top of page

Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2023

texty pro neděli 26. listopadu 2023 – Poslední neděle po sv. Duchu (Krista Krále)


První čtení z Písma: Ezechiel 34, 20b-24 (+34, 11-16)

Hle, já vykonám soud mezí ovcí vykrmenou a ovcí hubenou, protože odstrkujete bokem a plecemi všechna neduživá zvířata a trkáte je svými rohy, takže jste je rozptýlili mimo stádo. Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem. Já Hospodin jim budu Bohem a David, můj služebník, bude uprostřed nich knížetem. Já Hospodin jsem promluvil.“


Děkujeme, Hospodine, za dobrého Pastýře víry, za Krista, který nikdy nijak nepodvádí a ani neselže.

Děkujeme, že nás sjednocuje a přes stále znatelné lidské rozdělení a sobectví nás směřuje k tobě.

Prosíme, ať jeho vedení je teď mnohem víc mezi námi patrné, ať naše stíny a neláska se umenšuje.

Amen


Druhé čtení z Písma: Efezským 1, 15-21 (+1, 22-23)

Když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna

jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.


Dal jsi nám srdce, Pane, které vidí naději a dává zakusit ohromnou moc víry a lásky.

Svěřil jsi církvi poslání, aby jistotu naděje vnášela do všech nejistot tohoto světa.

Prosíme, ať i v budoucích dnech dokáže církev vidět očima srdce a nést stopu radosti.

Amen

Evangelium: Matouš 25, 31-40 (+ 25, 41-46)

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ Tu mu ti spravedliví odpoví: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?“ Král jim odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“


Otče, věříme, že tvůj soud je připraven od počátku světa, ale příliš na to nemyslíme.

Dobře také už víme, že všední maličkosti mohou být při soudu rozhodující, ale zapomínáme na to.

Prosíme, ať se svět těší a těží z toho, že jsme ještě tady a světu dej, ať tolik tvůj soud neopomíjí.

Amen

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za, Ladislava Vaňka, Vlaďku, rodinu Olgy, Bohuslava Matysku, Jiřího Konečného, Zbyňka Šafáře a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta i Izrael, který je teď ve válečném stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page