top of page

Modlitby 19. týden, 6. – 12. května 2024

texty pro neděli 12. května 2024 – 6. neděle po Velikonocích (Exaudi)


První čtení: Skutky 1, 15-17.21-26

V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

 

Pane, ty znáš srdce všech lidí, vidíš, zda jsme obráceni k tobě nebo jen sami k sobě.

Ty sám pak naše srdce obřezáváš a svým Duchem posiluješ k životu v radostné službě.

Děkujeme, že jsi nás povolal a prosíme, veď nás, ať slyšíme a konáme tvou vůli.

Amen

 

Druhé čtení: 1. Janův 5, 9-13

Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

 

Otče, přesahuješ náš svět a tvé svědectví o Synu je také i větší, než si umíme domyslet.

Voláš nás do živého vztahu, v němž smíme vnímat tvou blízkost, a tak i naši vlastní věčnost.

Prosíme, dej ať církev i dnes v zápase se Zlem vedle své slabosti nese stále i tvé světlo.

Amen

 

Evangelium: Jan 17, 6-12 (+17, 13-19)

Ježíš řekl: „Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.

 

Děkujeme, Kriste, že smíme slyšet tvůj hlas i uprostřed veškerého řevu tohoto světa.

Děkujeme, že se za nás modlíš, a přes všechna naše selhání přidružuješ ve víře.

Prosíme, dávej nám sílu, ať nás nenávist světa nerozloží, zato ale ať se svět mění díky tvé lásce.

Amen

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Lidmilu  Müllerovou, Zdeňka Martiše, Františka Břeně,  Tibora Rupíka a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael a…

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost  v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page