Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 21. 6. 2017

1. Kontrola usnesení

Hlasování DR per rollam ze dne 11. 5. 2017

1.1 Hospodářsko-finanční a organizačně-právní referát

1.1.1 Smlouva o dílo Mezi NO v Novém Bydžově a D. Macháčem na opravu věžních hodin

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi náboženskou obcí v Novém Bydžově a Danielem Macháčem na opravu věžních hodin na věži Husova sboru v Novém Bydžově.

1.1.2 Dodatek smlouvy o nájmu mezi NO v České Třebové a SONS

Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi náboženskou obcí v České Třebové a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.

1.1.3 Nájemní smlouva o zázemí pro kostelníka mezi NO v Novém Boru a H. Hýbnerovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje nájemní smlouvu o zázemí pro kostelníka mezi náboženskou obcí v Novém boru a Helenou Hýbnerovou.

1.1.4 Smlouva o nájmu nemovitostí mezi NO v Nekoři a Moravskou pohřební službou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu nemovitostí v Králíkách mezi náboženskou obcí v Nekoři a firmou Moravská pohřební služba s.r.o. k provozování pohřební služby.

1.1.5 Smlouva o nájmu bytu mezi NO ve Rtyni v P. a K. Jiránkovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí ve Rtyni v Podkrkonoší a Kateřinou Jiránkovou.

1.1.6 Výroční zpráva KH diecéze 2016

Usnesení: Diecézní rada schvaluje výroční zprávu Královéhradecké diecéze za rok 2016.

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Hospodaření KH diecéze 1. 1. – 31. 5. 2017

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí výsledky hospodaření KH diecéze za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017.

2.2 Přerozdělení finančních prostředků

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí doporučení Ing. Josefa Hladíka ohledně úložky finančních prostředků.

2.3 Směrnice pro zpracování účetních závěrek

Usnesení: Diecézní rada schvaluje směrnici pro zpracování účetních závěrek.

2.4 Příspěvek na kurz varhaníků a zpěváků CČSH 11. – 19. 8.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje příspěvek z prostředků diecéze ve výši 2.000,- Kč na XXIV. kurz varhaníků a zpěváků CČSH ve dnech 11. – 19. 8. 2017 v Chebu, a to na částečnou úhradu ubytování a stravování účastníků kurzu.

2.5 Příspěvek na celocírkevní setkání mládeže 15. – 17. 9.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje příspěvek z Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH ve výši 5.000,- Kč na Celocírkevní setkání mládeže ve dnech 15. – 17. 9. 2017 v Olomouci.

2.6 Žádost Domova U Spasitele ve Frýdlantu o finanční výpomoc

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí žádost Domova U Spasitele, střediska DM CČSH ve Frýdlantu o finanční výpomoc. Diecézní rada z důvodu pozdě podané žádosti a nedodaného podrobného vyúčtování z minulých let neschvaluje příspěvek na rok 2017. Na rok 2018 diecézní rada doporučuje Domovu U Spasitele podat žádost podle podmínek Fondu rozvoje Královéhradecké diecéze.

2.7 Žádost o prominutí plateb do fondů za NO Hronov a Machov

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí žádost o prominutí plateb do fondu bratrské svépomoci a diecézních dávek za náboženskou obec v Hronově a náboženskou obec v Machově za období do roku 2014 včetně. Diecézní rada neschvaluje požadované prominutí plateb. Diecézní rada žádá náboženské obce v Hronově a v Machově k úhradě dlužných plateb za posledních 5 let a pověřuje úřad diecézní rady k jednání s radami starších obou obcí o vyhotovení splátkového kalendáře na dluhy za další léta.

2.8 Informace ohledně projektu FR 2017 – Babí léto

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí, že náboženská obec v Hronově nesplnila podmínku příspěvku z fondu rozvoje na projekt Babí léto dle podmínek fondu a dle usnesení diecézní rady č. 2.2.2 z 28. 2. 2017, a to do 1. 6. 2017 uzavření splátkového kalendáře na dluhy náboženské obce z předchozích let. Diecézní rada schvaluje převzetí projektu pod patronaci Královéhradecké diecéze CČSH, a to za podmínky, že náboženská obec dodá kompletní vyúčtování projektu za rok 2016.

