nájemní smlouva na nebytové prostory uzavřené na dobu neurčitou mezi NO v České Skalici a paní Zuzanou Horkou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu na nebytové prostory (garáže) mezi NO v České Skalici a paní Zuzanou Horkou na dobu neurčitou z podmínkou změny v hlavičce smlouvy a opravy razítka.

2.10 Smlouva o nájmu služebního bytu mezi NO CČSH ve Frýdlantu Čechách a sestrou Martinou Tomčíkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu služebního bytu mezi NO CČSH ve Frýdlantu v Čechách a sestrou Martinou Tomčíkovou na dobu určitou od 1. 8. 2018 do skončení služebního poměru nájemce.

2.11 Zpráva DRFV ze dne 9. 4. 2018 o kontrole FR a FSPI za rok 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí zprávu DRFV ze dne9. 4. 2018 o kontrole FR a FSPI za rok 2017.

2.12 Schválení záměru k řízení společnosti pro hospodářskou činnost
Usnesení: DS pověřuje DR k vytvoření společnosti (institutu) pro hospodářskou činnost od roku 2019. Tento institut by spravovala DR, kontrolním orgánem by byl DRFV.

4. Různé

4.1 Schválení podkladů pro výroční zprávu za rok 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje podklady pro výroční zprávuza rok 2017.

4.2 Zprávy správce budov Davida Líbala za rok 2017 a aktuální stav
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí zprávy správce budov Davida Líbala a zpráva bude přiložena k materiálům k projednání pro DS.