top of page

Modlitby 36. týden, 4. – 10. září 2023

texty pro neděli 10. září 2023 – 15. neděle po sv. Duchu (23. v mezidobí)


První čtení z Písma: Ezechiel 3, 7-11

„Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“


Zdá se, Pane, že lidé mají také u nás tvrdé čelo a vůči tobě zatvrzelé srdce.

Zdá se, se že i církev sama bývá dům vzpurný, který sice slyší tvá slova, ale tak docela neposlouchá.

Děkujeme za tvou trpělivost s námi a prosíme, probouzej nás z každého duchovního spánku.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 13, 8-14

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání „nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš“ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: „Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“ Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.


Děkujeme, Otče, za tvou lásku, v níž nás spravuješ a dáváš zakusit velikost své milosti.

Jsme tvými dlužníky a stále jsme i mnohé dlužni sestrám a bratřím, kteří žijí v naší blízkosti.

Prosíme, dej nám sílu, ať v lehkosti odložíme své skutky tmy a nepropadáme zbytečným vášním.

Amen


Evangelium: Matouš 18, 15-20

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“


Kriste, věříme, že stojíš vprostřed nás a vedeš nás, abychom našli to společné.

Ne vždy si mezi sebou rozumíme, ne vždy jsme vskutku shromážděni ve tvém jménu.

Prosíme, ať tvůj Duch nás dnes vede ke shodě a svět je znovu obohacen svědectvím církve.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Evu Červenou, Marii E. Mahrovou, Benjamina a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme o požehnání pro nový školní rok.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page