top of page

VYBRANÉ CITACE Z DÍLA MISTRA JANA

Snímání-7 Jan 23.jpg

K Husovi neodmyslitelně patří to, co promyslel ve svých modlitbách, vyřkl z kazatelny nebo napsal do svých děl. Není na škodu, abychom si některé z jeho výroků připomněli. Snad i my se ještě dnes můžeme právě jimi inspirovat.

Zákon Ježíše Krista zcela postačuje k potřebné správě bojující církve, nic k němu nesmíme přidat nebo od něho ubrat. Husova výzbroj do Kostnice

Proto nikdo nemá poslouchat člověka v žádné sebenepatrnější věci, která se příčí božskému přikázání… O církvi

 

Ale písmo svaté, to jest druhým způsobem řečené, jaké jest co do způsobu formy, jest poznání rozumného stvoření vzhledem k božským věcem a nejvyšším příčinám. Tedy písmo svaté, jaké jest co do způsobu formy, jest moudrost. Výklad Sentencí

 

… veškerá pravda řídící člověka, aby povinně sloužil Bohu svému, jest písmo svaté, jež buď přímo, nebo nepřímo má od lidí býti věřeno a drženo… Výklad Sentencí

Základ, od něhož prvotně, i základ, na němž prvotně byla založena svatá církev obecná, je Kristus Ježíš… Základem církve tedy je Kristus… Kristus zakládá a buduje svou církev na sobě jako na skále… O církvi

A na tomto základě zbudovali apoštolové církev Kristovu. Neboť nevolali lid k sobě, ale ke Kristu, který je první, nezbytný a nejspolehlivější základ.

O církvi

 

Moc duchovní, protože se týká darů nejlepších, které samy o sobě dostačují, vyniká nad moc pozemskou… moc duchovní může sama o sobě postačit bez pozemské. O církvi

… je nemožné, aby rozumný tvor byl mravně ctnostný, není-li poslušen svého Boha. O církvi

Věrný křesťane

Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež je odloučení věčné od milosti Boží...  Výklad víry

 

Láska k Bohu

Bůh je nejlepší dobré, proto Boha má člověk nejvíce milovat. Dcerka

Hus_na_kazatelne.jpg

Boží zákon v Písmu svatém

Božským zákonem totiž, a tak zákonem Ježíše Krista, se především nazývá zákon Boží vyjádřený v Písmu svatém. O postačitelnosti Kristova zákona

Ježíš Kristus základem naší víry a následování

…abychom následovali svého Spasitele Ježíše Krista; nemůžeme mít lepšího vůdce a mistra, ani jiný základ a čistější zrcadlo. Proto za ním jděme, jeho poslouchejme, a na něm víru, naději a lásku, i všechny dobré skutky zakládejme, v něho jako v zrcadlo hleďme a k němu ze všech svých sil tíhněme. O svatokupectví

Kázání Božího slova

Kázáním Božího slova se osvěcuje rozum, za druhé se ovládá touha, zlá žádostivost se uhašuje, zatvrzelost v zlobě se ruší, hřích se zapuzuje, a Boží milost se v člověku rozmáhá. Česká postila

Církev

Víra je základem církve, jímž se zakládá a buduje na skále Kristu Ježíši. O církvi

 

Výzva knězi

Buď pilný v kázání evangelia a konej dílo dobrého evangelisty, své povolání nezanedbej, pracuj jako dobrý vojín Kristův; nejprve zbožně a svatě buď živ, potom věrně a správně uč; příkladem buď jiným v dobrém skutku, abys nebyl pohaněn v řeči, kárej hříchy a ctnosti doporučuj. Listy Husovy

Závazek pravdy pro kněze a laika

Neboť jako kněz je povinen, aby pravdu, kterou od Boha slyšel, směle kázal; též laik, to jest člověk nekněz, je zavázán, aby pravdu, kterou slyšel od kněze oznámenou z Písma, odvážně bránil; jestliže to nečiní, zrazuje pravdu. Listy Husovy

 

Úřad v církvi

Úřad svatým člověka nečiní. O svatokupectví

Biskupská služba

Má-li kdo být biskupem Božím důstojným, musí nejprve se vyznačovat svatostí života a pak má být povolán od Boha skrze lidi, a to bez úplatků; a jestliže je takto povolán, aby se považoval za nehodného; a když je k tomu přinucen, aby pro chválu Boží, pro lidské spasení a pro své, pokorně to přijal. O svatokupectvíRovnost lidí před Bohem

