top of page

Modlitby 51. týden, 19. – 25. prosince 2022

texty pro neděli 25. prosince 2022 – Hod Boží vánoční


První čtení z Písma: Izajáš 52, 7-10

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sijón. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů.


Slyšíme zvěst, Hospodine, že je vše ve tvých rukách, že je vše tak, jak má být.

Slyšíme o vládě pokoje, dobra a lásky, o velkém potěšení, jež je pro každého.

Prosíme, ať se nás tvé Slovo stále dotýká i přes neklid života a světa, kéž jsme jím naplněni.

Amen


Druhé čtení z Písma: Židům 1, 1-6

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. Komu kdy z andělů Bůh řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!“ A jinde se praví: „Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.“ A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: „Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!“


Pane, promlouváš k lidem všech věků a spojuješ nás se všemi.

Ve svém Synu k nám promlouváš jasnou řečí, s pomocí lidského života a těla.

Také my skláníme se před Kristem a prosíme, ať se umíme se skutečnou pokorou dívat kolem sebe.

Amen


Evangelium: Jan 1, 1-14

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


Nebeský Otče, bylo tvým rozhodnutím, že jsme byli do života povoláni zrovna my.

Je však na nás, zda budeme vnímat tvé světlo, věřit Kristu a chápat, že i my jsme tvé děti.

Prosíme za všechny, kdo prožívají temné chvíle, kéž je o Vánocích prostoupí milost a pravda.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Filipa Štojdla, sestru Mirku, za všechny, které nyní trápí chřipky a za…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem při všech adventních setkáních v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj – ať sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page