top of page

Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2024

texty pro neděli 21. ledna 2024 – 3. neděle po ZjeveníPrvní čtení (varianta I): Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.

 

Hospodine, také my máme procházet místem, kam si nás povolal žít a zvát druhé k návratu k tobě.

Sami však musíme zůstat při tobě, nejsme soudci, nestojíme nad lidmi a už vůbec ne nad tebou.

Děkujeme za tvé povolání a prosíme, povolej další své služebníky, ať tvá láska mezi lidmi více vítězí.

Amen

 

Druhé čtení (varianta II): 1. Korintským 7, 17-23

Každý ať žije v tom postavení, které měl od Pána, když ho povolal k víře. A tak to nařizuji v církvích všude. Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!

 

Nebeský Otče, vírou v Krista nás spojuješ do jedné velké rodiny sester a bratří, kde jsme si rovni.

Abychom to chápali, zaplatil jsi za nás výkupné naším Bratrem a chceš, abychom jsme se dál netrápili. Prosíme, dávej nám stále prohlédnout, ať nejsme otroky lidí, či svých představ, ale sloužíme  jen tobě.

Amen

 

Evangelium: Marek 1, 14-20

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

 

Kriste, povolal jsi nás do církve, abychom věřili evangeliu navzdory hrůzám a praxi tohoto světa.

Tvé království se přibližuje, ale my se stále od tebe vzdalujeme, jít za tebou je totiž značně náročné.

Prosíme, provzdušňuj církev svým Duchem, ať naše sítě i přes malou odezvu světa nejsou prázdné.

Amen

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Bohuslava Matysku, Sandru, Ivanu Krejčí, Ladislava Vaňka, Kláru a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu a Izrael stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v novém roce a prosíme i za všechna ekumenická setkání.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost  v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page