Bůh velí říkat: Otče náš, aby všichni lidé, císařové, papežové, králové i knížata, nestyděli se za nejchudší a nejzavrženější, protože jsou jejich bratři, jim rovni v milosti i přirozenosti. Jako důstojnost ve světě nečiní výlučným ani nezbavuje nikoho bídy a smrti, též nevylučuje a nezbavuje od rovné účasti na milosti Boží. Výklad modlitby Páně

Pravda a její povaha

Pravda vždycky vítězí…Taková je její zvláštnost a povaha, že čím více je zatemňována, tím více zazáří, a čím více je potlačována, tím více napovrch se vynáší. Listy Husovy

Sebepoznání

Jistě kdyby člověk často do sebe pohleděl a poznal se, tehdy by mohl i Boha poznat a mnohé jiné věci sobě ku prospěchu. Česká postila

Studium a jeho cíl

Nestudujte především pro světskou slávu, pro zisk, nebo pouhé vědění, neboť pak by studium skončilo v neřesti… Avšak studujte pro povznesení své vlastní nebo svých bližních, protože pak bude výsledkem svatá láska a svatá moudrost. Z univerzitního projevu

Výzva k naději

Proto křesťane! Měj naději živou; neboť tu když máš, nouze a pohanění tě opustí, v dobrém budeš posílen, k Bohu pozdvižen a do blahoslavenství budeš uveden, což je dovršením naděje nejposlednější. Provázek třípramenný

Ó nejsladší Kriste

Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. List z Kostnice

O míru

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým. Řeč o míru

Milosrdenství

Milosrdenství má být učiněno každému nuznému, ať je to žid, pohan nebo zlý křesťan… a tak milosrdný Spasitel příkladem ukázal, že každý člověk každému je bližním. Česká postila

Svoboda evangelia

Mám se snad dát zastrašit, abych zamlčel pravdu evangelia? Ne, nikoli, vždyť oni sami odporují evangeliu Ježíše Krista a chtějí je spoutat, aby nebylo hlásáno svobodně, jak přikázal nejmilostivější Pán. Vskutku oblékli teď preláti ducha pohanského a farizejského, když zabraňují kázat v kaplích a jiných náležitých místech. Stojí to někde v zákoně Kristově, aby se evangelium nekázalo jinde než ve farních chrámech a klášterech? Jistě, snad chtějí preláti udusit ono přikázání Pána Ježíše Krista: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Listy Husovy

Svědomí

Svědomí je sebe poznání, totiž jímž se člověk sám zná, je-li vinen hříchem či není, a umí rozeznávat, jest-li hřích či není… Člověk má se varovat svědomí příliš širokého, i svědomí příliš úzkého. Neboť svědomí široké často má zlé za dobré, hřích za nehřích... A nazývá se široké svědomí proto, že jakož velký pytel se nazývá široký, protože velké věci do sebe pojme, nebo dům široký neb vrata široká, jimiž bez překážky velký kůň, velbloud nebo vůz projede, též to svědomí zahrne do sebe veliké hříchy. Také se má člověk varovat svědomí příliš úzkého, neboť to vede člověka k zoufalství, neboť říká člověku, že je příliš zlý, že se z hříchů právě nekaje nebo nezpovídal, že nic dobře nečiní, a tak že dobré položí člověku za zlé. Dcerka

Obavy

Zapřísahám vás, a jsem plný naděje, abyste neustupovali od poznané pravdy, kterou vám dopřál milosrdný Spasitel. …Mám obavy, aby na vás nebylo spácháno mnoho zlého, aby věrní netrpěli a duše nespravedlivých, aby nehynuly. A oni nepřátelé nyní touží po tom, aby nejen ve mně bylo uspáno slovo Boží, ale aby Betlém, místo Božího slova, bylo uzavřeno. Dopřeje jim však Všemohoucí Pán, aby došli splnění svého požadavku? A pokud to Bůh pro zločiny hříšných dopustí jak v Betlémě, kde se narodil, tak v Jeruzalémě, kde nás vykoupil, vždy jej přesto chvalme a hlásejme jeho milost a pokorně se před ním sklánějme. Proto vás prosím, nejmilejší, abyste neklesali na mysli, ale spíše prosili Spasitele, aby nám udělil stálost v dobrém. Doufejme v jeho neskonalou dobrotivost, že své slovo osvobodí a že nám poskytne pomoc proti Antikristovi, proti němuž budu bojovat slovem Božím…! Listy Husovy

