top of page

Vrchlabí

Telefon:

E-mail:

Adresa:

721 606 876

Krkonošská 21 Vrchlabí 543 01

IČO:

Číslo účtu:

Duchovní:

 64201473

220554355/0300

Mgr. Vladimír Hraba
farář, 721 606 876
vladimir.hraba@ccsh.cz

Dita Kčírková Bašková, DiS.
kazatelka, telefon: 777 608 048
dita.baskova.kacirkova@ccsh.cz

Bohoslužby:

každou neděli od 9 hodin
Kaple Černínů-Morzinů (v létě) nebo fara (v zimě)

Další aktivity:

Domov pro seniory Vrchlabí - 1. čtvrtek od 9.30 hodin,
Horní Kalná - 3. neděle od 10.30 hodin
Domov seniorů - 2. čtvrtek od 9.30 hodin

O OBCI

Náboženská obec ve Vrchlabí byla založena ve 20. letech minulého století, původně jako NO Dolní Kalná, kde bylo i její sídlo. Obvod NO zahrnoval jak jižní část, českou, kolem Kalné a Čisté u Horek, přiléhající k Novopacku a Královédvorsku, kde církev zapustila silné kořeny, tak severní pás kolem Lánova, Vrchlabí a Špindlerova Mlýna, kde naopak uprostřed téměř kompletně německého obyvatelstva v nepatrné české menšině církev takřka nepůsobila. Změna nastala po skončení 2. světové války, kdy po odsunu Němců ze Sudet noví obyvatelé Vrchlabska z velké části náleželi i k Církvi československé. Byly zakoupeny nemovitosti z konfiskátu po německém odsunu, konkrétně původní německý evangelický kostel a fara v Lánově (kde byl rovněž usídlen farář, nyní již NO přejmenované na Vrchlabí) a německý objekt evangelické církve ve Vrchlabí (dnešní sbor Českobratrské církve evangelické). V roce 1947 si však mezi sebou CČS a ČCE objekty ve Vrchlabí vyměnily, neboť ani jedné církvi stávající nemovitost nevyhovovala. CČS tak získala původní zámeckou kapli a posléze hrobku Černínů-Morzinů, postavenou v pseudogotickém stylu a v roce 1870 a posvěcenou biskupem J. N. Brynychem. Spolu s ní též značnou část zámeckého parku a rozlehlou budovu bývalého zájezdního hostince na hlavní vrchlabské třídě, postupně adaptovanou na faru. Po roce 1948 však byla fara znárodněna a změněna na činžovní dům. Církev přišla i o parkovou plochu kolem kaple. Přinucena byla prodat též kostel a faru v Lánově, které byly záhy na to zbořeny. NO Vrchlabí tak přišla o zázemí a možnost sídla faráře. Její činnost byla omezena jen na konání bohoslužeb. Spravována byla z NO Hostinné, která však byla později k Vrchlabí přifařena. Po roce 1989 se církvi podařilo získat v restituci zpět budovu fary, kde byl upraven farní byt a zázemí farního úřadu, zbytek stavby byl během cca 20 let rovněž průběžně pozměňován na plně funkční farní budovu. Tím se započalo znovuzrození NO Vrchlabí, které pokračuje dodnes. NO je sídlem faráře, věnuje se plně církevní činnosti a aktivitám. Bohoslužby se konají kromě Vrchlabí také v Horní Kalné. Poslední změnou bylo navrácení zabaveného parku v rámci nedávných církevních restitucí.

Poznámka: NO byla od roku 1938 do roku 1945 z více jak poloviny své rozlohy zabrána Říší a na jejím území zrušena. Fungovala tak jen omezeně na území, které spadalo do Protektorátu Čechy a Morava jako součást Církve českomoravské. V původních hranicích byla obnovena v roce 1945.

bottom of page