Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 21. 11. 2018

1. Kontrola hlasování

1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 11. 10. 2018

1. Žádost o zápůjčku III NO CČSH v Hlinsku
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje zápůjčku NO CČSH v Hlinsku.

2. Změnové listy bytového domu č. p. 596 v Hronově
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH souhlasí se změnovými listy týkající se vnitřních stavebních úprav a dispoziční změny bytového domu č. p. 596 v Hronově. Změnové listy byly odsouhlaseny technickým dozorem investora.

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Hospodářské výsledky za období od 1. 1. do 30. 9. 2018
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí hospodářské výsledky za období od 1. 1. do 30. 9. 2018.

2.2 Zpráva DRFV o revizi projektů FSPI a FR 2017
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí zprávu DRFV o revizi projektů Fondu stavební podpory a Fondu rozvoje pro rok 2017.

2.3 Schválení finanční podpory z Fondu stavební podpory a investic pro rok 2019
Usnesení 2.3.1: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CCŠH neschvaluje poskytnutí finanční podpory NO CCŠH ve Velkém Vřešťově na projekt Vybudování ČOV u fary NO ve Velký Vřešťov.
Usnesení 2.3.2: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CCŠH neschvaluje poskytnutí finanční podpory NO CCŠH v České Lípě na projekt Rekonstrukce střešního pláště II. etapa fara CCŠH v České Lípě a projekt přesouvá do mimořádných projektů.
Usnesení 2.3.3: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CCŠH neschvaluje poskytnutí finanční podpory NO CCŠH v Novém Boru na projekt Opravy a rekonstrukce v areálu NO v Hrádku nad Nisou. V případě splnění všech podmínek je možné projekt zařadit do mimořádných projektů.

2.4 Schválení finanční podpory z Fondu rozvoje pro rok 2019
Usnesení 2.4.1: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku NO CČSH v Hradci Králové na projekt 90 let Sboru kněze Ambrože ve výši 26.000,- Kč.Usnesení 2.4.2: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku NO CČSH v Novém Boře na projekt Dveře dokořán ve výši 10.000,- Kč.Usnesení 2.4.3: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Školení a semináře ve výši 40.000,- Kč.
Usnesení 2.4.4: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání členů komisí ve výši 18.500,- Kč.
Usnesení 2.4.5: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Duchovní obnova ve výši
28.800,- Kč.
Usnesení 2.4.6: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diakonické a sociální aktivity KH diecéze ve výši 100.000,- Kč.
Usnesení 2.6.7:Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní katedry ve výši 46.000,-.
Usnesení 2.6.8: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Vikariátní dny ve výši 12.000,- Usnesení 2.6.9: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání duchovních seniorů ve výši 4.000,- Kč.
Usnesení 2.6.10: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Fond technické podpory ve výši 30.000,- Kč.
Usnesení 2.6.11: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní den ve výši 72.000,- Kč, a to při příspěvku účastníků: 250 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě.
Usnesení 2.6.12: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Diecézní časopis Mosty ve výši 48.000,- Kč.
Usnesení 2.6.13: Diecézní rada Královéhradecká diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt Setkání pro rodiny s dětmi ve výši 28.960,- Kč.

2.5 Prodej finanční investice ČSOB Portfolio PRO SRPEN 95, 3 mil.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH souhlasí s odprodejem finanční investice ČSOB Portfolio PRO SRPEN 95 v hodnotě
3 mil. Kč.

2.6 Nákup nové finanční investice
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nákup nové finanční investice v hodnotě cca 3 mil. Kč dluhopisy se splatností 5 let za roční úrok 6,6%.

2.7 NO CČSH v Přelouči nežádá o příspěvek z Fondu rozvoje – z fondu technické podpory
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí, že NO CČSH v Přelouči nežádá o příspěvek na zakoupení dataprojektoru z důvodu daru.

2.8 Žádost NO CČSH v Úpici o půjčku z fondu bratrské svépomoci
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje příspěvek 10.000,- Kč a půjčku do výše 50.000,- Kč NO CČSH v Úpicí z fondu BS na opravu spadlé opěrné zdi dle předložené faktury.

2.9 Žádost o příspěvek z Fondu bratrské svépomoci NO CČSH v Česká Lípa
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje žádost o příspěvek z Fondu bratrské svépomoci NO CČSH v České Lípě na úhradu zbývající částky na opravu střechy fary v rámci projektu Rekonstrukce střešního pláště I. etapa, fara CČSH v České Lípě.