Pro Krista vytrpět i smrt

Neboť jako já jsem ničemu neučil v skrytu, nýbrž na veřejnosti, kde se nejvíce scházejí mistři, bakaláři, kněží, páni, rytíři a ostatní lidé, tak si přeji ne v tajnosti, ale ve veřejném slyšení být slyšen a zkoumán, kázati a s pomocí Ducha Páně odpovídati všem, kolik jich bude chtíti mě viniti. A nebudu se doufám bát vyznávat Krista Pána, a bude-li třeba, za jeho nejpravdivější zákon vytrpěti smrt. Vždyť sám Král králů a Pán vladařů, pravý Bůh, jakožto chudý, mírný a pokorný dal se umučit za nás, zůstavuje nám příklad, abychom následovali šlépějí jeho.

... O tom, já, sluha jeho v naději, byť nestatečný, častěji přemítaje v duchu, chtěl jsem duchovenstvo i lid uvést v jeho napodobování. A proto jsem upadl v nenávist, ne u všeho lidu, ale u těch, kteří samému Pánu odporují svými mravy. Listy Husovy

Nevykročit z cesty spravedlnosti

Proto modleme se pokorně, aby ráčil nás osvítit všemohoucí Bůh, co já ubohý v případě přítomném činit mám, abych nevykročil z cesty spravedlnosti. Listy Husovy

Nade vším vítězí pravda

Kdo pravdu mluví, hlavu si rozbíjí. Kdo se bojí smrti, pozbývá radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo padne, neboť mu žádná zlost neuškodí, neovládne-li ho jen žádná nepravost. Listy Husovy

Neboj se pro Krista zemřít

Neboj se pro Krista zemřít, chceš-li s Kristem žit. Listy Husovy

Uč se dobrému

Čemukoli ses u mne naučil dobrému, to drž. Cokoli jsi shledal na mně nesprávného, to zavrhni a pros za mne Boha, aby mi ráčil odpustit. Vždy uvažuj, co jsi, cos byl a co budeš. Oplakávej minulé, hleď napravit přítomné a střez se budoucího, totiž hříchů! Listy Husovy

Hospodin je se mnou

Hospodin jest se mnou jakožto rek udatný. Hospodin je světlo mé a spasení mé, koho se budu bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? K němu v těchto chvílích často se modlím: „Pane, násilí trpím, odpověz za mne, nevím, co říci mám nepřátelům svým.“ Pán s Vámi! Listy Husovy

Málo víry

Čím více zboží dnes máme. Čím více máme nabídek a možností. Čím více svobodné volby. Tím méně máme víry! Tím méně důvěry k milostivému Spasiteli, který by i nakrmil bez setí. A tím také méně Ducha svatého, který je dáván podle naší víry. Česká postila

Zachraň nás, Pane

Jednou nahoru a jednou dolů. Někdy je člověk povýšen a jindy zase ponížen. Proto je třeba být zakotven v pevné naději. A chce-li nás zoufalství nebo všelijaká vrtkavost života zlomit, volejme o to více k našemu milému Pánovi. Jako učedníci: „Pane, zachraň nás, hyneme!“ Česká postila

 

Boj se Pána Boha

A cokoli činíš, Pána Boha se boj a přikázání jeho zachovávej. Tak půjdeš přímou cestou a nezahyneš, tělo zkrotíš, svět potupíš, ďábla porazíš, v Boha se oblečeš, život najdeš, jiné upevníš, sebe korunovat budeš korunou slávy, kterou dá spravedlivý soudce. Amen. Listy Husovy

 

Nechci být nepřítelem pravdy

A nemohu-li dát průchod pravdě v plnosti, aspoň nechci být nepřítelem pravdy a chci se svou smrtí na odpor postavit takovému ústupku. Nechť běží svět, jak mu Bůh dovolí běžet. Lépe je dobře zemřít, než zle živ být. Nesmí se hřešit pro trest smrti. Vezdejší život skončit v milosti, znamená uniknout strasti. Listy Husovy

