Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 5. 4. 2017

1. Hospodářsko-finanční referát a podklady pro diecézní shromáždění 2017

1.1 Informace ohledně možnosti nákupu nemovitostí

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informace ohledně možného nákupu nemovitostí a pověřuje Davida Líbala k přípravě podkladů pro další rozhodnutí.

1.1.1 Možnost koupě objektu ve Velké Úpě

Usnesení: Diecézní rada schvaluje ideový záměr koupě objektu ve Velké Úpě s tím, že nyní je potřeba zaplatit kauci na rezervaci a zjistit další informace.

1.1.2 Možnost koupě objektu ve Štěpánově

Usnesení: Diecézní rada schvaluje ideový záměr koupě objektu ve Štěpánově s tím, že je třeba zjistit další informace.

1.1.3 Záměr rekonstrukce objektu v Nové Vsi

Usnesení: Diecézní rada schvaluje ideový záměr rekonstrukce objektu v Nové Vsi nad Nisou za částku cca 2 mil. Kč. V roce 2017 pravděpodobně pouze výměna střešní krytiny a odvlhčení. Částka bude upřesněna po konzultaci s br. Lidmilou.

1.2 Výsledek hospodaření s restitučními náhradami za roky 2014-16

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí výsledky hospodaření s restitučními náhradami za roky 2014-16 a doporučuje diecéznímu shromáždění vzetí na vědomí.

1.3 Způsob využití restituční náhrady za rok 2016 (došlé v roce 2017)

Usnesení: Diecézní rada doporučuje diecéznímu shromáždění vyslovit souhlas s rozdělením restituční splátky za rok 2016 došlé v roce 2017 takto:

zůstatek z restituční splátky 2015 – 4 637 080,- Kč (včetně vratky UniCredit Bank 2 800 000,- Kč)

restituční splátka 2016 – 22 515 972,77 Kč

finanční investice: UniCredit 1 000 000,- Kč

Dále v pořadí dle priorit:

1) rekonstrukce Hronov vč. projektu 8 mil. Kč

2) nákup nového objektu – ubytovací zařízení ve Velké Úpě, 4 mil. a předpoklad rekonstrukce 9 mil. Kč

3) nákup osobního automobilu 350 tis. Kč

4) nákup nového objektu ve Štěpánově, 1,5 mil. a předpoklad rekonstrukce 4 mil. Kč

5) rekonstrukce objektu v Nové Vsi, předpoklad až 2 mil. Kč ve výhledu 2 let

1.4 Způsob využití finančních prostředků (tzv. restitučních finančních prostředků) na rok 2018

Usnesení: Diecézní rada doporučuje diecéznímu shromáždění vyslovit souhlas s návrhem, aby finanční prostředky přišlé jako restituční náhrada za rok 2017 po 1. 1. 2018 byly neprodleně vloženy do finančních aktivit nebo instrumentů na základě rozhodnutí diecézní rady. Toto rozhodnutí bude následně předloženo ke schválení diecéznímu shromáždění.

1.4.1

Usnesení: Diecézní rada doporučuje diecéznímu shromáždění vyslovit souhlas s návrhem, aby částka z přišlé restituční náhrady za rok 2017 až do výše 1,5 mil. Kč byla přidělena do FSPI a až do výše 0,5 mil. Kč do FR pro projekty NO a KH diecéze roku 2018.

1.5 Záměr vytvoření mzdového fondu na platy zaměstnanců KH diecéze

Usnesení: Diecézní rada doporučuje diecéznímu shromáždění schválit vytvoření mzdového fondu, který bude tvořen :

  a) ze zisku z vedlejší hospodářské činnosti,

  b) příspěvky z náboženských obcí – rozšířením použití fondu bratrské svépomoci na dorovnání chybějících prostředků na platy. Ze zůstatku a pravidelných příspěvků do fondu bratrské svépomoci NO (obce, které nepřispívaly, budou muset dorovnat od roku 2013 příspěvky do fondu BS), pro 2018 by DS stanovilo, že do mzdového fondu se z BS převede částka do max. výše 30 % zůstatku, podle aktuální potřeby na příslušný rok.

  c) ve výjimečných případech přídělem z restituční splátky.

Použití fondu: na výplatu mezd, resp. k převodu finančních prostředků na platy na ústředí.

1.6 Schválení svolávací vyhlášky a programu jednání diecézního shromáždění

Usnesení: Diecézní rada schvaluje text svolávací vyhlášky pro jednání Diecézního shromáždění Královéhradecké diecéze CČSH na sobotu 20. 5. 2017 od 9.00 hodin ve sboru kněze Ambrože.

1.7 Schválení jednacího řádu diecézního shromáždění

Usnesení: Diecézní rada schvaluje předložený jednací řád diecézního shromáždění a doporučuje diecéznímu shromáždění jeho přijetí.

1.8 Schválení zápisu z jednání diecézního shromáždění v roce 2016

Usnesení: Diecézní rada doporučuje diecéznímu shromáždění přijetí zápisu z jednání diecézního shromáždění v roce 2016.

1.9 Hospodaření KH diecéze – výsledky za rok 2016

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí výsledek hospodaření KH diecéze za rok 2016 a doporučuje diecéznímu shromáždění jeho schválení, s tím, že ztráta bude kryta z hospodářských výsledků předchozích i budoucích let.

