top of page

Modlitby 51. týden, 18. – 24. prosince 2023

texty pro neděli 24. prosince 2023 –  Štědrý den


První čtení: Izajáš 9, 1.5-6 (2.6-7)

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

 

 

Pronikáš k nám, Hospodine, se zvěstí velkého světla věčné naděje a lásky.

Naše chození v temnotách, bloudění po světě a všemožný strach, převyšuje narození tvého Syna.

Děkujeme za víru v toho, kdo je naším Bratrem a prosíme, ať jeho pokoj v nás sílí.

Amen

 

 

Druhé čtení: Titovi 2, 11-14

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

 

 

Nebeský Otče, nabízíš záchranu všem lidem, která díky tvé výchově vede nás k životu u tebe.

Proto chceš, abychom upustili od postojů, které rozvracejí naše nitro.

Prosíme, dávej nám nadhled, ať se více soustředíme na tvůj příchod do našeho světa.

Amen


Evangelium: Lukáš 2, 1-10 ( +2, 11-20)

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje,

města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

 

Kriste, chystáme se i letos prožít chvíle štědrého večera, chceme prožít zvěst o tvém narození.

Budeme bdít, jako dávní pastýři, otázko ale zůstává, zda se nás opět zmocní veliká bázeň.

Prosíme o naplnění tvou radostí a zvláště prosíme za ty, kteří budou o Vánocích osamocení a bolaví.

Amen

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Bohuslava Matysku, Sandru,  Ladislava Vaňka, Benjamina Š., Kláru a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta, i Izrael, který je ve válečném stavu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna adventní setkání v našich náboženských obcích a půlnoční bohoslužby, dej, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého.  Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page