Přijetí Ducha svatého

Když ani k apoštolům, kteří nebyli chtiví majetku pozemského, Duch svatý nepřišel jen tak. Ale, jak jim praví Ježíš, že od nich musí odejít a tím je od nezřízené žádostivosti vyčistit. Sestoupil na ně až po Kristově nanebevstoupení skrze posty, modlitby a svaté myšlení. Jak by mohli přijmout Ducha svatého lakomci, smilníci, svatokupci, hráči v kostky, žráči, pyšní a pijani? Vždyť Duch svatý nemůže přebývat v člověku, který setrvává ve smrtelném hříchu. Vždyť je to Duch, který usvědčuje svět z hříchu! O Duchu svatém

Běda mně

Běda mně, budu-li mlčet, neboť lépe mi jest umřít, než se nepostavit proti velké špatnosti, jež by mne učinila spoluvinným účastníkem viny a pekla. Nápis na Husově pomníku v Dobré Vodě

Boží svrchovanost

Věz a pomni v srdci svém, že Pán Bůh v nebi nahoře, v zemi dole, a není jiného… Proto on je prvá dobrota, prvá pravda, jíž se má každé rozumné stvoření nejvíce držet a ji milovat a vše, co miluje, má pro tu svrchovanou dobrotu milovat. Výklad víry

Odpuštění

Odpuštění hříchů je nejprve od Boha, zadruhé od Krista jakožto člověka, zatřetí z jeho zásluhy, začtvrté od kněze nebo od církve svaté: ale ani od Boha, ani od kněze, nezřekne-li se hříšný zlé vůle. Výklad víry

 

Blud o stvoření

Blud o stvoření je tento: když pošetilí kněží říkají, že oni kolikrát chtějí, tělo Boží stvoří a že oni jsou stvořitelé svého Stvořitele. O šesti bludech

 

O kletbě

Proto kdykoliv ten, který vyslovuje kletbu, pochybí v řádu lásky, neboť bez příčiny smrtelného hříchu vysloví kletbu, tehdy sám sebe proklíná, jako tehdy, když proklíná z důvodu pomsty nebo pro lakomství nebo z hněvu nebo z pýchy, když takto proklíná, nesjednává se v řádu s Pánem Bohem. O šesti bludech

 

Svatokupectví

Svatokupectví je nepřístojná snaha duchovní věc za časnou proměnit.

A zase kdo žádá nepřístojně proměnit tělesnou věc za duchovní, jakožto peníze, služby, dar za kněžství, za biskupství a za jiné věci svrchu již řečené: každý takový je svatokupec, protože neřádně chce mít duchovní věc, to věz posvátnou za věc tělesnou… Svatokupectví je pilná vůle ke kupování nebo prodávání toho, co je duchovní. O šesti bludech

 

Pokoj v Bohu

Naše myšlení jsou marná, svárlivá, nepokojná, a přitom máme mít na mysli pokoj obecný, a zvláště abychom měli všichni spolu pokoj v Bohu; když to ale opustíme, zaneprázdníme i rozum, i vůli, i paměť vnitřního člověka, chopíce se lejen. Výklad Desatera

 

Duchovní úřad

Zanedbá-li papež správu svého duchovního úřadu a vetře-li se do jejich řad, pak mocenská dovednost, které využívá, je nejen zbytečná, nýbrž je přímo v rozporu s Písmem svatým, Bohu protivná a duším zhoubně škodlivá. O postačitelnosti Kristova zákona

 

Prosím, abyste se milovali

Prosím pány, aby se svou chudinou jednali milostivě a spravovali ji podle práva. Prosím měšťany, aby vedli obchody spravedlivě. Prosím řemeslníky, aby řádně konali své dílo a požívali jeho plody. Prosím sluhy, aby svým pánům a paním věrně sloužili, prosím mistry, aby sami řádně žijíce, správně učili své žáky, aby ti na prvním místě milovali Boha a učili se pro jeho chválu a pro prospěch obce a pro svou spásu, ale ne pro zištnost nebo světský prospěch.

