Modlitby 3. týden, 17. – 23. ledna 2022

texty pro neděli 23. ledna 2022 – 3. neděle po Zjevení


První čtení: Nehemjáš 8, 8-10 (+8, 1-3.5-6.)

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“


Také i nám, Pane, připravil jsi svou zvěst o své lásce a vedení ke dnu radosti.

Život v zajetí, bolesti a smutku má ve tvé milosti své vysvobození.

Prosíme, kéž stále vnímáme, že ty jsi naší záštitou pro všechny dny, do nichž se probudíme.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 12, 20-31a (+12, 12-19)

Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“ A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné, a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary!


Nebeský Pane, každého z nás jsi obdařil jiným darem a navzájem se potřebujeme.

Potřebujeme tak, aby mezi námi rostla láska, my o ni mezi sebou usilovali a nacházeli Krista.

Děkujeme, že nás učíš, abychom nepochybovali o své ceně, a prosíme, měj s námi trpělivost.

Amen