Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 28. 2. 2017

1. Kontrola usnesení

1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 19. 12. 2016

1.1.1 Hospodářsko-finanční a organizačně-právní referát

1.1.1.1 Dodatek k nájemní smlouvě mezi Městem Nový Bor a NO v Novém Boru

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na byt č. 21 v ul. Rumburských hrdinů 820, Nový Bor mezi Městem Nový Bor (pronajímatel) a náboženskou obcí v Novém Boru (nájemce).

1.1.1.2 Dodatek ke smlouvě o podnájmu bytu mezi NO v Novém Boru a Radkou Doubkovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu bytu mezi náboženskou obcí v Novém Boru (pronajímatel) a Radkou Doubkovou (nájemce).

1.1.1.3 Smlouva o nájmu zimní modlitebny mezi NO v Hradci Králové a Církví živého Boha

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Smlouvu o nájmu zimní modlitebny a klubovny mezi NO v Hradci Králové a Církví živého Boha, zastoupenou pastorem Lenkou Vilímkovou.

1.1.1.4 Smlouva o dílo na stavební opravy bytu mezi NO Česká Lípa a firmou Gedos – NB s.r.o.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na stavební opravy v bytové jednotce v II. nadzemním podlaží mezi náboženskou obcí v České Lípě (objednatel) a firmou Gedos – NB s.r.o. (zhotovitel).

1.1.1.5 Smlouva o dílo na rekonstrukci elektroinstalace mezi NO Česká Lípa a firmou Gedos – NB s.r.o.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace bytové jednotky v II. nadzemním podlaží mezi náboženskou obcí v České Lípě (objednatel) a firmou Gedos – NB (zhotovitel).

1.1.1.6 Žádost NO Č.Lípa o poskytnutí finanční podpory z FSPI Mimořádné projekty v diecézi a v NO

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v České Lípě na projekt rekonstrukce bytové jednotky (služební byt) v II. nadzemním podlaží budovy fary. Finanční příspěvek 70.000,- Kč a půjčka 80.000,- Kč.

1.1.1.7 Prodloužení termínu realizace projektu ČOV – projektová dokumentace NO Velký Vřešťov

Usnesení: Diecézní rada schvaluje náboženské obci ve Velkém Vřešťově prodloužení termínu realizace projektu Čistička odpadních vod – projektová dokumentace, a to do 31. 1. 2017.

1.2 Hlasování DR per rollam ze dne 19. 1. 2017

1.2.1 Smlouva o nájmu místnosti mezi NO v Litomyšli a M. Mazarovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi náboženskou obcí v Litomyšli (pronajímatel) a Mariannou Mazarovou (nájemce).

1.2.2 Smlouva o nájmu prostor mezi NO v Liberci a Antikvariátem KING

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostor mezi náboženskou obcí v Liberci (pronajímatel) a Antikvariátem KING (nájemce).

1.2.3 Smlouva o nájmu mezi NO v Chlumci n. C. a Dobroslavem Netíkem – Služby Netík

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu liturgického prostoru pro konání civilních obřadů posledních rozloučení mezi náboženskou obcí v Chlumci nad Cidlinou (pronajímatel) a Dobroslavem Netíkem – Služby Netík (nájemce).

1.2.4 Smlouva o pachtu pozemku mezi NO v Mnichově Hradišti a Naďou Kruckou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o pachtu pozemku – zahrady v k.ú. Kněžmost mezi náboženskou obcí v Mnichově Hradišti (propachtovatel) a Naďou Kruckou (pachtýř).

1.3 Hlasování DR per rollam ze dne 26. 1. 2017

1.3.1 Žádost o navýšení finančních prostředků na zprovoznění ubytovny Ararat v Úpici

Usnesení: Diecézní rada schvaluje navýšení finančních prostředků na zprovoznění ubytovny Ararat v Úpici o částku 50.000,- Kč.

1.3.2 Bezúročná půjčka z Fondu bratrské svépomoci NO v Mimoni

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu bratrské svépomoci náboženské obci v Mimoni ve výši 21.000,- Kč.