Prosím studenty a jiné žáky, aby své učitele v dobrém poslouchali a následovali a aby se pilně učili pro Boží chválu a spasení své i jiných lidí… Zvláště vás prosím, Pražané, abyste milovali Betlém, pokud Pán Bůh dovolí, a aby v něm bylo hlásáno Boží slovo. Pro toto místo se ďábel rozhněval a popudil proti němu faráře a kanovníky, neboť spatřil, že se v tomto místě boří jeho království.  Doufám v Pána Boha, že toto místo zachová podle své vůle a způsobí v něm skrze jiné větší prospěch, než učinil skrze mne slabého.

Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli… List z Kostnice

Hus Snímání-007.jpg

Hus stále ještě poslušný autoritě 

Hus k arcibiskupovi Zbyňku Zajícovi z Hasenburgu z roku 1408, v němž ještě oddaně ctí autoritu metropolity, ale odmítá arcibiskupův záměr pronásledovat viklefisty:

Nejdůstojnější otče…velmi často si opakuji, jak jste mi, otče, na začátku své arcibiskupské dráhy uložil, abych, jakmile bych spatřil nějakou vadu ve správě, ihned ji oznámil buď osobně, nebo ve vaší nepřítomnosti písemně. Onen příkaz nutí mne nyní k tomu, abych promluvil: Čím to je, že krvesmilní a všelijak hřešící duchovní beztrestně a bez nápravy svobodně si vykračují se vzpurnými šíjemi jako nezkrocení a plemenní hřebci, avšak kněží pokorní, kteří vytrhávají trní hříchu a s láskou plní povinnosti vaší správy, nehoní se za lakotou, nýbrž zadarmo, pro Boha se věnují evangelizační práci, jsou žalářováni jako kacíři a strádají ve vyhnanství pro hlásání téhož evangelia.

Hus moralizující 

Hus píše v roce 1410 Lounským. Louny byly baštou husitství a hned po bitvě na Bílé Hoře byly vypáleny:

Dbejte toho, nejmilejší, a buďte pamětlivi, aby mezi vámi nepovstával rozkol, zrada, nenávist, hněv a podobně. Je-li u vás nějaký nesnášenlivec a šiřitel rozbrojů, toho mezi sebou bratrsky napomeňte. Před soudem neveďte rozepří, neboť tím vzniká pro obě strany veliká škoda na duši, na těle a na statcích. Snažte se raději bojovati proti bezpráví, které se páše na Bohu, nežli proti tomu, které se děje vám. V tom, bohužel, celý svět chybuje, protože lidé spíš usilují mstíti vlastní bezpráví než to, které se páše na Bohu. Tuto cestu upravuje Antikrist a pěkně ji dláždí, především pro nás, kněží, kteříž chceme, aby lidská ustanovení byla přesněji zachovávána než slovo Boží.

Hus apokalyptický

Hus píše Richardu Wychovi do Londýna, v Praze po 15. březnu 1411:

Věz, nejmilejší bratře, že lid nechce slyšeti než Písmo svaté a zvláště evangelium a epištoly. A kdekoli ve městě nebo v městečku, na vsi nebo na tvrzi se objeví kazatel svatého učení, houfně se sbíhají zástupy, opovrhujíce kněžstvem nepořádným. A proto povstal Satan, že se již pohnul ocas samotného Behemota, a zbývá, aby Pán Ježíš Kristus „potřel hlavu“ jeho. Ejhle, hlavy jeho jsem se lehce dotkl, a „otevřel tlamu svou, aby pohltil“ mne a spolu bratří mé. Nyní zuří a lživým slovem brzy kaceřuje, brzy lichotí, brzy rozhojňuje plamen trestu; rozšiřuje pochodeň hrozného hromobití po diecézích okolních krajů, ale doma se neodvažuje dotknouti mého temene. Neboť „ještě nepřišla hodina“ , protože skrze mne a mé bratry ještě nevyrval z jeho tlamy Pán ty, které předem vyvolil k životu ve slávě. 

