Sumář usnesení z mimořádného jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 15. 8. 2017

1. Hospodářsko-finanční referát
1.1 Smlouva o poskytnutí dotace z Libereckého kraje na „Den ThDr. Karla Farského“
Usnesení: Diecézní rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na „Den ThDr. Karla Farského“.

1.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt VÍRA – NADĚJE – LÁSKA
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí rozhodnutí ministerstva kultury o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 na projekt Královéhradecké diecéze VÍRA – NADĚJE – LÁSKA.

1.3 Revokace usnesení o půjčce z Fondu bratrské svépomoci NO v Úpici
Usnesení: Diecézní rada na základě žádosti náboženské obce v Úpici revokuje usnesení 2.4 z jednání diecézní rady dne 28. 2. 2017 ve věci poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu bratrské svépomoci NO v Úpici ve výši 10.000,- Kč na náklady na pořízení kuchyňské linky v nájemním bytě.

1.4 Bezúročná půjčka z prostředků diecéze NO v Trutnově
Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z prostředků diecéze ve výši 46.000,- Kč náboženské obci v Trutnově na výměnu podlahy a rekonstrukci elektroinstalace ve farní kanceláři.

1.5 Žádost M. Mlýnkové o příspěvek z FR na kurz vyprávění příběhů pro nemocniční kaplany
Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí příspěvku Miroslavě Mlýnkové z projektu Fondu rozvoje pro rok 2017 „Semináře, školení“ na úhradu kurzu vyprávění příběhů pro nemocniční kaplany ve výši 3.920,- Kč.

1.6 Žádost o prodloužení termínu realizace projektu FSPI 5/2016 NO ve Frýdlantu
Usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu realizace projektu FSPI 5/2016 na rekonstrukci bytu v náboženské obci ve Frýdlantu, a to do 31. 12. 2017.

1.6.1 Žádost o prodloužení termínu realizace projektu FR 10/2017 NO ve Vysokém Mýtě
Usnesení: Diecézní rada schvaluje prodloužení termínu realizace projektu FR 10/2017 na dokončení rekonstrukce suterénu Husova sboru ve Vysokém Mýtě – dovybavení inventáře, a to do 30. 11. 2017.

1.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi KH diecézí a NO v Hrádku n. N.
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (zapůjčitel) a náboženskou obcí v Hrádku nad Nisou (vydlužitel).

1.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi KH diecézí a NO v Náchodě
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (zapůjčitel) a náboženskou obcí v Náchodě (vydlužitel).

1.9 Informace D. Líbala ohledně objektů v Hronově a Velké Úpě
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informace Davida Líbala a cenové nabídky ohledně rekonstrukce objektů v Hronově a ve Velké Úpě.

1.9.1 Rekonstrukce objektu v Hronově
Usnesení: Diecézní rada pověřuje stavebního technika Miroslava Lidmilu a správce budov Davida Líbala k přípravě dokumentů k uzavření smlouvy na rekonstrukci objektu v Hronově, Riegrova 596 a vzhledem k výši cenových nabídek k hledání úspor v předložených nabídkách.

1.9.2 Rekonstrukce objektu ve Velké Úpě
Usnesení: Diecézní rada pověřuje stavebního technika Miroslava Lidmilu a správce budov Davida Líbala k přípravě rekonstrukce objektu ve Velké Úpě 269 (k uzavření smlouvy na část 1 – rekonstrukce střechy).

1.10 Změna splátkového kalendáře
Usnesení: Diecézní rada schvaluje náboženské obci v Mimoni vůči KH diecézi změnu splátkového kalendáře tří půjček v celkové výši 53 200,- Kč, dle následující úpravy:
12 splátek á 4 000,- Kč/měs. vždy do 20. dne v přísl. měsíci počínaje 20. 8. 2017, konče do 20. 7. 2018
doplatek 5 200,- Kč do 20. 8. 2018

2. Organizačně-právní referát
2.1 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi NO V. Vřešťov a ČEZ Distribuce. a. s.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014274/1 na pozemku parc.č. 864/2 v k.ú. Velký Vřešťov mezi náboženskou obcí ve Velkém Vřešťově (strana povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. (strana oprávněná) a doporučuje Ústřední radě CČSH její schválení.