2.9 Fond rozvoje pro rok 2017 – Diakonické a sociální dílo (2. kolo)

Usnesení: Diecézní rada vzhledem k nesplnění podmínek fondu rozvoje neschvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Machově na projekt Rodinný advent 2017. Diecézní rada náboženskou obec vzhledem k charakteru projektu na návrh sociální komise vyzývá k podání žádosti o příspěvek z Fondu dětí a mládeže podle podmínek fondu.

2.10 Prodloužení termínu projektu FSPI rekonstrukce koupelny v nájemním bytě v NO v Liberci

Usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu realizace projektu FSPI 2017 náboženské obce v Liberci na projekt Rekonstrukce koupelny v nájemním bytě na faře v Liberci do 30. 11. 2017.

2.11 Prodloužení termínu projektu FR Setkání členů komisí

Usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu realizace projektu FR 2016 Setkání členů komisí do 31. 12. 2017.

2.12 Příspěvek z Fondu dětí a mládeže na víkendové setkání dětí v Rychnově

Usnesení: Diecézní rada schvaluje finanční příspěvek na konání víkendového setkání dětí v Rychnově nad Kněžnou ve dnech 9. – 11. 6. 2017 ve výši 630,- Kč v souladu s § 7 směrnice Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH, a to za podmínky prezentace akce na webu diecéze.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Kupní smlouva na pozemky a objekt ve Velké Úpě č.p. 269

Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje kupní smlouvu mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (kupující) a Ing. Ivanem Melešem (prodávající) na pozemek parc. č. st. 83 a jeho součást objekt č.p. 269 a pozemek parc. č. 318/3 v k.ú. Velká Úpa I, s úpravou dojednanou ústně na jednání diecézní rady 21. 6.

3.1.1 Informace správce budov Davida Líbala

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí aktuální informace ohledně chystaného projektu rekonstrukce objektu ve Velké Úpě, ubytovny Ararat v Úpici a bytového domu v Hronově.

3.2 Smlouva o právu k provedení stavby – optická síť Hronov 596, L. Rudolf

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby optické sítě pro objekt v Hronově, Riegrova 596 mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (vlastník nemovitosti) a Ing. Ladislavem Rudolfem, rudolf-net (stavebník).

3.3 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a J. Martiníkem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi KH diecézí (pronajímatel) a Janem Martiníkem (nájemce) od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017.

3.4 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a P. Vackem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi KH diecézí (pronajímatel) a Petrem Vackem (nájemce).

3.5 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v Heřmanově Městci a M. Douchovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v Heřmanově Městci (pronajímatel) a Milanou Douchovou (nájemce).

3.6 Smlouva o nájmu služebního bytu mezi NO v Novém Bydžově a V. Žďárským

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu služebního bytu mezi náboženskou obcí v Novém Bydžově (pronajímatel) a Václavem Žďárským (nájemce).

3.7 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a J. Noskem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě (pronajímatel) a Jiřím Noskem (nájemce).

3.8 Smlouva o zemědělském pachtu mezi NO v Mnichově Hradišti a AgroVation Kněžmost k.s.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu mezi náboženskou obcí v Mnichově Hradišti (propachtovatel) a firmou AgroVation Kněžmost k.s. (pachtýř).

3.9 Darovací smlouva na část pozemku – chodníku mezi NO v Heřmanově Městci a Městem H. Městec

Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje návrh darovací smlouvy na část pozemku p.č. 23/4 (chodník) mezi náboženskou obcí v Heřmanově Městci (dárce) a Městem Heřmanův Městec (obdarovaný) a doporučuje ústřední radě ke schválení.

3.10 Dohoda o příspěvku za provoz internetových služeb Holice

Usnesení: Diecézní rada schvaluje dohodu o příspěvku za provoz internetových služeb mezi Helenou Salfickou (pronajímatel) a náboženskou obcí v Holicích (nájemce).