top of page

Modlitby 28. týden, 12. – 18. července 2021

texty pro neděli 18. července 2021 – 8. neděle po svatém Duchu, 16. v mezidobí


První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.“


Hospodine, mocní tohoto světa, vždy hledali a hledají povětšinou jen svůj vlastní prospěch.

Síla a moc pak válcuje slabé, utiskuje bez skrupulí a ohledů.

Děkujeme za Krista, dobrého Krále a prosíme, ať právo a spravedlnost vládne zřetelněji mezi námi.

Amen


Druhé čtení: Efezským 2, 17-22 (+2, 11-16)

Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.


Spojuješ nás, Kriste, abychom tvořili tvůj lid a v jednotě Ducha stanuli před Otcem.

Chceš, aby církev rostla, aby tvůj chrám, náš duchovní příbytek, byl pevný.

Děkujeme za pokoj a mír, který je tvým darem a prosíme, kéž umíme předávat tvůj pokoj i my.

Amen


Evangelium: Marek 6, 30-34.53-56

Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí, a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu. Jakmile vystoupili z lodi, hned ho lidé poznali, zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.


Pane Ježíši, děkujeme, že stále přicházíš i do našich měst, vesnic a domů.

Děkujeme, že máš zájem o každého. My se tě potřebujeme dotknout, vědět, že jsi tu pro nás.

Prosíme za ty, co si nepřipouští, že potřebují pastýře, prosíme, ať poodstoupí od své pýchy.

Amen


Přímluvy:

Přímluvy: Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Deboru Chytilovou, Honzíka Kubíčka, René Sysla, Vlaďku Galetovou a …

Prosíme za všechny na Hodonínsku, kteří byli postiženi větrem zla, zkázou, jež připomněla všem proměnlivost života a jeho nestálost. Prosíme za požehnání pro všechny, kteří pomáhají zvládnout zlou situaci, ať už pomocí nebo finančním příspěvkem. Především však prosíme za ty, kteří jsou otřeseni a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page