top of page

Modlitby 46. týden, 15. – 21. listopadu 2021

texty pro neděli 21. listopadu 2021 – poslední neděle po svatém Duchu – Krista Krále


První čtení: Daniel 7, 9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.


Uvědomujeme si, Pane, že ty máš v našem životě nakonec vždy hlavní slovo.

Tvá spravedlnost je dokonale čistá a naše víra v ní umožňuje žít díky Kristu.

Děkujeme za našeho skutečného Krále králů a prosíme, kéž se z jeho vlády těší noví lidé i dnes.

Amen


Druhé čtení: Zjevení 1, 4b-8

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.


Kriste, Boží milost přichází do našich životů díky tobě.

Před námi zůstává soužení světa, ale plnost tvého Ducha nás stále posiluje.

Prosíme, ať v církvi i přes nářek světa vítězí radost důvěry k tobě i důvěry mezi námi.

Amen


Evangelium: Jan 18, 33-37

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?“ Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ Pilát mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“


Dal jsi nám, Otče, slyšet Kristův hlas, přijímat od něj svědectví pravdy.

Svět je ve stálém napětí, pravdu pouze hledá, chce komunikovat jen se sebou.

Prosíme, kéž Kristus stále promlouvá a kéž jeho hlas proniká a přehlušuje pýchu naši i světa.

Amen

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Marii Truncovou, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Vlaďku Galetovou, Dezidéra Ference, Jana a Zdeňka Tiché, Martina Marka a….

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o vedení Duchem při oslavách 17. listopadu, ať vnímáme vděčnost za dar svobody.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page