1.4 Hlasování DR per rollam ze dne 7. 2. 2017

1.4.1 Smlouva o dílo mezi NO Frýdlant a M. Lidmilou, rekonstrukce elektroinstalace

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Smlouvu o dílo mezi NO ve Frýdlantu v Čechách a zhotovitelem Miroslavem Lidmilou – Horstav na rekonstrukci elektroinstalace bytu v přízemí fary.

1.4.2 Smlouva o podnájmu služebního bytu mezi NO v České Skalici a Žanetou Černochovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o podnájmu služebního bytu mezi náboženskou obcí v České Skalici a Žanetou Černochovou.

1.4.3 Směrnice pro zaměstnance ve služebním poměru

Usnesení: Diecézní rada schvaluje směrnici pro zaměstnance ve služebním poměru.

1.4.4 Vyhotovení dalšího znaleckého posudku na Juračkův keramický betlém

Usnesení: Diecézní rada neschvaluje vyhotovení dalšího znaleckého posudku na Juračkův keramický betlém.

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Hospodaření KH diecéze – předběžné výsledky za rok 2016

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření Královéhradecké diecéze za rok 2016.

2.2 Fond rozvoje pro rok 2017 – Diakonické a sociální dílo

Usnesení 2.2.1: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Semilech na projekt Doplňková terénní pečovatelská služba – křesťanská služba lásky. Finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Diecézní rada doporučuje službu klientům podmínit alespoň symbolickým minimálním poplatkem (např. 1,- Kč/den) za využívání služby.

Usnesení 2.2.2: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Hronově na projekt Babí léto. Finanční příspěvek ve výši 16.000,- Kč, a to za podmínky do 1. 6. 2017 úhrady předepsané diecézní dávky, příspěvku do fondu rezerv a do fondu bratrské svépomoci za rok 2016 a uzavření splátkového kalendáře vůči KH diecézi na dluhy z předchozích let.

Usnesení 2.2.3: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory na projekt Šicí dílna Ambra – středisko pro integraci a volný čas. Finanční příspěvek ve výši 30.500,- Kč.

Usnesení 2.2.4: Diecézní rada v rámci Fondu rozvoje pro rok 2017 na „Diakonické a sociální dílo církve – práci se sociálně znevýhodněnými skupinami, rozvoj a podporu osob v tomto díle působících“ schvaluje vypsání výzvy pro druhé kolo ve výši zbývající nevyčerpané částky v termínu od 1. 7. do 31. 12. 2017 na akce s možnou návazností (ne jednorázové) a max. do výše 5.000,- Kč na jeden projekt.

Termín vyhlášení: 24. 4. 2017

Příjem žádostí: 1. 5. – 31. 5. 2017

Hodnotící komise (Sociální komise): 7. 6. 2017

Usnesení DR o příspěvku: 21. 6. 2017

Čerpání: 1. 7. – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 1. 7. – 31. 12. 2017

2.3 Finanční příspěvek z FR – Fondu technické podpory NO v České Lípě

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rozvoje – Fondu technické podpory ve výši 5.000,- Kč náboženské obci v České Lípě na nákup notebooku.

2.4 Žádost NO v Úpici o čerpání z fondu BS

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu bratrské svépomoci ve výši 10.000,- Kč náboženské obci v Úpici na náklady na pořízení kuchyňské linky v nájemním bytě, s počátkem splácení půjčky po pronájmu bytu.

2.5 Neschválení příspěvku z Fondu dětí a mládeže na setkání v Trutnově

Usnesení: Diecézní rada vzhledem k nesplnění podmínky z usnesení 1.7.1 z jednání diecézní rady dne 21. 5. 2016, a to předchozí a následné prezentace akce na webu diecéze, neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku z Fondu dětí a mládeže na konání akce zimní setkání dětí v Trutnově 21. 1. 2017.

2.5.1 Nezrušení podmínky příspěvku z FDM na konání akce

Usnesení: Diecézní rada neschvaluje zrušení podmínky pro finanční příspěvek z Fondu dětí a mládeže na konání akce, a to předchozí a následné prezentace akce na webu diecéze, stanovené usnesením 1.7.1 z jednání diecézní rady dne 21. 5. 2016.

