top of page

Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2024

texty pro neděli 31. března 2024 – Hod Boží velikonoční


První čtení: Skutky 10, 34-41 (+10, 42-43)

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.“

 

Víra nám odkrývá, Nebeský Otče, že nestraníš žádnému národu, ale člověku jako takovému.

Přijímáš jednotlivě každého, kdo v tebe věří a činí, co je spravedlivé.

Děkujeme, že i nás obdařuješ Duchem svatým a mocí a prosíme, ať tedy i umíme být tvými svědky.

Amen

 

Druhé čtení: 1. Korintským 15, 1-6 (+15, 7-11)

Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. 7  Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. 

 

Děkujeme, Pane, že do našeho života vstoupilo evangelium a že nás staví na pevný základ života.

Děkujeme, že se nám stále připomíná, že se jej smíme držet a těšit se z tvé milosti.

Prosíme, ať letošní Velikonoce jsou opět pro nás povzbuzením a jejich zvěst pronikne i mimo církev.

Amen

 

Evangelium: Jan 20, 11-18 (+20, 1-10)

Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabbuni“, to znamená ›Mistře‹. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ 

 

Věříme, Kriste, že znáš každého z nás a voláš k jistotám víry, i když nejsou patrné v tomto světě.

Prosíme, ať velikonoční radost znova prozáří náš pohled na život a svět.

Prosíme, ať  tvůj Duch projasní požehnání všemu živému na světě.

Amen 

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Pavla Pechance st., Moniku Říhovou a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať velikonoční čas nás všechny naplní pravou radostí.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost  v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page