top of page

Modlitby 4. týden 25. – 31. ledna 2021


texty pro neděli 31. ledna 2021 – 4. neděle po Zjevení

První čtení: Deuteronomium 18, 15-20

Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“ Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“

Děkujeme, Pane, že svému lidu stále ukazuješ cestu pravdy a že povoláváš své svědky.

Mnozí lidé se však samozvaně pasují, do role proroků, nárokují si respekt a podřízenost.

Prosíme, Pane, umožni nám včas odhalit síť polopravd, fake news, lží a podvodů, spravuj nás pravdou a láskou. Amen

Druhé čtení: 1. Korintským 8, 1b-4 (+5-13)

Poznání vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.

Otče, znáš každého z nás i ve všech zákoutí duše a ve své milosti se k nám přesto skláníš. Chceš, abychom poznávali Tvou lásku, opouštěli naši domýšlivost, prospívali soudržnosti církve. Děkujeme, že k nám v Kristu přicházíš vstříc a prosíme, zbavuj církev nánosů slaboduché pýchy. Amen

Evangelium: Marek 1, 21-28

Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel Ježíš do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“ A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině.

Kriste, Tvé slovo je pravdivé, vyjadřuje Boží milost a osvobození od nečistot ducha.

Jsme stále plni úžasu, vděčnosti víry, jež dává spatřit, jak síly, co nám různě škodí, jsou Ti podřízeny. Díky, že se s Tebou nemusíme obávat žádných duchovních nečistot a prosíme, pročisťuj nás stále. Amen

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Petru Blahovcovou, Jiřího Krále, Jiřího Sotonu, Nikolu Drobnou a…

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu. Prosíme zvláště za všechny obyvatele a personál Domova důstojného stáří Betanie v Brně.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli,

napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page