top of page

Modlitby 3. týden 18. – 24. ledna 2021

texty pro neděli 24. ledna 2021 – 3. neděle po Zjevení


První čtení (varianta I): Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.


Bože, do poslední chvíle čekáš, zda se člověk neodvrátí od zlých cest.

Tvůj soucit s lidmi nese v sobě díl překvapení, milosti a spásy.

Děkujeme za čas možné nápravy, prosíme, za nás za všechny, ať věříme a měníme vše, co je zlé. Amen


Druhé čtení (varianta I): 1. Korintským 7, 29-31

Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.


Pane, máme plakat s plačícími, radovat se s radujícími, žít naplno v tomto světě.

Žít s Tebou však ale také znamená, žít s vědomím, že nic a nikoho zcela nevlastníme.

Prosíme o posilu, ať nás neděsí, že podoba světa se stále mění a že všechno jednou pomine. Amen


Evangelium: Marek 1, 14-20

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.


Kriste, vybral jsi nás, abychom pro tento čas byli rybáři, ti co zachytí druhé do dobré sítě.

Tvá síť je plná záchrany, na rozdíl od sítě zla, či nejistých hodnot sítí světa.

Prosíme, ať se v církvi stále radujeme z Tvého pozvání a opravdově jdeme za Tebou i v tento čas. Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za manžele Tesařovy, Petru Blahovcovou, Jiřího Krále, Jiřího Sotonu, Lenku Komínkovou, rodinu Galetových a…

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme zvláště za Domov u Spasitele ve Frýdlantu, prosíme o pomoc a posilu pro všechny obyvatele i zaměstnance.

Prosíme o další požehnání pro naši Církev československou husitskou, která si připomněla 101. výročí samostatného vývoje.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli,

napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page