top of page

Modlitby 27. týden, 1. – 7. července 2024

texty pro neděli 7. července 2024 – 7. neděle po sv. Duchu (14. v mezidobí)

 


První čtení: Ezechiel 2, 1-5

Hospodin mi řekl: „Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“ Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ›Toto praví Panovník Hospodin‹, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.“

 

Hospodine, také i my míváme tvrdé srdce a někteří naši současníci jsou nám obzvlášť tvrdým oříškem.

Je tolik lidí, kteří nechtějí slyšet tvé slovo a vnímat tvou vůli, je tolik sobectví a tvrdosti mezi lidmi.

Děkujeme, že nás změkčuješ a posíláš se zvěstí, co vychází od tebe a prosíme, dej nám svého Ducha.

Amen

 

Druhé čtení: 2. Korintským 12, 7-10 (+12, 2-6)

A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

 

Nebeský Otče, chtěli bychom být stále svěží, silní a mladí.Chtěli bychom se stále jen těšit ze života, víc než pozemská síla je ale tvá milost v nebesích.

Děkujeme za toto rozpoznání z víry a prosíme, ať je přijmou zvláště ti, kteří dnes různě trpí.

Amen

 

Evangelium: Marek 6, 1-13

Ježíš šel do svého domova; učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: „Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl: „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě.“ A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku; aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty. A řekl jim: „Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete. A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim.“ I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. 

 

Kriste, vysíláš také i nás jako ovce mezi vlky, naše obezřetnost a bezelstnost potřebuje stálou posilu.

Je nám zapotřebí celá řada návodů, a především tvá podpora, když ani nám se příliš nedaří.

Prosíme za církev, ať i přes časy bezúspěšné a chudé se stále těšíme z tvého evangelia.

Amen

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Zdeňka Martiše, Františka Břeně,  Tibora Rupíka, Kateřinu Stíbalovou, Alenu Naimanovou, Filipa Štojdla a… Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael a…

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme za požehnání pro čas dovolených a letošních prázdnin, ať nabereme sílu na další čas a stále přinášíme ovoce Ducha svatého tak, aby dobrota i věrnost v nás a mezi námi rostla i v roce 2024.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page