Hus o rozkolu v národě i o Pálčovi

 

V českém překladu in.: Sto listů Mistra Jana Husi. 18. října 1412. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 77

Protož je zřejmé, že jsem si nepřivodil výtku neposlušenství, ježto jsem se na předvolání nedostavil k římské kurii nikoli z pohrdavosti, nýbrž z rozumných důvodů: jednak totiž na cestě byly na mne všude políčeny nástrahy; jednak mne učinila opatrným cizí nebezpečí – oloupení a uvěznění mistrů Stanislava a Štěpána Pálče, kteří se na předvolání chtěli dostaviti, ale byli v Bologni oloupeni o peníze i o jiné věci a potupně uvězněni, při čemž se s nimi nakládalo jako se zločinci, aniž předcházel vůbec nějaký výslech…

V dopise Mistru Křišťanovi z Prachatic, z jara 1413:

O rozkolu v národě nevěřím, že by se dal urovnati, protože se musí naplniti proroctví Kristovo, který nepřišel uvést pokoj, ale meč, aby tak oddělil otce od syna, matku od dcery atd. A proroctví Pavlovo praví, že se nedovrší syn nepravosti dokud nepřijde rozkol. Pokud jde o pomluvu krále a království, co je nám do ní, bude-li král dobrý a budou-li aspoň někteří obyvatelé království dobří, když se Kristus ubíral skrze největší pomluvu se svými vyvolenými, jimž řekl: “Ze škol vás vyženou a některé usmrtí v domnění, že tím souží Bohu. A budete v nenávisti u všech lidí pro jméno mé. Rodiče a příbuzní zradí vás.“ A to je více, než trpěti od Stanislava neb od Pálče. Stran mého vítězství – nedám nic na slávu světskou, protože vím, že vítězí ten, koho stihne smrt.

​Hus rozhodný 

Tento dopis se nalézá v českém překladu u: Dr. F. M. Bartoš: Listy Mistra Jana Husi. Vydala Československá církev a Kostnická Jednota v Praze 1925, s. 23

Návrhy fakulty theologické s pomocí Krista Pána nepřijmu, i kdybych stál před ohněm sobě připraveným; a doufám, že smrt dříve buď mne nebo ty dva odpadlíky od pravdy pošle do nebe nebo do pekla, než se shodnu s jejich názorem. Poznal jsem zajisté oba, že dříve právě vyznávali pravdu podle zákona Kristova, ale potom, strachem zděšeni, obrátili se na pochlebenství papežovi a na lež.“ A Páleč jmenuje nás Viklefovci, jako bychom bloudili v celé víře křesťanstva; a Stanislav (ze Znojma) nazývá nás nevěrci, věrolomci, šílenci a kněžstvem zlořečeným. Avšak nevšímal bych si takových řečí, kdyby jen nesílily ve špatnosti Antikrista. Než doufám s Boží pomocí, že bude-li nutno, chci se proti postaviti až do ohně k upálení.

Hus o Pálčovi

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 94

To Master Christian of Prachatic or John Cardinal of Jenštejn. In exile Prior to June 1413:

To jsou mé základy a pokrm, jímž zotavuji ducha, aby byl silným proti všem protivníkům pravdy. A doktoři oni, o nichž mluvíte, že nechtí jednati proti svědomí? Vy víte, jak mluvil Páleč dříve v domě Vašem. A vím jistotně, čeho se držel Stanislav a že ve spise o Sentencích hájit trvání chleba. A mne se tázal, dříve než počal boj, chci-li s ním držeti totéž. A hle, potom přísahal a odpřisáhl po dvou letech, když přišel Štekna se svým traktátem, dostav strach z arcibiskupa a nedoveda uniknouti, vypověděl pod přísahou, že prý traktátu onoho nedokončil.

Husitské vojsko vítězí nad křižák

​Hus odpovídá Pálčovi

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 136

To his Friends in Konstance. Konstance, Dominican prison 3 January 1415

Tento list uvádíme z českého překladu, in.: Sto listů Mistra Jana Husi. 3. ledna 1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 162–163

Skoro po celou včerejší noc jsem psal odpovědi na články, které vyrobil Páleč. A přímo pracuje k mému odsouzení. Bůh mu odpusť a mě posilni. Dále článek o odnímání je prý, jak říkají, kacířský. Sdělte panu králi (Zikmundovi), že bude-li ten článek odsouzen z kacířství, tu přijde k odsouzení jako kacíř i on sám, protože odňal biskupům světské sňatky, ba i jeho otec, císař a král Český.