2.10 Žádost o prominutí dluhu na BS a dalších dávkách a přehodnocení – snížení výše diecézních odvodů pro nadcházející roky NO CČSH ve Velkém Vřešťově
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH neschvaluje žádost o prominutí dluhu na BS a dalších dávkách NO CCŠH ve Velkém Vřešťově. Celková částka dluhu za období 2008-2018 činí 84.184,- Kč.

2.11 Smlouva o dílo na akci „Bývalá židovská synagoga“ mezi NO CCŠH ve Velkém Vřešťově a společností H & K Invest, spol. s r.o.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH neschvaluje smlouvu o dílo na akci „Bývalá židovská synagoga“ mezi NO CCŠH ve Velkém Vřešťově a společnosti H & K Invest, spol. s r.o. Ve smlouvě je nutné uvést v hlavičce všechny statutáry, v závěru podpisy všech statutárů. Dále je nutné ke smlouvě dodat položkový rozpočet a dodatek o schválení DR.

2.12 Žádost o půjčku na realizaci projektu „Rekonstrukce střechy fary –
5. etapa“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje žádost o půjčku na realizaci projektu „Rekonstrukce střechy fary – 5. etapa“ NO CČSH ve Frýdlantu v Čechách.

2.13 Smlouva o zápůjčce mezi sestrou Alenou Naimanovou a NO CČSH
v Rychnově nad Kněžnou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o zápůjčce finančních prostředků mezi sestrou Alenou Naimanovou a NO CČSH v Rychnově nad Kněžnou.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Smlouva o nájmu bytu mezi Královéhradeckou diecézí CČSH a panem Cyrilem Svobodou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi Královéhradeckou diecézí a panem Cyrilem Svobodou na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.2 Ukončení projektu NO CČSH v Chlumci nad Cidlinou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje ukončení projektu NO CČSH v Chlumci nad Cidlinou s tím, že musí být provedeno vyúčtování projektu, kde budou vyspecifikovány práce, které nebyli z původního projektu provedeny a práce, které byli provedeny navíc. Dále je nutné vyspecifikovat všechny práce, které musí být provedeny, aby byl byt řádně dokončen a nabídnut k pronájmu.

3.3 Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH ve Dvoře Králové nad Labem a paní Janou Stříbrnou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu podepsané 1. června 2017 mezi NO CČSH ve Dvoře Králové nad Labem a paní Janou Stříbrnou od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

3.4 Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH ve Dvoře Králové nad Labem a panem Michalem Musilem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu sepsané dne 1. října 2016 mezi NO CČSH ve Dvoře Králové nad Labem a pan Michalem Musilem na dobu určitou od 1. 10. 218 do 30. 9. 2019.

3.5 Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže mezi NO CČSH v České Třebové a panem Petrem Kalistou na dobu určitou.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor – garáže mezi NO CČSH v České Třebové a panem Petrem Kalistou na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.6 Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a Sborem Církve bratrské v České Třebové
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a Sborem Církve bratrské v České Třebové na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. DRFV navrhuje uvažovat o výši nájmu v příštím roce.

3.7 Schválení záměru připojit NO CČSH v Lanškrouně k NO CČSH v České Třebové
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí záměr připojení NO CČSH v Lanškrouně k NO CČSH v České Třebové.

3.8 Schválení smlouvy o nájmu bytu mezi NO CČSH v Turnově a paní Jaroslavou Bezděčíkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v Turnově a paní Jaroslavou Bezděčíkovou na dobu neurčitou od 1. 11. 2018.

3.9 Smlouva o pachtu pozemku mezi NO CCŠH v Mnichově Hradišti a paní Naďou Kruckou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o pachtu pozemku mezi NO CČSH v Mnichově Hradišti a paní Naďou Kruckou na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.10 Žádost o prodloužení započetí a ukončení rekonstrukce ubytovny NO CČSH v Liberci
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH neschvaluje žádost o prodloužení a schvaluje ukončení projektu rekonstrukce ubytovny na liberecké faře CČSH na dvě bytové jednotky a pokoje pro hosty 1. etapa z důvodu nejasnosti projektu. Po předložení žádosti s položkovým rozpočtem je možné čerpat z mimořádných projektů FSPI 2019.

3.11 Koordinátor GDPR
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje za koordinátora GDPR Ing. Zdenku Sedláčkovou.

3.12 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Liberci a paní Barborou Zemanovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CCŠH v Liberci a paní Barborou Zemanovou na dobu určitou.