top of page

Modlitby 28. týden, 8. – 14. července 2024

texty pro neděli 14. července 2024 – 8. neděle po sv. Duchu (15. v mezidobí)


První čtení: Ámos 7, 7-11 (+7, 12-15)

Hle, Panovník stojí na hradbách s olovnicí, s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin: „Ámosi, co vidíš?“ Odpověděl jsem: „Olovnici.“ A Panovník řekl: „Hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovy svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem.“ Bételský kněz Amasjáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi

zprávu: „Spikl se proti tobě Ámos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Ámos totiž říká: ›Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. ‹“

 

Hospodine, také i my počítáme s tvou ochranou, naším stálým růstem a jistým komfortem.

Bez tebe jsou naše duchovní hradby jen bublinou pýchy, co se dříve nebo později rozpadnou.

Prosíme, veď nás stále, ať vnímáme nejen světskou moc, a mnohem víc počítáme s tvým soudem.

Amen

 

Druhé čtení: Efezským 1, 3-8 (+3, 9-14)

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti.


Věříme, Otče, že tvé rozhodnutí z nás činí  omilostněné hříšníky.

Věříme, že tvá láska v Kristu přechází na nás, dává nám nadhled, sílu a naději.

Prosíme za všechny, kteří pro své nastavení stojí mimo proud tvé milosti, dotkni se jich ty sám.

Amen

 

Evangelium: Marek 6, 14-23 (+6, 24-29)

Jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: „Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly.“ Jiní pak říkali: „Je to Eliáš!“ A zase jiní: „Je to prorok – jeden z proroků.“ Když to Herodes uslyšel, řekl: „To vstal Jan, kterého jsem dal stít.“ Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa, a Jan mu vytýkal: „Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!“ Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý, a chránil ho; když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje. Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a já ti to dám.“ Zavázal se jí přísahou: „Dám ti, co si budeš přát, až do polovice svého království.“

 

Kriste, pozemští vládcové často chybují, politika je vždy plná lidského balastu a rozporuplných zájmů.

Tvé království není z tohoto světa, nese v sobě naše přijetí a naše očištění.

Děkujeme za rozpoznání tvého daru a prosíme, ať dokážeme živě svědčit o tvé lásce a moci.

Amen

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Františka Břeně,  Tibora Rupíka, Kateřinu Stíbalovou, Alenu Naimanovou, Filipa Štojdla a…

Prosíme za Zdeňka Martiše, aby v Boží paměti a Kristově lásce zůstával navěky.

 Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael a…

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme, za všechny školáky a učitele, ať prázdniny jsou pro ně časem posily. Prosíme o požehnání pro táborové dny Pardubického vikariátu CČSH.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost  v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page