2.6 Zvýšení příspěvku z Fondu dětí a mládeže

Usnesení: Diecézní rada schvaluje zvýšení finančního příspěvku poskytovaného z Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH na částku 35,- Kč/kalendářní den akce na každou osobu účastnící se daného setkání.

2.7 Vyúčtování k vydané knize S. Kubína

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí vyúčtování nákladů na 2. vydání knihy „Dopisy člověku Nathanielovi“ od Stanislava Kubína.

2.8 Informace o proběhlém dědickém řízení po B. Koudelkovi – NO Jilemnice

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informaci o proběhlém dědickém řízení po Bohuslavu Koudelkovi a o podílu na dědictví pro náboženskou obec v Jilemnici. Diecézní rada vyzývá náboženskou obec k dodání náležitých dokladů a nabádá k hospodárnému využívání finančních prostředků.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Dotace Města Nový Bydžov na opravu věžních hodin NO v Novém Bydžově

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace na opravu věžních hodin mezi Městem Nový Bydžov a náboženskou obcí v Novém Bydžově (příjemce).

3.2 Vyjádření NO v Trutnově k přidělenému příspěvku z FSPI

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí vyjádření náboženské obce v Trutnově k přidělenému finančnímu příspěvku z FSPI na projekt Zateplení stropů nad služebním bytem fary.

3.3 Zástupce KH diecéze do správní rady Husitské diakonie

Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze schvaluje na základě textu statutu Husitské diakonie, části třetí, článku 6 sestru Olgu Líbalovou jako svého zástupce do správní rady Husitské diakonie na období 2017 – 2023.

3.4 Zástupce KH diecéze do redakční rady Českého zápasu

Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH navrhuje dosavadní členy redakční rady Českého zápasu Erwína Kukuczku a Benjamina Mlýnka jako zástupce KH diecéze v této radě na další dvouleté období 2017-19.

3.5 Zástupce KH diecéze v pracovní skupině k přípravě 100. výročí církve

Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH navrhuje Janu Pechancovou na členku pracovní skupiny k přípravě 100. výročí církve.

3.6 Informace ohledně Juračkova betlému

Usnesení: Diecézní rada doporučuje ponechat další rozhodnutí ohledně možnosti nákupu Juračkova keramického betlému na další diecézní shromáždění z důvodu nenaplnění podmínek stanovených diecézním shromážděním v roce 2016.

3.7 Informace ohledně možnosti nákupu nemovitostí

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informace ohledně možnosti investic do nemovitostí a pověřuje Davida Líbala k přípravě podkladů pro další rozhodnutí ohledně objektu v Hronově, Jungmannova ulice. Diecézní rada pověřuje Miroslava Lidmilu k přípravě podkladů pro další rozhodnutí ohledně objektu v Nové Vsi nad Nisou 322.

3.8 Cenová mapa ubytovny Ararat

Usnesení: Diecézní rada schvaluje cenovou mapu ubytování v ubytovně Ararat v Úpici.

3.9 Smlouva o nájmu místnosti mezi KH diecézí a F. Erbenem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi KH diecézí (pronajímatel) a Františkem Erbenem (nájemce).

3.10 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v Náchodě a Ilonou Koutovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v Náchodě (pronajímatel) a Ilonou Koutovou (nájemce).

3.11 Smlouva o nájmu služebního bytu mezi NO v České Lípě a Marií Truncovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu služebního bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě a Marií Truncovou.

3.12 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a Ilonou Tomíkovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě a Ilonou Tomíkovou.

3.13 Smlouva o úpravě a zprovoznění ubytovny Ararat Úpice

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o úpravě a zprovoznění ubytovny Ararat Úpice mezi KH diecézí (objednatel) a Davidem Líbalem (zhotovitel).

3.14 Podmínění darovacích smluv od 10.000,- Kč předchozímu schválení diecézní radou

Usnesení: Diecézní rada podmiňuje platnost darovacích smluv ve výši od 10.000,- Kč mezi třetí osobou jako dárcem a náboženskou obcí jako obdarovaným předchozímu schválení diecézní radou.