top of page

Modlitby 26. týden, 26. června – 2. července 2023

texty pro neděli 2. července 2023 – 5. neděle po sv. Duchu (13. v mezidobí)


První čtení z Písma: Jeremjáš 28, 5-9

Prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. Prorok Jeremjáš řekl: „Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylónu na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto

slovo, které ohlašuji tobě i všemu lidu. Proroci, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou, prorokovali četným zemím a proti velkým královstvím o válce a zlu a moru. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.“


Hospodine, také bychom rádi v budoucnu viděli pokojné dny a rozpad zla.

Těšili bychom se s chutí z prosperity a růstu, ale o tom co vše bude, rozhodne tvá vůle – ne naše přání.

Prosíme, veď nás, ať nepodléháme lidským snům a jdeme životem se vší jeho odpovědností.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 6, 17-23 (+6, 12-16)

Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.


Děkujeme, Kriste, že smíme vnímat tvou svobodu a věřit ve tvou milost.

Chápeme však, že tvá milost není laciná, je vykoupená Tvou krví a je naším stálým závazkem.

Děkujeme, že směřuješ svou církev ke službě a prosíme, ať naše posvěcení je pomocí pro celý svět.

Amen


Evangelium: Matouš 10, 40-42

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“


Kriste, věříme, že se ke své církvi hlásíš i přes málo viditelné výsledky její služby.

Církev u nás v Čechách není možná až tak přitažlivá a pro většinu lidí nemá magnetickou sílu.

Děkujeme, že ale stále tvé pozvání proniká do srdcí lidí a prosíme, ať i dnes zde lidé najdou odměnu víry.

AmenPřímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jitku Červenou, Marii Evu Mahrovou, rodinu Sedláčkovu, Matěje Břeně, Ladislava Vaňka a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page