Nikdo mi neškodí více než Páleč. Všemohoucí Bůh mu odpusť. On Páleč všech vůdce a slédník. A naléhal, aby všichni stoupenci byli předvoláni a odpřisáhli; vždyť řekl v žaláři, že všichni, kdož chodí na má kázání, drží, že po posvěcení zůstává chléb hmotný. (učení o remanenci)

 

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 142

Hus to John of Chlum. Konstance Efore 8 January 1415

Tento list citujeme z českého překladu, který najdeme in: Sto listů Mistra Jana Husi. 3. ledna 1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 168

Spatřeny budou z milosti Boží články, které vytáhli z mé knihy O církvi, falešně přidávajíce a ubírajíce, i odpověď, kterou jsem napsal v žaláři, nemaje žádné knihy ku pomoci. Za dnů svého života jsem nenašel obtížnějšího utěšitele v nemoci než Páleč.

Na tuto narážku na Pálče reaguje a navazuje dopis z Kostnice 9. června 1415 „Přátelům v Kostnici“, in.: Sto listů Mistra Jana Husi. 3. ledna 1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 190-191

Páleč mne navštívil v mé nejtěžší nemoci v žaláři. Před komisaři mne pozdravil takto: „Od narození Kristova nevyvstal mimo Wyklefa nebezpečnější kacíř než ty. Dále řekl, že všichni, kdož chodili na mé kázání, jsou nakaženi tímto kacířstvím: V svátosti oltářní zůstává podstata hmotného chleba. Řekl jsem mu: „Ó mistře, jak obtížně jsi mne pozdravil a jak těžce hřešíš. Ejhle, zemru, anebo snad, vstanu-li, budu upálen. Jaké se Ti tedy dostane odměny v Čechách? Atd. – Tohle jsem snad neměl psáti, aby se snad nezdálo, že ho zle nenávidím.“ (s. 191)

V angličtině in.: The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 161, To His Friends in Constance

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 177

To Peter of Mladoňovice. Konstance After 5 March 1415

V češtině najdeme in: Sto listů Mistra Jana Husi. Po 5.březnu 1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 178

Menší bolest působí zlo, jež je působeno lidmi cizími; více však v nás řádí ty muky, které trpíme od těch, na jejichž smýšlení jsme spoléhali, poněvadž spolu se škodou tělesnou mučí nás pohroma ztracené lásky. To Jeronym. A tak patrna má bolest stran Pálče. (178-179)

 

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 177

To Wenceslas of Dubá and John of Chlum. Konstance, Franciscan prison c. 18-21 June 1415

V češtině in.: Sto listů Mistra Jana Husi. V Kostnici 20. června 1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 207

Nyní již poznáváte chování duchovních, kteří se nazývají pravými a zjevnými náměstky Kristovými a jeho apoštolů a jmenují se svatou církví a nejposvátnějším koncilem, jež nemůže blouditi, ač přece pobloudil: vždyť Janu XXIII. Se dříve s poklekáním klaněli, nohy mu líbali a nejsvětějším jej zvali, ačkoli věděli, že je hanebný vrah, sodomář, svatokupec a kacíř, jak to později vyjádřili při jeho odsouzení. Již hlavu církve sťali, srdce církvi vyrvali, naprosto postačující útočiště církve, k němuž se musí každý křesťan utíkati, učinili veskrze selhávajícím. Kde tedy je výrok mistra Stanislava dobré paměti – Bůh mu odpusť, Pálče a druhých spoludoktorů, kteří perem Stanislavovým složili, že papež je hlava církve, naprosto postačitelně ji spravující, srdce církve, ji oživující, studnice nevysychající, řečiště, jimž plyne všecka moc k nižším, a útočiště neselhávající, ale naprosto postačující každému křesťanu, k němuž se musí každý křesťan utíkati.

Biskup a mnich s texty.jpg

​Husův odpůrce

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 183

To his Friends in Cnstance. Cnstance, Franciscan prison 22 June 1415

V češtině in: Sto listů Mistra Jana Husi. 22. června1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 214 – 215

Nakonec zůstali včera (mistři) na tom, abych se úplně vydal koncilu na milost. Na mou žádost přišel Páleč, protože jsem se mu chtěl vyzpovídati a žádal jsem komisaře čili pobízeče, aby mi dali jeho nebo někoho jiného. A řekl jsem: „Páleč je můj úhlavní odpůrce, chci se mu vyzpovídati; anebo mi dejte jiného vhodného muže, prosím pro Boha.“ A stalo se. Vyzpovídal jsem se jednomu doktoru mnichovi, ten mne laskavě a velmi krásně vyslechl, rozhřešil a dal rady, ale ne příkazy, jakož i jiní radili. Páleč přišel a velmi plakal spolu se mnou, když jsem žádal, aby mi odpustil, jestliže jsem řekl nějaké hanlivé slovo, a zvláště, že jsem ho v svém spise nazval Vymýšlečem.