2.2 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi NO v Litomyšli a firmou wwworks s.r.o.
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi náboženskou obcí v Litomyšli (pronajímatel) a firmou wwworks s.r.o. (nájemce) na místnost ve 2. nadzemním patře budovy v Litomyšli č.p. 151 o výměře 18,4 m2.

2.3 Smlouva o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a D. Lalikem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě (pronajímatel) a Davidem Lalikem (nájemce).

2.4 Smlouva o užívání prostor mezi NO v Trutnově a T. Komárkem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o užívání prostor mezi náboženskou v Trutnově (vlastník) a Tomášem Komárkem (uživatel).

2.5 Smlouva o užívání prostor mezi NO v Trutnově a Žilková, s.r.o.
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o užívání prostor mezi náboženskou v Trutnově (vlastník) a firmou Žilková, s.r.o. (uživatel).

2.6 Smlouva o pronájmu zahrady k pastvě mezi NO v Holicích a Naděždou Bednářovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o pronájmu zahrady za účelem pastvy a sekání trávy mezi náboženskou obcí v Holicích (pronajímatel) a Naděždou Bednářovou (nájemce).

2.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi KH diecézí a L. Kuželovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi Královéhradeckou diecézí (pronajímatel) a Lydií Kuželovou (nájemce).

2.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi KH diecézí a J. Martiníkem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu uzavřené na období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 mezi Královéhradeckou diecézí (pronajímatel) a Janem Martiníkem (nájemce).

2.9 Revokace smlouvy o nájmu místnosti
Usnesení: Diecézní rada revokuje smlouvu o nájmu místnosti mezi KH diecézí (pronajímatel) a Petrem Vackem (nájemce).

2.10 Darovací smlouva k pozemku mezi NO CČSH v Machově a V. Čermákem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje darovací smlouvu mezi náboženskou obcí v Machově (obdarovaný) a Vladimírem Čermákem (dárce) na 1/16 vlastnického práva k pozemku par.č. 689 o výměře 1877 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, zapsaného na LV 157 pro k.ú. Bělý, obec Machov, vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

2.11 Dlužné částky půjček a pohledávek
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informaci o dlužných částkách pohledávek a půjček a schvaluje jejich vymáhání cestou diecéze popř. ve spolupráci s právníkem.

2.12 Krádež v objektu č.p. 322 v Nové Vsi nad Nisou
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí informaci o jednání s Policií ČR Libereckého kraje a právníkem týkající se odcizení 4 oken z objektu č. p. 322 v Nové Vsi nad Nisou. Diecézní rada vzhledem ke vzniklé situaci zvažuje možnosti dalšího využití objektu i možného prodeje. Diecézní rada pověřuje správce budov Davida Líbala k zajištění dalších podkladů ohledně rekonstrukce střechy pro zářijové jednání diecézní rady.

2.13 Projekt FSPI 65/2015 „ČOV – projektová dokumentace“ NO V. Vřešťov
Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí nedodržení termínu pro dodání kompletního vyúčtování k projektu FSPI 65/2015 „Čistička odpadních vod – projektová dokumentace“ náboženské obce ve Velkém Vřešťově a pověřuje bratra vikáře Aleše Tomčíka k řešení.

2.14 Ararat – Ubytovací řád, Provozní řád, Ceník, typová Smlouva o ubytování
Usnesení: Diecézní rada schvaluje Ubytovací řád, Provozní řád, Ceník a typovou Smlouvu o ubytování ubytovacího zařízení Ararat.

2.15 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a I. Tomíkovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě (pronajímatel) a Ilonou Tomíkovou (nájemce).

2.16 Smlouva o nájmu prostoru mezi NO v Jablonci n. N. a P. Malochovou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi náboženskou obcí v Jablonci nad Nisou (pronajímatel) a Petrou Malochovou (nájemce).

2.17 Smlouva o nájmu bytu mezi NO ve Dvoře Králové n. L. a J. Stříbrnou
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi náboženskou obcí ve Dvoře Králové nad Labem (pronajímatel) a Janou Stříbrnou (nájemce).

2.18 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v České Třebové a J. a J. Machovými
Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Třebové (pronajímatel) a Jiřím a Janou Machovými (nájemce).