top of page

Modlitby 39. týden, 26. září – 2. října 2022

texty pro neděli 2. října 2022 – 17. neděle po svatém Duchu – (27. v mezidobí)


První čtení: Abakuk 1, 1-4; 2, 1-4

Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.“ Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.


Náš svět, Hospodine, je plný násilí a nedaleká válka zuří v plné síle.

Stále se modlíme se za mír a pokoj mezi lidmi. Rychlá záchrana však nepřichází a plameny zla zuří dál.

Prosíme, posiluj naši víru, věrnost tobě a modlitbě, i když posunům světa nerozumíme.

Amen


Druhé čtení: 2. Timoteovi 1, 6-8.13-14 (1, 1-14)

Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh. Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.


Svěřuješ nám, Pane, svou sílu, lásku, rozvahu a tak tvůj Duch zahání i veškerou naši bázlivost.

Naše svědectví života jasně pramení z charakteru naší víry a skutečného nastavení srdce.

Prosíme, naplňuj nás Duchem, ať nepodléháme ustrašenosti a v důvěře se díváme vpřed.

Amen


Evangelium: Lukáš 17, 5-10

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ›Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‹, a ona by vás poslechla. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: ›Pojď si hned sednout ke stolu? ‹ Neřekne mu spíše: ›Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty! ‹ Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ›Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. ‹“


Pane, mnohé se nám v současnosti nezdá, cítíme, že máme malou moc ve světě.

Chceš však po nás víru, co je stále činná, zatímco naše požadavky a přání mají ustupovat na pozadí.

Děkujeme za trpělivost, kterou s námi máš, děkujme za tvůj doprovod, věříme tvé milosti, Kriste.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Pavla Šťastného, sestru Helenu, Pavlu, Vokálovy, Pavla a za…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro období rozprav po komunálních volbách, aby odpovědnost a pokoj vládl mezi námi.

Prosíme o vedení Duchem při všech našich setkáních a zvláště prosíme za akci Žďárského Bydžov a setkání rodin v Janských Lázních.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page