top of page

Modlitby 52. týden, 25. – 31. prosince 2023

texty pro neděli 31. prosince 2023 – Díkůvzdání za Boží ochranu


První čtení: Kazatel 3, 1-8

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny

sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

 

Často si stěžujeme, Hospodine, že nemáme čas, zdá se nám, že by mělo být v životě mnohé jinak.

Sledujeme hodinky, míváme je i na rukách, ale nemáme v rukách, co vše se bude dít.

Prosíme, dej nám čas a sílu, abychom dokázali přijmout vše, co nám život v pestrosti přinese.

Amen

 

Druhé čtení: 1. Janův 2, 22-29

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku,

zůstanete i vy v Synu i Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás matou. Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.

 

Nebeský Otče, Kristem nás zveš do věčného života, chceš, abychom v něm zůstali.

Nejsme v dokonalé harmonii s tebou, s lidmi ani sami se sebou, ale věříme, že Kristus je darem spásy.

Prosíme, ať vánoční čas je pro každého nejen o hledání harmonie, ale také o nálezu Krista.

Amen

 

Evangelium: Marek 11, 12-14.20-25

Ježíš dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!“ Učedníci to slyšeli. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl: „Mistře, pohleď, fíkovník, který jsi proklel, uschl.“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte víru v Boha! Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ›Zdvihni se a vrhni se do moře‹ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“

 

Ohlížíme se, Pane za uplynulým rokem, mnohé se nám povedlo, ale mnohé se nám i nelíbí.

Je to ale jen náš pohled a otázkou zvláště zůstává, jak velká je naše víra.

Nemůžeme mít plnou důvěru v lidi kolem nás, ale můžeme odpouštět, prosíme, ať to dokážeme i v nadcházejícím roce. Amen

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Bohuslava Matysku, Sandru,  Ladislava Vaňka, Kláru a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Zvláště prosíme za rodiny, které postihla ztráta pro čin zloby osamělého střelce na filosofické fakultě v Praze.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta, i Izrael, který je ve válečném stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích na závěr roku, dej, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého.  Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page