top of page

POSLÁNÍ CÍRKVE

modlí

 • Přinášíme všem dobrou zprávu o Bohu a člověku.
  Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Marek 16,15

 • Jsme součástí obecné křesťanské církve, navazujeme na českou reformaci a již názvem církve chceme vyjádřit spojitost s dějinami i současností v daném prostoru a času.
  Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře. Židům 13,7

 • Poukazujeme na svobodu a otevřenost i potřebu reagovat na problémy všedního života.
  Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8,31b-32

 • Jako církev Kristova toužíme být rodinou, kde je člověk v bezpečí a vnímá pomoc Ducha Kristova pro svůj život.
  Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Římanům 8,9

 • Jsme rozhodnuti pomáhat všem potřebným a být tak svědky Ježíše v naší společnosti.
  Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův – Galatským 6,2

bottom of page