top of page

Modlitby 19. týden, 9. – 15. května 2022

texty pro neděli 15. května 2022 –4. neděle po Velikonocích


První čtení: Skutky 11, 1-9 (+11, 10-18)

O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratří v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratří židovského původu vyčítat: „Navštívil jsi neobřezané lidi a jedl s nimi!“ A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat: „Byl jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: ›Vstaň, Petře, zabíjej a jez! ‹ Odpověděl jsem: ›To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. ‹ Ale hlas z nebe promluvil znovu: ›Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.


Jen ty sám, Pane, můžeš pročistit i to, co mezi lidmi zatuhlo a co nemůžeme pozřít.

Trápíme se mezilidskými vztahy, tím jak mnohé výčitky jsou i nejsou na místě.

Prosíme o tvůj hlas v nás, ať rozeznáváme, co je pro tvé království potřeba odvrhnout a co přijímat.

Amen


Druhé čtení: Zjevení 21, 1-6

Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“


Ve Tvé blízkosti, Hospodine, už nemá místo bolest a smutek života i smrt je pomíjivou silou.

Jsi počátkem všeho a máš tedy i poslední slovo, žíznivost lidství je ve tvém Synu ukojena.

Děkujeme, že nám nabízíš, abychom s vírou chápali, že jsme tvé děti a těšili se ze všech chvil.

Amen


Evangelium: Jan 13, 31-35

Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“


Stále i my tě hledáme, Kriste, toužíme se s tebou setkat, a proto tě smíme i „napodobovat“.

Naše vzájemná láska má být v našich společenstvích konkrétní a zcela zřejmá.

Prosíme o tvého Ducha, ať naše láska je každý den nová a svěží navzdory lidské nedokonalosti.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy a za…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za církev, za požehnání pro všechna setkání v náboženských obcích a za synodu duchovních v Hradci Králové, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page