Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 12. 11. 2019

1. Kontrola usnesení
1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 13. 9. 2019
1.1.1 Schválení pojistné smlouvy na budovu Ambrožova 728/3, Hradec Králové
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje novou pojistnou smlouvu od pojišťovny Allianz na budovu Ambrožova 728/3, Hradec Králové.

1.2 Hlasování DR per rollam ze dne 3. 10. 2019
1.2.1 Schválení kupní smlouvy mezi KH diecézí CČSH a panem Jiřím Karešem a panem Bc. Liborem Karešem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje kupní smlouvu mezi KH diecézí CČSH a panem Jiřím Karešem a panem Bc. Liborem Karešem na nákup pozemku parcelního číslo St. 1245 v katastrálním území Náchod, s výměrou evidovanou v katastru nemovitostí 304 m2, druhem pozemku zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 1026 v části obce Náchod, rodinný dům.

1.2.5 Schválení žádosti bratra Jana Rokyty o svolení učit
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje žádost bratra Jana Rokyty o svolení učit každý čtvrtek od 8:30 hod. do 13:30 hod. předměty Sociologie náboženství, Současná religiozita, Křesťanská filosofie.

1.2.6 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH v Novém Bydžově a panem Martinem Markem na dobu neurčitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH v Novém Bydžově a panem Martinem Markem od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou.

1.3 Hlasování DR per rollam ze dne 18. 10. 2019
1.1 Schválení uložení volných finančních prostředků do Českého nemovitostního fondu
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje uložení finančních prostředků do Českého nemovitostního fondu.

2. Hospodářsko-finanční referát
2.1 Hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2019.

2.2 Schválení finanční podpory z FSPI pro rok 2020
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH neschvaluje výši finanční podpory náboženským obcím z Fondu stavební podpory a investic Královéhradecké diecéze CČSH pro rok 2020, a to:
Usnesení 2.2.1: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku NO CČSH NO CČSH v Hrádku nad Nisou na projekt Historie Trojzemí – naučná stezka u Chrámu Pokoje.
Usnesení 2.2.2: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku NO CČSH NO CČSH v Liberci na projekt Rekonstrukce ubytovny liberecké fary na apartmán, byt a hostinské pokoje
2. etapy.
Usnesení 2.2.3: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje KH diecézi poskytnutí finančního příspěvku na Mimořádné projekty v diecézi a NO ve výši 1 500 000,- Kč.

2.3 Schválení finanční podpory z Fondu rozvoje pro rok 2020
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje výši finanční podpory náboženským obcím z Fondu rozvoje Královéhradecké diecéze CČSH pro rok 2020, a to:
Usnesení 2.3.1: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje
KH diecézi poskytnutí finančního příspěvku na projekt 100 let Církve československé husitské ve výši 64.000,- Kč.
Usnesení 2.3.2: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Školení a semináře ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení 2.3.3: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Duchovní obnova ve výši 28.500,- Kč. Příspěvek účastníků: 1 000,- Kč duchovní a kazatel, ostatní 1 950,- Kč.
Usnesení 2.3.4: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diakonické a sociální aktivity
KH diecéze ve výši 100.000,- Kč.
Usnesení 2.3.5: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní katedry ve výši
49.000,- Kč.
Usnesení 2.3.6: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Vikariátní dny ve výši 12.000,- Kč.
Usnesení 2.3.7: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání duchovních seniorů ve
výši 4.000,- Kč.
Usnesení 2.3.8: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Fond technické podpory ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení 2.3.9: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní den ve výši 221.000,-/61.000,- Kč, a to při příspěvku účastníků: 250 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě.
Usnesení 2.3.10: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní časopis Mosty ve výši 48.000,- Kč.
Usnesení 2.3.11: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání pro rodiny s dětmi ve výši 31.960,- Kč.
Usnesení 2.3.12: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání mládeže ve výši 6.550,- Kč.

2.4 Žádost sestry Františky Kláskové o příspěvek z Fondu dětí a mládeže
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH poskytnutí příspěvku z FDM sestře farářce Františce Kláskové v částce 1.034,- Kč na setkání mládeže v Trutnově.

2.5 Žádost NO CČSH v Hradci Králové o příspěvek na SHP
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí příspěvku NO CČSH v Hradci Králové v částce 16.040,- Kč na stavebně-historický průzkum, který se týká budovy diecéze.

2.6 Žádost NO CČSH ve Velkých Hamrech o příspěvek z Fondu technické podpory na nákup tiskárny
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí příspěvku NO CČSH ve Velkých Hamrech z Fondu technické podpory v částce 2.000,- Kč na nákup tiskárny.

