top of page

Modlitby 50. týden, 13. – 19. prosince 2021

texty pro neděli 19. prosince 2021 – IV. adventní neděle


První čtení: Micheáš 5, 1-4a

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.


Hospodine i do našich malých životů, uprostřed velkého světa platí tvá dávná zaslíbení.

I přes všechnu temnotu a vezdejší obraty – s naším Pastýřem a Králem nic neotřese.

Děkujeme, že Kristus přináší pokoj také i nám a prosíme, kéž ujištění v něm nachází i další.

Amen


Druhé čtení: Židům 10, 5-10

Kristus říká, když přichází na svět: ›Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. ‹ Předně říká: ›Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení‹ – totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne: ›Zde jsem, abych konal tvou vůli. ‹ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.


Hrozilo nám, Pane a hrozí stále velké nebezpečí pro naši duši.

Kristovým tělem a živou vírou jsme však jednou provždy zachráněni.

Prosíme, ať jsme si i nadále posvěcováni Kristovou obětí i pro vše obyčejné a všední.

Amen


Evangelium: Lukáš 1, 39-55

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.“


Bože, tvé milosrdenství vůči lidem a světu se jasně projevilo v narození tvého Syna.

Lidská pýcha a nezávislost je dál pokořena, ale ti kdo s bázní k tobě hledí, nachází v Kristu naději.

Prosíme za ty, kdo v nepokoře přehlížejí svět, ať prohlédnou a kéž k nim nepatříme ani my.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Kačenku Chmelíkovou, Jana Lukavce, Honzíka Kubíčka, Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Dezidéra Ference, Václava Balka, Ivanu Krejčí a….

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro všechna naše církevní setkání v náboženských obcích v čase Adventu. Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních náchodského a královéhradeckého vikariátu..

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page