Sumář usnesení z jednání Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 3. 10. 2015.

1. HOSPODÁŘSKO-FINANČNÍ REFERÁT

1.2.1. Hospodaření KH diecéze 1. 1. – 30. 8. 2015
Diecézní rada bere na vědomí výsledky hospodaření KH diecéze za období 1.1. 2015 až 31.8. 2015.

1.2.2. Zpráva o revizi hospodaření KH diecéze 1. 1. – 30. 6. 2015
Diecézní rada bere na vědomí Zprávu o revizi hospodaření KH diecéze za první pololetí roku 2015, provedenou DRFV dne 2. 10. 2015.

2. ORGANIZAČNĚ – PRÁVNÍ REFERÁT

2.1. Proplácení akcí z FR
Diecézní rada ukládá Úřadu diecézní rady, aby v případě podání projektu obsahujícího žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje pro akce s dětmi a mládeží, se čerpání finančních prostředků řídilo obdobnými podmínkami, jako je tomu při čerpání finančních příspěvků z diecézního Fondu dětí a mládeže.

2.2. Žádost o prodloužení termínu – Diecézní ubytovna
Návrh usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu u projektu FSPI Diecézní ubytovna
do 31.12. 2015.

2.3. Ekonomické a odborné poradenství
Diecézní rada schvaluje projekt Ekonomické a odborné poradenství podaný do Fondu rozvoje,
ve výši 32 000,- Kč, zpětně za rok 2014.

2.4. Zpráva DRFV – revize projektů Fond stavební podpory a investic a Fondu rozvoje – 1. etapa.
Diecézní rada bere na vědomí zprávu DRFV o revizi projektů FSPI a FR – 1. etapa

2.5. Účtování dětských táborů a akcí pro děti.
Diecézní rada bude proplácet příspěvky z Fondu dětí a mládeže pouze v případě, že uvedené akce budou vedeny v účetnictví NO nebo diecéze.

2.6. Zasílání smluv a zápisů SNO
Diecézní rada ukládá náboženským obcím KH diecéze zasílat úřadu diecézní rady na vědomí všechny uzavírané smlouvy hospodářské povahy podléhající podepisování všech statutárních zástupců NO a povinnost bezodkladného zasílání zápisů z jednání Shromáždění náboženské obce.

2.7. Potvrzení faktického stavu nájemních smluv služebních bytů.
Diecézní rada schvaluje předložené nájemní smlouvy mez i NO a duchovními těchto náboženských obcí:
Nájemní smlouva mezi NO Náchod a Stanislavem Švarcem (u pronajímatele chybí st. zástupce S. Švarc)
Nájemní smlouva mezi NO Č. Kostelec a Davidem Smetanou
Nájemní smlouva mezi NO Č. Skalice a Jiřím Musilem
Nájemní smlouva mezi NO Litomyšl a Štěpánem Kláskem
Nájemní smlouva mezi NO Heřmanův Městec a Alenou Tučkovou
Nájemní smlouva mezi NO Holice a Helenou Salfickou
Nájemní smlouva mezi NO Hlinsko v Č. a Rudolfem Špačkem
Nájemní smlouva mezi NO Jaroměř a Alenou Fabiánovou
Nájemní smlouva mezi NO Dobruška a Erikou Oubrechtovou
Nájemní smlouva mezi NO Jablonec n. N. a Miroslavou Mlýnkovou
Nájemní smlouva mezi NO Nový Bydžov a Vladislavem Pekem
Nájemní smlouva mezi Královéhradeckou diecézí a Pavlem Pechancem

2.8. Návrh termínů jednání DR v roce 2016
Diecézní rada schvaluje tyto navržené termíny jednání diecézní rady a termín konání diecézního shromáždění v roce 2016:
15.1. 2016
27.2. 2016
18.3. 2016
21.5. 2016
9.9. 2016
26.11.2016
D.S. 23.4. 2016

2.9. Fond rozvoje – stanovení čerpání maximální výše částky na občerstvení
Diecézní rada schvaluje, že z příspěvku Fondu rozvoje lze použít na občerstvení maximálně 30% z přidělené částky příspěvku KH diecéze.

2.10. Žádost o dodatek ke smlouvě o BS – Frýdlant v Čechách
Diecézní rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě bratrské svépomoci, diecézní dávky a fondu rezerv s NO Frýdlant, dle přiložené smlouvy.

2.11. Smlouva o dílo čistírna odpadních vod V. Vřešťov
Diecézní rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi NO Velký Vřešťov a Ing. arch. Jiřím Kodýtkem, dle přiložené smlouvy.

2.12. Smlouva o dílo sanace – synagoga Hořice
Diecézní rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi NO Velký Vřešťov a společností HK Invest, spol. s r.o. dle přiložené smlouvy.

2.13. Smlouva o dílo sanace – NO Heřmanův Městec
Diecézní rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi panem Jiřím Novotným a NO Heřmanův Městec
dle přiložené smlouvy.

2.14. Velký Vřešťov – žádost o překlenovací půjčku
Diecézní rada schvaluje poskytnutí překlenovací půjčky NO Velký Vřešťov na financování rekonstrukce bývalé synagogy v Hořicích ve výši 225 000,- z Fondu bratrské svépomoci.

2.15. Schválení příspěvku z Fondu dětí a mládeže
Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci VII. Farní kemp pro děti konanou ve Vysokém nad Jizerou a pořádanou NO Trutnov, dle podmínek tohoto fondu.

2.16. Schválení příspěvku z Fondu dětí a mládeže
Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci VIII. Farní kemp pro děti v Hrádku nad Nisou pořádanou NO Trutnov, dle podmínek tohoto fondu. Přesunuto na jednání DR dne 27.11. 2015

2.17. Schválení příspěvku z Fondu dětí a mládeže
Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci Konání letního tábora Husité
pořádanou NO Trutnov, dle podmínek tohoto fondu.

2.18. MIMOŘÁDNÁ REVIZE DRFV V NO NOVÝ BOR A MIMOŇ
Diecézní rada bere na vědomí mimořádné revizi DRFV v NO Nový Bor a Mimoň, provedenou DRFV dne 1. 10. 2015.

2.19. Informace o možnosti nákupu bytu.
Diecézní rada v současné době neuvažuje o možnosti zakoupení bytu v Kostelci n. Orlicí.

Napsat komentář