top of page

Modlitby 27. týden, 3. – 9. července 2023

texty pro neděli 9. července 2023 – 6. neděle po sv. Duchu (14. v mezidobí)


První čtení z Písma: Zacharjáš 9, 9-12

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. „Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.“


Věříme tomu, nebeský Otče, že jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých a že on je naše záchrana.

Věříme v pokoj, který pramení z Krista i přes nepokojný svět.

Děkujeme za dar víry a prosíme, ať ji umíme předávat všude, kam vkročíme.

Amen

Druhé čtení z Písma: Římanům 7, 15-25a

Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho!


S pokorou přiznáváme, Pane, že také ani náš rozum a síla nestačí, abychom byli bez vady.

Jsme zajatci lidské slabosti, nejsme vítězi, ale věříme v milost skrze Ježíše Krista našeho Pána.

Prosíme, dávej nám sílu, ať stále zápasíme se svými stíny a zároveň se radujeme z tvé milosti.

Amen


Evangelium: Matouš 11, 16-19.25-30

Ježíš řekl: „Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: »Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama. « Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: »Je posedlý. « Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: »Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků! « Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“ V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano,

Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“


Tvé království, Kriste, je pro všechny, kdo pochopí, že potřebují tebe.

Jsi dobrým přístavem pro ty, kdo tě následují a berou na sebe i přes tíhu kříže.

Děkujeme za odpočinutí u tebe a prosíme za všechny, kdo tě neznají, ať si uleví a přijmou tvé jho.

Amen

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii Evu Mahrovou, Matěje Břeně, Ladislava Vaňka a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme, za podporu pro ty, kteří prochází zkouškami ve škole, či v životě.

Prosíme o požehnání prázdninového času, ochranu na cestách, dětské tábory a letní setkání.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v čase svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa. Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page