Zpráva o diecézním shromáždění 27. 4. 2013

p1000188V sobotu 27. dubna se konalo diecézní shromáždění královéhradecké diecéze a rovněž mimořádné volební shromáždění, jehož hlavním cílem bylo zvolení nového biskupa/biskupky. Výběr kandidátů, kteří by splňovali předepsané církevní normy a byli lidsky i profesionálně přijatelní, omezoval velmi plachý přístup většiny oslovených k jejich možné kandidatuře. Nakonec se do „posledního kola“ dostali dva duchovní. Sestra Olga Líbalová (duchovní v Hronově) a bratr Pavel Pechanec (duchovní z Českého Dubu). Právě oba zmínění kandidáti sloužili pod vedením dosavadního biskupa bratra Štěpána Kláska bohoslužbu. Štěpán Klásek posloužil přítomnému shromáždění kázáním a také vedením eucharistické části naší liturgie. V kázání bratr biskup Klásek zdůraznil váhu Boží přítomnosti i jeho vůle při jakékoli křesťanské činnosti.

Nechť bude zvolen kdokoli z kandidátů, uvedl bratr biskup, vždy musí svoji činnost vztahovat k Ukřižovanému a Vzkříšenému Pánu Ježíši Kristu. Každý pastýř je nejen duchovním, ale i pedagogem, rodičem, psychologem a vychovatelem. A pestrost služebných rolí by měla být v církvi zachována i nadále.

Po první přestávce došlo k první významné volbě. Poté, co byli zvoleni zapisovatelé, sčitatelé a byly splněny další formální požadavky našich řádů, došlo ke schvalování jednotlivých kandidátů královéhradecké diecéze do ústřední rady, církevního zastupitelstva, diecézní rady a do Institutu evangelizace a pastorace. Do jednotlivých orgánů byli zvoleni tito duchovní a laici: Pavel Tuček,

Roman Zejda (ústřední rada), Jan Rokyta a Jiří Plhák (církevní zastupitelstvo), Aleš Tomčík (diecézní rada), Henrieta Zejdová (dozorčí rada Institutu evangelizace a pastorace). Z kandidátů se rozhodl přímo oslovit shromáždění br. Pavel Tuček, který přítomné seznámil s průběhem a výsledky Adventní petice a přihlásil se k reformním silám v naší církvi.

Po úspěšném hlasování si vzal slovo bratr biskup Klásek a v pěkné řeči shrnul své čtrnáctileté působení v roli biskupa, vyjádřil lítost nad tím, co se mu jako člověku nepovedlo, a poděkoval všem a především Bohu za to, co snad bylo pro církev prospěšné. Nutno zdůraznit, že po jeho řeči následoval dlouhotrvající a zcela upřímný potlesk více než stovky členů shromáždění.

Posléze bratr Klásek poděkoval odstupujícím členům ÚR královéhradecké diecéze a bratru Vaňkovi a sestře Šlézové za jejich práci pro diecézi a pro církev. Dalšími důležitými body našeho shromáždění bylo schválení hospodaření za rok 2012, souhlas s rozpočtem na rok 2013, schvalování bratrské svépomoci, projednávání výzvy olomoucké diecéze ve věci znovupřehodnocení výsledku jednání zástupců diecézí o finanční sumě, kterou ta či ona diecéze dostane na každý rok, a další body jednání. Velmi důležitá byla také zpráva bratra Jiřího Musila na téma Financování státu a církve po přijetí tzv. restitucí. Br. Jiří Musil nastínil některé důležité body, jimiž se bude muset církev již dnes i v budoucnu vážně zabývat. Po jeho vystoupení proběhla zajímavá diskuse, která ukázala naléhavost řešení otázek spojených s událostmi posledních měsíců, vztahujícími se k „odluce státu a církve“ v ČR.

Po přestávce se konalo mimořádné volební shromáždění, kdy nastal dlouho očekávaný okamžik volby nového biskupa/biskupky královéhradecké diecéze CČSH. Bratr Martin Klofáč seznámil duchovní i laiky s důležitými formálními požadavky biskupské volby, které jsou kladeny na volitele a zaručují objektivní a legální volební proces. Ještě jednou se představili oba kandidáti. Sestra Olga Líbalová i bratr Pavel Pechanec naznačili v krátké řeči vlastní představy o své úloze v případné roli biskupa/biskupky. Oba se shodli na tom, že církev vstupuje do nesmírně složitého období, neboť počty jejích členů klesají a ekonomická situace bude v budoucnu více a více souviset s naší soběstačností. Ta bude do značné míry závislá na naší schopnosti vytvořit fungující restrukturalizovanou církev, v níž spolu musí spolupracovat laici i duchovní na jedné straně a duchovní a vedení církve na straně druhé. Olga Líbalová navíc zdůraznila nutnost vrátit se ke kořenům našeho učení, zkritizovala synkretistické prvky, které se dostávají do naší církve, a projevila pevné odhodlání budovat společenství církve v týmovém duchu tak, aby „rostlo tělo Kristovo“.

Pavel Pechanec nás seznámil se svými bohatými aktivitami duchovního, zastupitele města Český Dub i se svou činností na poli divadelní, loutkoherecké a činnosti umělecké vůbec. Vyzdvihl také význam rodiny pro službu každého duchovního, zejména pak pro funkci biskupa. Také on zdůraznil roli společenství pro fungování církevní organizace. Poté, co oba kandidáti ukončili své příspěvky, byli vyzváni, aby posečkali mimo volební prostor. Následovala diskuse v plénu diecézního shromáždění, na níž vystoupili jednotliví stoupenci obou kandidátů. Probíhala ve velmi zdvořilém duchu a tomu odpovídalo i při jetí výsledků samotných voleb, které následovaly po diskusi v plénu. Z celkem platných 99 hlasů dostala sestra Olga Líbalová 28 hlasů a bratr Pavel Pechanec 71 hlasů.

Novým biskupem královéhradecké diecéze Církve československé husitské byl tedy na dalších sedm let zvolen bratr Pavel Pechanec.

Závěrečná část shromáždění se nesla v duchu této volby. Br. Pechanec poděkoval všem svým bližním, volitelům, ale i těm, kteří volili sestru Líbalovou. Sestře farářce pak vyjádřil dík za důstojnou roli, kterou hrála jako spolukandidátka nově zvoleného biskupa. Následovala modlitba nově zvoleného biskupa, společenství pak vzdalo Bohu díky modlitbou Otčenáš a závěrečné slavnostní požehnání všem udělil dosavadní bratr biskup Štěpán Klásek.

Napsat komentář