Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 30. 11. 2016

1. Kontrola usnesení

1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 31. 10. 2016

1.1.1. Hospodářsko-finanční a organizačně-právní referát

1.1.1.1 Upřesnění schváleného projektu na přestavbu a využití objektu v Úpici, Svornosti 415

Usnesení: Diecézní rada schvaluje upřesnění schváleného projektu na přestavbu a využití objektu v Úpici, Svornosti 415 – Ubytovna Ararat Úpice, podle návrhu Davida Líbala.

1.1.1.2 Smlouva o dílo na zaměření stávajícího stavu objektu v Hronově (již rámcově schválená)

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí (objednatel) a firmou GRANTING s.r.o. na zaměření stávajícího stavu (PASPORT) pro akci s názvem „Stavební úpravy Riegrova 596, 549 31 Hronov.“

1.1.1.3 Smlouva o dílo na návrh/studii stavby v objektu v Hronově (již rámcově schválená)

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí (objednatel) a firmou GRANTING s.r.o. na návrh/studii stavby pro akci s názvem „Stavební úpravy Riegrova 596, 549 31 Hronov.“

1.2 Hlasování DR per rollam ze dne 4. 11. 2016

1.2.1. Hospodářsko-finanční a organizačně-právní referát

1.2.1.1 Stanovy a založení střediska Husitské diakonie „Ambra“

Usnesení: Diecézní rada souhlasí se stanovami a založením střediska Husitské diakonie „Ambra“ se sídlem v Ambrožově ulici 728/3, Hradec Králové a doporučuje církevnímu zastupitelstvu schválení.

1.2.1.2 Smlouva o dílo – NO v Novém Boru

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi náboženskou obcí v Novém Boru (objednatel) a Petrem Zahrádkou (zhotovitel) na chemickou injektáž vlhkého zdiva v kostele svatého Ducha v Novém Boru.

1.3 Kontrola usnesení DS ze dne 23. 4. 2016

1.3.1 Usnesení (3.1): Diecézní shromáždění schvaluje doplnění bodu č. 6 jednacího řádu: „Ověřený zápis z DS bude NO k dispozici do 30 dnů od konání DS.“

1.3.2 Usnesení (3.2): Z jednacího řádu bude vypuštěna věta: „Každá NO musí být zastoupena alespoň jedním svým zástupcem laikem.“

1.3.3 Usnesení (9b): DS schvaluje případné dorovnání platů duchovních a administrativy KH diecéze provést z výnosů termínovaných vkladů a z restituční splátky za rok 2016 do maximální částky 496.199,92 Kč.

1.3.4 Usnesení (9c): DS schvaluje zřízení fondu Fond správy vikariátního fondu hradeckého vikariátu.

1.3.5 Usnesení (11.1): Diecézní shromáždění schvaluje vložení prostředků do níže uvedených finančních nástrojů, a to: Dluhopisy UniCredit Bank ve výši 2krát 2 mil. Kč, Nemovitostní fond ČS – 5 mil. Kč, Prémiový dluhopis ČS – 2 mil. Kč.

1.3.6 Usnesení (11.2): Diecézní shromáždění schvaluje nákup domu v Hronově v Riegrově ulici čp. 596. Koupě 3,5 mil. Kč, projektová dokumentace cca 0,5 mil. Kč, opravy cca 5 mil. Kč.

1.3.7 Usnesení (11.3): Diecézní shromáždění zavazuje diecézní radu k postupu vedoucímu ke koupi Juračkova betlému za podmínky, že pořizovací cena nepřesáhne 5.500.000,- Kč.

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z Fondu stavební podpory a investic pro rok 2017

Usnesení 2.1.1: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Dobrušce na projekt Rekonstrukce havarijního stavu elektrického vedení na faře a v Husově sboru. Finanční příspěvek 25.000,- Kč a půjčka 50.000,- Kč, a to za podmínky doplnění položkového rozpočtu.

Usnesení 2.1.2: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci ve Frýdlantu v Čechách na projekt Rekonstrukce elektroinstalace přízemí fary – nájemní byt. Finanční příspěvek 20.000,- Kč a půjčka 20.000,- Kč.

Usnesení 2.1.3: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Chlumci nad Cidlinou na projekt rekonstrukce farního bytu. Finanční příspěvek 30.000,- Kč a půjčka 240.000,- Kč, a to za podmínky racionalizace projektu.

Usnesení 2.1.4: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Liberci na projekt Rekonstrukce koupelny v nájemním bytě na faře. Finanční příspěvek 10.000,- Kč a půjčka 50.000,- Kč.

Usnesení 2.1.5: Diecézní rada přeřazuje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Novém Bydžově na projekt Rekonstrukce věžních hodin z Fondu stavební podpory a investic pro rok 2017 do Fondu rozvoje pro rok 2017.

Usnesení 2.1.6: Diecézní rada neschvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Přelouči na projekt Oprava synagogy, a to vzhledem k omezeným finančním prostředkům fondu.

