top of page

M o d l i t b y 3 9 . t ý d e n , 2 5 . z á ř í – 1. ř í j n a 2 0 2 3

t e x t y p r o n e d ě l i 1 . ř í j n a 2 0 2 3 – 1 8 . n e d ě l e p o s v . D u c h u ( 2 6 . v m e z i d o b í )


První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32 Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: » Cesta Panovníkova není správná. « Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“


Ne vše, Pane, co nás v životě potkává, se nám líbí, ale mnohem podstatnější je, zda se my líbíme tobě.

Je na nás abychom se obrátili k tobě a proměňovali své smýšlení i jednání.

Také dnes prosíme o obnovu našich srdcí a ducha, ať opravdově žijeme z tebe.

Amen


Druhé čtení z Písma: Filipským 2, 1-6 (+2, 7-13) Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.


Kriste, tvůj Duch nás vede k jednotě s naším Otcem i s lidmi.

Tvůj Duch nás nabádá k pokoře, kde lidské hašteření ztrácí sílu a roste to, co slouží všem.

Prosíme za současnou církev, ať v ní převládá tvá skutečná podoba a Duch skutečné lásky.

Amen


Evangelium: Matouš 21, 28-32 (+21, 23-27) Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: » Synu, jdi dnes pracovat na vinici! « On odpověděl: » Nechce se mi. «Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: » Ano, pane. « Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.“


Nebeský Otče, vysíláš nás na cestu života a dáváš nám své pověření i množství úkolů.

Ne vždy se nám chce následovat tvé slovo a vůli, míváme plno výmluv i nechuť k oběti srdcí.

Prosíme, obnovuj ve svých dětech radost z práce na vinici, ať se těšíme z každého dne. Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii E. Mahrovou, Marii Vomočilovou, Benjamina, Alenu a… Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost. Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Zvláště prosíme o požehnání pro setkání „Žďárského Bydžov. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page