top of page

Modlitby 31. týden, 2. – 8. srpna 2021

texty pro neděli 8. srpna 2021 – 11. neděle po svatém Duchu, 19. v mezidobí


První čtení: 1. Královská 19, 4-8

Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.


Už dost, Hospodine, voláme mnohdy také, býváme vyčerpáni silami zla i lidskými činy.

Nevíme vždy jak dál, cítíme se vyprahlí na poušti beznaděje.

Děkujeme, že se k nám přesto skláníš, prosíme, dávej nám sílu na tu stále ještě dlouhou cestu.

Amen


Druhé čtení: Efezským 4, 25 - 5, 2

Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.


Otče, náš protivník „ďábel“ nás chce dostat pod svou vládu.

Lež, krádež, hněv, nelaskavost, odpor k milosrdenství a odpuštění, zarmucuje Ducha.

Prosíme, obnovuj lidské společenství, ať se projevuje i voní opravdovou láskou.

Amen


Evangelium: Jan 6, 41-51

Židé proti Ježíšovi reptali, že řekl: ›Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. ‹ A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ›Sestoupil jsem z nebe‹!“ Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: ›Všichni budou vyučeni od Boha. ‹ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“


Bože, celé lidstvo sténá touhou po věčnosti, spáse a zároveň projevuje odpor, nedůvěru vůči Tobě.

Děkujeme, že jsi nás v Kristu přitáhl k sobě, chceš, abychom se už nyní sytili pro život věčný.

Děkujeme za dar víry a prosíme, ať dokážeme být tvou pomocí všem lidem kolem nás.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Honzíka Kubíčka, Vlaďku Galetovou a …

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a našich prázdninových cest, prosíme za dětské tábory a skupiny a zvláště prosíme o požehnání pro dětský tábor pardubického a náchodského vikariátu.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page