top of page

Prodloužení platnosti podmínek konání bohoslužeb CČSH - prodloužení nouzového stavu do 14. února

Na

základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleného jejím usnesením č. 1459 ze dne 21. ledna 2021, prodloužila Vláda ČR svými usneseními č. 55 a 56 ze dne 22. ledna 2021 nouzový stav a účinnost dosavadních nařízení do 14. února 2021. Platí tedy zatím stejné podmínky jako dosud:


1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

2. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

3. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének. Na dotazy ERC vČR MZ ČR upřesnilo, že „hromadným zpěvem“se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností (tj. vsoučasné době 5 osob). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je oddělen od ostatních účastníků shromáždění.

4. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 15 osob.

5. Platí noční zákaz vycházení včase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

6. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 2 osob ve vnitřních i vnějších prostorech. Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.


Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta patriarcha-správce církve

V Praze dne 22. ledna 2021

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page