top of page

Modlitby 1. týden, 1. – 7. ledna 2024

texty pro neděli 7. ledna 2024 – 1. neděle po Zjevení (Křtu Páně)


První čtení: Genesis 1, 1-5

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu

nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

 

Nebeský Otče, jsme na počátku nového roku a před námi je budoucnost, kterou přesně nevidíme.

Prosíme, ať tvé světlo stále proniká do našeho nitra a my se neztrácíme v propastných tůních života.

Prosíme, odděl nás od tmy beznaděje, ať v nás Kristus plně září a zcela překlene tak i naši minulost.

Amen

  

Druhé čtení: Skutky 19, 1-7

Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem Janovým.“ Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém

vytržení. Těch mužů bylo asi dvanáct.

   

Kriste, prosíme o tvého Ducha, dej, ať přinášíme jeho dobré ovoce v roce 2024.

Ať naše dobrota a věrnost pomáhá tvému dílu a neztrácí sílu v nadcházejícím čase.

Prosíme, ať tvůj Duch je mnohem víc zřejmější v našich rodinách, v církvi a všude.

Amen

 

Evangelium: Marek 1, 4-11

To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

 

Nebeský Otče, křtem jsme také i my v církvi spojeni, i když nás mnohé lidsky rozděluje.

Stále tak potřebujeme tvé odpuštění a také to, aby za námi přicházel tvůj milovaný Syn.

Uznáváme, že nejsme hodni tvé milosti, ale prosíme, ať nás nese a pomáhá všem lidem.

Amen

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Bohuslava Matysku, Sandru,  Ladislava Vaňka, Kláru a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Zvláště prosíme za rodiny obětí a zraněných z Filosofické fakulty v Praze.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta, i Izrael, který je ve válečném stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v novém roce. Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost  v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page