Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 19. 9. 2017

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Hospodaření KH diecéze 1. 1. – 31. 7. 2017, výhled mezd a pohledávky u NO
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí výsledky hospodaření Královéhradecké diecéze za období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, výhled ohledně mezd pro období 2018-2022 a informace o dlužných pohledávkách náboženských obcí vůči diecézi.

2.2 Pojištění objektu ve Velké Úpě
Usnesení: Diecézní rada na základě předložené kalkulace pojištění objektu ve Velké Úpě č.p. 269 schvaluje smlouvu na pojištění tohoto objektu.

2.3 Příspěvek z Fondu dětí a mládeže na minitábor NO v Rychnově
Usnesení: Diecézní rada schvaluje finanční příspěvek na konání farního minitábora náboženské obce v Rychnově nad Kněžnou ve výši 1.155,- Kč v souladu s § 7 směrnice Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Návrh na vypsání výzvy Fondu rozvoje a Fondu stavební podpory a investic pro rok 2018
Usnesení: Diecézní rada schvaluje vypsání výzvy pro nové kolo Fondu rozvoje pro rok 2018 ve výši 500.000,- Kč a Fondu stavební podpory a investic pro rok 2018 ve výši 1.500.000,- Kč, v termínu od 1. 1. do 31. 12. 2018, včetně zůstatků fondů z předešlého roku.
Termín vyhlášení: 20. 9. 2017
Příjem žádostí: 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017
Čerpání: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Doba trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

3.2 Změna realizace projektu FR Fond technické podpory
Usnesení: Diecézní rada souhlasí se změnou realizace projektu FR Fond technické podpory na nákup videokamery v cenové relaci do 9.000,- Kč pro záznam přednášek.

3.3 Potvrzení a doplnění členů do komisí
Usnesení: Diecézní rada schvaluje následující složení členů komisí
Pastorační komise: David Smetana (metodik), Kateřina Havelková, Miroslava Mlýnková, Štěpán Klásek, Lada Kocourková, Vladislav Pek, Aleš Toman
Komise pro práci s dětmi a mládeží: Františka Klásková (metodik), Kateřina Havelková, Štěpán Klásek, Lada Kocourková, Alena Naimanová, Petra Tamchynová, Františka Tichá
Komise pro práci se seniory: Jana Wienerová (metodik), Žaneta Černochová, Alena Fabiánová, Anna Holínská, Alena Naimanová
Sociální komise: Hedvika Zimmermannová (metodik), Kateřina Havelková, Lada Kocourková, Olga Líbalová
Liturgická komise: Vladimír Hraba (metodik), Vladislav Pek, Eliška Zapletalová
Vzdělávací komise: Jiří Plhák (metodik), Oldřich Bezděčík, Martin Chadima, Tomáš Karel, Jan Rokyta
Ediční rada: Štěpán Klásek, Lada Kocourková, Pavel Pechanec, Jana Pechancová, Jan Rokyta, Jana Wienerová

3.4 Termíny DR a DS v roce 2018
Usnesení: Diecézní rada schvaluje tyto termíny jednání diecézní rady a konání diecézního shromáždění v roce 2018:
23. 1. 2018
7. 3. 2018
10. 4. 2018
19. 6. 2018
21. 8. 2018 (případně per rollam)
25. 9. 2018
21. 11. 2018
19. 5. 2018 diecézní shromáždění.

3.5 Žádost o svolení se založením kontaktního místa pro Dobrotety z. s.
Usnesení: Diecézní rada schvaluje založení kontaktního místa pro Dobrotety, z. s., v Královéhradeckém kraji v prostorách střediska Husitské diakonie AMBRA v Hradci Králové.

3.6 Informace ohledně objektu v Hronově, ve Velké Úpě a v Nové Vsi n. N.
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí aktuální informace ohledně objektu v Hronově, ve Velké Úpě a v Nové Vsi nad Nisou. Diecézní rada pověřuje Davida Líbala k jednání s firmou SAMING s.r.o. a prezidium k podepsání smlouvy „stavební úpravy a zateplení bytového domu“ č.p. 596 v Hronově.

3.7 Smlouva o dílo na vypracování dokumentace pro provedení stavby v Hronově (rámcově schválená)
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí (objednatel) a firmou GRANTING s.r.o. (zhotovitel) na vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu č.p. 596 v Hronově, p.č. 327, k.ú. Hronov (vnitřní stavební úpravy a dispoziční změny).

3.8 Příkazní smlouva na poradenské služby ke stavbě domu v Hronově – výzva IROP
Usnesení: Diecézní rada schvaluje příkazní smlouvu mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (příkazce) a Monikou Kučerovou (příkazník) na poradenské služby pro revitalizaci bytového domu č.p. 596 v Hronově.

3.9 Pachtovní smlouva mezi KHD a SŽDC na pozemek v Hronově
Usnesení: Diecézní rada schvaluje pachtovní smlouvu mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (propachtovatel) a Královéhradeckou diecézí CČSH (pachtýř) na část pozemku p.č. 1705/1 v k.ú. a obci Hronov.

3.10 Seznam ubytovaných v ubytovně Ararat
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí seznam ubytovaných v ubytovně Ararat v Úpici.

3.11 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a J. Martiníkem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (pronajímatel) a Janem Martiníkem (nájemce) od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2018.

3.12 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a dalším nájemcem ve studentském bytě
Usnesení: Diecézní rada pověřuje prezidium k jednání s případným nájemcem a k uzavření smlouvy o nájmu prostor ve studentském bytě mezi ním a Královéhradeckou diecézí CČSH od 1. 10. 2017 do 30. 6. 2018 v cenové relaci 3500,- Kč.