Také jsem řekl, že on je všech slédník, a on nepopřel.

A jak při slyšení, když jsem popíral články svědků, postav řekl: „Tenhle člověk se nebojí Boha.“ To popřel, ale určitě to řekl a vy jste ho snad slyšeli.

Pověděl jsem mu také, jak v žaláři řekl před komisaři: „Od časů narození Kristova mimo Wyklefa nepsal žádný kacíř proti církvi nebezpečněji než ty.“

Rovněž řekl: „Všichni, kdož chodili na tvé kázání, jsou nakaženi kacířstvím o svátosti oltářní.“

Popřel řka: „Neřekl jsem všichni, ale mnozí.“ Ale určitě to řekl, protože já ho pak káral řka: „Ó mistře, jak těžké křivdy se dopouštíš, všechny mé posluchače nazývaje kacířskými.“

A potom mi dával rady, jakož činili i jiní.

A stále říká, jak mnoho zlého vzniklo skrze mne a mé stoupence.

Řekl mi také, že mají list, který byl psán do Čech, v němž se píše, že já na nápěv písně Buoh všemohúci zpíval na tvrzi dva verše o vězení.

Pro Boha, schovávejte listy! Nedávejte jich nositi žádnému duchovnímu… (s. 216-217)

 

The Letters of John Hus. Translated by Matthew Spinka. Manchester University Press 1972, s. 185

To Lord John of Chlum. Konstance, Franciscan Prison 23 June 1415

V češtině in.: Sto listů Mistra Jana Husi. Po 23. června 1415. Vydal Jan Laichter v Praze, s. 217

Nejmilejší příteli!

Vězte, že mi Páleč řekl jako radu, že bych neměl dbáti hanby z odpřisaženi, ale hleděti na dobro, které by odtud vzniklo. Řekl jsem mu: „Je větší hanba být odsouzen a spálen než odpřisáhnouti: kterak tedy já se bojím hanby? Ale povězte mi svou radu, co vy bystě chtěli dělati, kdybyste bezpečně věděl, že jste nedržel bludy vám přičítané: „Toť těžké“ a dal se do pláče. Hovořili jsme mnoho jiného o tom, co jsem mu měl za zlé.

​Hus naznačuje Pálčův charakter

Listy Mistra Jana Husi. Upravil a vybral Dr. F.M. Bartoš. List z 23. června 1415. Vydala Československá církev a Kostnická Jednota v Praze 1925, s. 40-41

Nejdražší příteli! Páleč, když mi radil, pravil, že prý bych neměl dbáti zahanbení z odpřísáhnutí, nýbrž uvážiti dobro, které z toho vzejde. Řekl jsem mu: „Býti odsouzen a upálen je větší potupa než odpřisáhnouti; jak se tedy já obávám zahanbení? Řekněte mi však svou radu, co byste vy učinil, když byste věděl najisto, že jste nedržel bludů Vám připsaných? Chtěl byste odpřisáhnouti? A on odpověděl: „Těžká to věc.“, a dal se do pláče. Mluvili jsme o mnohém jiném a já jsem ho káral atd. Chudák Michal byl několikráte před žalářem s členy komise a když oni byli u mne, řekl strážcům, že s boží milostí rychle již upálíme toho kacíře, který mne stál už mnoho zlatých. Nežádám však tímto listem na něm pomsty, nýbrž ponechal jsem ji Bohu a prosím zaň snažně Boha. Znovu vás napomínám, abyste byli s listy opatrni. Michal také zařídil, že už nikoho nevpustí před žalář, ani žen žalářníků. Ó, svatý Bože, jak široko rozestřel Antikrist svoji moc a krutost.

Zpracovali ThDr. Martin Chadima, Th.D.; ThDr. Jan Rokyta, Ph.D.

bottom of page