1.10 Hospodaření KH diecéze – rozpočet na rok 2017 a na rok 2018

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí navržený rozpočet KH diecéze na rok 2017 a 2018 jako vyrovnaný a doporučuje diecéznímu shromáždění jeho schválení.

2. Organizačně-právní referát

2.1 Zpráva Davida Líbala ohledně ubytovny Ararat a objektu v Hronově

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu Davida Líbala ohledně ubytovny Ararat v Úpici a objektu v Hronově.

2.1.1 Poskytování služeb – internet pro ubytovnu Ararat

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o výpůjčce mezi KH diecézí (zákazník) a N_SYS, s.r.o. (poskytovatel), za účelem přístupu k internetu pro ubytovnu Ararat v Úpici.

2.1.2 Zajištění likvidace odpadu – ubytovna Ararat

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o likvidaci odpadu mezi KH diecézí (objednatel) a Technickými službami města Úpice (provozovatel služeb), za účelem zajištění likvidace odpadu z provozovny Svornosti 415, Úpice – ubytovna Ararat.

2.2 Informace z ÚDR

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informace z úřadu diecézní rady o výroční zprávě, o Juračkově betlému, o získaných dotacích na rok 2017 a jiné.

2.3 Zpráva ohledně Diakonického střediska Ambra

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu ohledně Diakonického střediska Ambra.

2.4 Kandidáti na Osobnost KH diecéze

Usnesení: Diecézní rada souhlasí s navrženými kandidáty na Osobnost KH diecéze, vyhlášení na diecézním shromáždění: R. Hobza, S. Kubín.

2.5 Příkazní smlouva mezi KH diecézí a Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje příkazní smlouvu mezi KH diecézí a Centrem rozvoje Česká Skalice, o.p.s. na období od 1. 4. do 31. 12. 2017, jejímž předmětem je monitoring dotačních titulů popř. poradenská služba v oblasti dotačních titulů.

2.6 Revokace smlouvy o nájmu místnosti

Usnesení: Diecézní rada revokuje Smlouvu o nájmu místnosti mezi KH diecézí (pronajímatel) a Františkem Erbenem (nájemce).

2.7 Smlouva o nájmu prostor mezi NO v Mimoni a Patrikem Czuczorem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostor mezi náboženskou obcí v Mimoni (pronajímatel) a Patrikem Czuczorem (nájemce).

2.8 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v Mimoni a Ondřejem Šináglem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v Mimoni (pronajímatel) a Ondřejem Šináglem (nájemce).

2.9 Smlouva o právu k provedení stavby mezi KH diecézí a Městem Hronov

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby mezi Městem Hronov (vlastník nemovitosti) a KH diecézí (stavebník) na pozemcích města přiléhajících k bytovému domu Riegrova 596, za účelem zateplení fasády domu a provedení okapového chodníku.

2.10 Smlouva o dílo na stavební opravy bytu mezi NO v Přepeřích a Miroslavem Lidmilou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na stavební opravy bytu mezi náboženskou obcí v Přepeřích (objednatel) a Miroslavem Lidmilou (zhotovitel).

2.11 Smlouva o dílo na stavební opravy bytu mezi NO Česká Lípa a firmou Gedos – NB s.r.o.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo na částečně stavební opravy bytových jednotek v I. a II. nadzemním podlaží budovy kostela mezi náboženskou obcí v České Lípě (objednatel) a firmou Gedos – NB s.r.o. (zhotovitel).

2.11.1 Bezúročná půjčka z prostředků diecéze NO v České Lípě

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z prostředků diecéze ve výši 75.000,- Kč náboženské obci v České Lípě na náklady na opravu bytových jednotek v I. a II. nadzemním podlaží budovy kostela.

2.11.2 Smlouva o půjčce mezi Ing. Romanem Nacházelem a NO v České Lípě

Usnesení: Diecézní rada schvaluje předloženou Smlouvu o půjčce mezi Ing. Romanem Nacházelem (věřitel) a náboženskou obcí v České Lípě (dlužník) na částku 75.000,- Kč.

2.12 Zpráva DR Bratislava

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu diecézní rady CČSH v Bratislavě rekapitulující vztahy některých církevních orgánů s církví ve Slovenské republice.

2.13 Darovací smlouva mezi firmou AgroVation Kněžmost k.s. a NO v Bakově n. J.

Usnesení: Diecézní rada schvaluje darovací smlouvu mezi firmou AgroVation Kněžmost k.s. (dárce) a náboženskou obcí v Bakově nad Jizerou (obdarovaný).

2.14 Smlouva o dílo na vypracování dokumentace pro stavební řízení v Hronově (již rámcově schválená)

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí (objednatel) a firmou GRANTING s.r.o. na vypracování dokumentace pro stavební řízení pro akci s názvem „Stavební úpravy Riegrova 596, 549 31 Hronov.“

2.15 Prostory a projekt pro alternativní výuku na faře CČSH v Trutnově

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informace Jiřího Čermáka o chystaném projektu přestavby půdních prostor trutnovské fary na projekt tříd s alternativní výukou základní školy v Trutnově. Diecézní rada vyzývá náboženskou obec v Trutnově k dalšímu rozpracování tohoto projektu a dodání potřebných informací.