Usnesení 2.1.7: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Přelouči na projekt Výměna plynového kotle. Finanční příspěvek 15.000,- Kč a půjčka 50.000,- Kč.

Usnesení 2.1.8: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Přepeřích na projekt Rekonstrukce farního bytu v sídle obce. Finanční příspěvek 40.000,- Kč a půjčka 210.000,- Kč, a to za podmínky racionalizace projektu.

Usnesení 2.1.9: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci v Trutnově na projekt Zateplení stropů nad služebním bytem fary. Finanční příspěvek 10.000,- Kč a půjčka 30.000,- Kč.

Usnesení 2.1.10: Diecézní rada neschvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci ve Velkém Vřešťově na projekt Rekonstrukce zbývající 1/3 podlahy v synagoze v Hořicích, a to vzhledem k omezeným finančním prostředkům fondu a že na projekt jako kulturní památku je možné čerpat i ze zdrojů krajských a ministerstva kultury.

Usnesení 2.1.11: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finanční podpory náboženské obci ve Vysokém Mýtě na projekt Půdní vestavba na faře CČSH ve Vysokém Mýtě, I. etapa. Finanční příspěvek 50.000,- Kč.

Usnesení 2.1.12: Diecézní rada schvaluje pro možnost poskytnutí finančního příspěvku nebo půjčky na Mimořádné projekty v diecézi a v NO částku 150.000,- Kč.

Usnesení 2.1.13: Diecézní rada schvaluje, že částka schválená na Mimořádné projekty v diecézi a v NO se zvýší o odpovídající částku v případě nečerpání finanční podpory nebo její části na některý z dalších projektů schválených v rámci Fondu stavební podpory a investic pro rok 2017.

2.2 Žádosti o poskytnutí finanční podpory z Fondu rozvoje pro rok 2017

Usnesení 2.2.1: Diecézní rada přeřazuje projekt náboženské obce v Semilech s názvem Doplňková terénní pečovatelská služba – křesťanská služba lásky do žádostí spadajících pod projekt Diakonické a sociální aktivity KH diecéze Fondu rozvoje pro rok 2017.

Usnesení 2.2.2: Diecézní rada přeřazuje projekt náboženské obce v Semilech s názvem Biblická výuka a práce s dětmi v náboženské obci v Semilech do žádostí spadajících pod Fond dětí a mládeže KHD CČSH (Dar lásky) a v rámci tohoto fondu náboženské obci schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč, a to za podmínek podle § 5 směrnice fondu a prezentace na webu.

Usnesení 2.2.3: Diecézní rada schvaluje náboženské obci ve Vysokém Mýtě na projekt Dokončení rekonstrukce suterénu Husova sboru ve Vysokém Mýtě – dovybavení inventáře poskytnutí finančního příspěvku 20.000,- Kč.

Usnesení 2.2.4: Diecézní rada přeřazuje projekt náboženské obce v Hronově s názvem Babí léto do žádostí spadajících pod projekt Diakonické a sociální aktivity KH diecéze Fondu rozvoje pro rok 2017, za předpokladu splnění všech základních podmínek pro získání finančního příspěvku.

Usnesení 2.2.5: Diecézní rada schvaluje náboženské obci v Novém Bydžově na projekt Rekonstrukce věžních hodin poskytnutí finančního příspěvku 10.000,- Kč.

Usnesení 2.2.6: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Semináře, školení ve výši 60.000,- Kč.

Usnesení 2.2.7: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Duchovní obnova ve výši 30.000,- Kč.

Usnesení 2.2.8: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diakonické a sociální aktivity KH diecéze ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení 2.2.9: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní katedry ve výši 44.000,- Kč.

Usnesení 2.2.10: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Vikariátní dny ve výši 12.000,- Kč.

Usnesení 2.2.11: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání duchovních seniorů ve výši 3.000,- Kč.

Usnesení 2.2.12: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Fond technické podpory ve výši 60.000,- Kč.

Usnesení 2.2.13: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání pro rodiny s dětmi ve výši 12.500,- Kč.

Usnesení 2.2.14: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní den ve výši 60.000,- Kč.

Usnesení 2.2.15: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní časopis Mosty ve výši 18.400,- Kč.

Usnesení 2.2.16: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Výstava VÍRA-NADĚJE-LÁSKA ve výši 70.000,- Kč.

2.3 Žádost o prodloužení termínu projektu FSPI rekonstrukce bytu faráře ve Frýdlantu

Usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu realizace projektu FSPI náboženské obce ve Frýdlantu v Čechách na rekonstrukci bytu faráře do 30. 6. 2017.

2.4 Pojištění objektu v Hronově, Riegrova 596

Usnesení: Diecézní rada na základě předložené kalkulace pojištění objektu v Hronově, Riegrova 596, schvaluje záměr pojištění tohoto objektu.

2.4.1 Zpráva Davida Líbala ohledně objektu v Hronově

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu Davida Líbala ohledně objektu v Hronově, Riegrova ul.