2.7 Žádost NO CČSH v Hlinsku návrh splátek
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje na základě žádosti NO CČSH v Hlinsku posun ve splácení půjčky z FSPI ve výši 100.000,- Kč/ročně od roku 2020.

2.8 Žádost NO CČSH v Přelouči o prodloužení splátek
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje na žádost NO CČSH v Přelouči posunutí splátek půjčky z FSPI ve výši 40.000,- Kč do roku 2020.

2.9 Žádost o finanční výpomoc pro řešení havárií fary NO CČSH v České Lípě
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje na žádost NO CČŠH v České Lípě finanční výpomoc ve výši 70.000,- Kč pro řešení havárie fary takto – příspěvek z fondu BS ve výši 35 000,- Kč, půjčka ve výši 35 000,- Kč z prostředků diecéze.

2.10 Schválení smlouvy na zajištění auditu KH diecéze CČSH v roce 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu auditorské kanceláře Audit Vogel s.r.o. na zajištění kontroly hospodaření Královéhradecké diecéze CČSH v roce 2019.

2.11 Žádost KH diecéze o poskytnutí dotace na Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí žádost KH diecéze o poskytnutí dotace na Krajský úřad Královéhradeckého kraje na projekt kulturní aktivity CČSH v roce 2020.

3. Organizačně-právní referát
3.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové
a Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Džbánově
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Džbánově na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.Schválení smlouvy se odkládá, projednáním je pověřen bratr
J. Plhák.

3.2 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Martinou Líškovou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu
o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Martinou Líškovou od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020.

3.3 Smlouva o nájmu bytu mezi Královéhradeckou diecézí CČSH a panem Cyrilem Svobodou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu
o nájmu bytu mezi Královéhradeckou diecézí a panem Cyrilem Svobodou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3.4 Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Lydií Kuželovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 1. 7. 2016 mezi KH diecézí CČSH a paní Lydií Kuželovou od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou.

3.5 Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Blankou Fabiánovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 1. 7. 2016 mezi KH diecézí CČSH a paní Blankou Fabiánovou od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou.

3.6 Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu mezi KH diecézí a panem Lukášem Grygerkem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvu o nájmu bytu ze dne 1. 1. 2016 mezi KH diecézí a panem Lukášem Grygerkem od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou.

3.7 Dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu mezi KH diecézí a bratrem biskupem Mgr. Pavlem Pechancem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvu o nájmu služebního bytu ze dne 1. 1. 2015 mezi KH diecézí a bratrem biskupem Mgr. Pavlem Pechancem od 1. 1. 2020.

3.8 Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi KH diecézí a firmou Hlaváč – podlahy s.r.o.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 3 ke smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 3. 2004 mezi KH diecézí a firmou Hlaváč – podlahy s. r. o. od 1. 1. 2020

3.9 Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi KH diecézí a Jaromírem Rašínem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 4 ke smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 6. 2002 mezi KH diecézí a panem Jaromírem Rašínem od 1. 1. 2020.

3.10 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Holohlavech a paní Sabrinou Olahovou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu
o nájmu bytu mezi NO CČSH v Holohlavech a paní Sabrinou Olahovou od
1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

3.11 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Čáslavi a panem Markem Maximem Švancarou a pan Katarínou Švancarovou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu
o nájmu bytu mezi NO CČSH v Čáslavi a panem Markem Maximem Švancarou a paní Katarínou Švancarovou na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2024.

3.12 Nájemní smlouva mezi KH diecézí CČSH a paní Ivanou Stárkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi KH diecézí CČSH a paní Ivanou Stárkovou na dobu neurčitou
od 1. 10. 2019.

3.13 Vyúčtování služeb Hronov, Riegrova 596 – manuál pro období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí vyúčtování služeb Hronov, Riegrova 596 – manuál pro období od 1. 12. 2018
do 31. 12. 2019.

3.14 Příkaz k provedení inventarizace majetku KH diecéze CČSH
Usnesení:Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku KH diecéze CČSH k 31.10.2019 a schvaluje likvidaci majetku dle přiložených protokolů.

3.15 Návrh komise pro volbu biskupa
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH navrhuje komisi pro volbu biskupa v tomto složení: sestra Zdenka Sedláčková, bratr Vladislav Pek, bratr Martin Marek.

3.16 Volební řízení na funkci diecézního biskupa
Usnesení: Diecézní rada na základě Ústavy CČSH čl. 30 a 42 a Organizačního řádu CČSH § 46 a 47 vyhlašuje volební řízení k volbě biskupa na funkční období 2020-2027 a určuje den 16. května 2020 dnem volebního diecézního shromáždění biskupa královéhradecké diecéze.

3.17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a SONS na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové
a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020