2.4.2 Zpráva Davida Líbala ohledně objektu v Úpici

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu Davida Líbala ohledně objektu v Úpici, Svornosti 415.

2.5 Smlouva na daňové poradenství mezi KH diecézí a Primaska Consult, s.r.o.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o poskytování daňového poradenství (s hodinovou sazbou) mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (objednatel) a společností Primaska Consult, s.r.o. (zhotovitel).

2.6 Žádost Stanislava Kubína o sponzorství knihy

Usnesení: Diecézní rada schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč bratru Stanislavu Kubínovi na 2. vydání knihy „Dopisy člověku Nathanielovi“ ve smyslu navržené sponzorské smlouvy.

2.7 Žádost Aleny Naimanové a Terezy Šmejdové Koselové o příspěvek na kurz nemocniční kaplan

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí příspěvku Aleně Naimanové a Tereze Šmejdové Koselové z projektu FR 2016 „Semináře, školení“ na úhradu kurzu speciální pastorace – nemocniční kaplan ve výši 16.400,- Kč s těmito podmínkami: absolvování a ukončení kurzu, do 2 let po ukončení kurzu bude duchovní vykonávat službu nemocničního kaplana, službu nemocničního kaplana bude vykonávat po dobu nejméně 3 let, při nedokončení kurzu musí vrátit celou částku, pokud do 2 let nezačne vykonávat službu nemocničního kaplana, je nutné vrátit ½ půjčky.

2.8 Příspěvek z Fondu dětí a mládeže na minitábor NO v Rychnově

Usnesení: Diecézní rada schvaluje finanční příspěvek na konání farního minitábora náboženské obce v Rychnově nad Kněžnou ve výši 1.004,- Kč v souladu s § 7 směrnice Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH.

2.9 Příspěvek z Fondu dětí a mládeže na setkání dětí v Semilech organizátoru NO v Trutnově

Usnesení: Diecézní rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.425,- Kč na konání podzimního setkání dětí v Semilech s názvem Kámen Rabi Nachmana, pořádaného náboženskou obcí v Trutnově, v souladu s § 7 směrnice Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH.

2.10 5% snížení mezd

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informace bratra biskupa a Ing. Zdenky Sedláčkové o celkovém limitu mzdových prostředků a o tom, že jeho snižování neodpovídá 5 %. Diecézní rada žádá úřad ústřední rady o opravu – přepočet.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Povolení k pokácení stromů na pozemku KH diecéze v Nové Vsi n. N.

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí žádost zmocněnce Benjamina Mlýnka Obecnímu úřadu v Nové Vsi nad Nisou o povolení pokácení nelesní zeleně na pozemku KH diecéze v této obci a obdržené povolení obecního úřadu. Diecézní rada vyzývá bratra Mlýnka k zajištění možných zájemců o pokácení stromů a odvezení dřeva.

3.2 Smlouva o nájmu prostoru mezi NO v Bakově n. J. a MAS Boleslavsko, z. ú.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostoru mezi náboženskou obcí v Bakově nad Jizerou (pronajímatel) a MAS Boleslavsko, z. ú. (nájemce).

3.3 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi NO v Trutnově a Ludmilou Rosiovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi náboženskou obcí v Trutnově (pronajímatel) a Ludmilou Rosiovou (nájemce) za podmínky přepracování znění na smlouvu o užívání prostor.

3.4.1 Ukončení smlouvy o nájmu místnosti mezi NO v Litomyšli a Mgr. Matyášem Hájkem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje ukončení smlouvy o nájmu místnosti mezi náboženskou obcí v Litomyšli (pronajímatel) a Mgr. Matyášem Hájkem (nájemce).

3.4.2 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi NO v Litomyšli a firmou wwworks s.r.o.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi náboženskou obcí v Litomyšli (pronajímatel) a firmou wwworks s.r.o. (nájemce).

3.5 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v Liberci a Barborou Zemanovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v Liberci (pronajímatel) a Barborou Zemanovou (nájemce), a to za podmínky dodatkem ke smlouvě úpravy výše zálohy na vodné a stočné a způsobu provádění jeho vyúčtování.

3.8 Smlouva o dílo na opravu varhan mezi NO v Jablonci n. N. a Františkem Nožinou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na dokončení generální opravy varhan – IV. etapa – kostel Dr. Farského: „Oprava prospektu a hrací skříně“ mezi náboženskou obcí v Jablonci nad Nisou (objednatel) a Františkem Nožinou – varhanářem (zhotovitel).

3.9 Novelizace statutu Husitské diakonie

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí novelizaci statutu Husitské diakonie, schválenou Církevním zastupitelstvem CČSH dne 19. 11. 2016.

3.11 Vydání knihy Martina Chadimy Monografie Karla Farského (pracovní název)

Usnesení: Diecézní rada souhlasí s vydáním knihy Martina Chadimy Monografie Karla Farského (prac. název) v rozsahu 120 stran v nákladu 300 kusů s klopami.