O hledání Boží vůle, komunikaci i liturgii s bratrem biskupem Pavlem Pechancem

biskup_synodaRozhovor uveřejněný v ČZ 26/2014 na titulní stránce

Bratře biskupe, uplynul rok od chvíle, kdy vyšla v Českém zápase zpráva o Vašem zvolení biskupem Královéhradecké diecéze se stručným rozhovorem s Vámi, kde jste mimo jiné uvedl krásnou větu, že „člověk je poutník, co vždy za sebou zanechává jisté stopy a ani nemůže projít životem, jakoby nebyl…“ Je to samozřejmě ještě relativně krátká doba, ale povězte, jak byste charakterizoval stopy, které jste zatím v diecézi v nové službě zanechal? Pokračujete s aktivitami na poli politickém akulturním, okterých jste se tenkrát zmínil?

Charakteristika mých aktivit pod Ještědem se dá shrnout jedním slovem – jsem ve fázi loučení. Rozhodli jsme se totiž s rodinou přestěhovat na rovinu v Hradci Králové. Loučím se pomalu s krajinou, začínám odhazovat různá „pádla“, která mi přistála v rukách a teď je potřeba, abych je přehodil jiným, a pomalu se loučím i s lidmi (je to těžší, než jsem čekal). Celý příspěvek

Modlitby 30. týden (21. – 27. července)

korunaI. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc.

1. Královská 3,9-10

Hospodine, touhy pozemšťanů táhnou ke spokojenému dlouhému životu v bohatství a bez nepřátel. Žijeme totiž ve věčné nejistotě, nikdy nemáme dost a všichni a všechno nestojí v přátelství.

Palčivější než naše touhy je ale to, že neumíme být vždy dobrými soudci- neumíme rozlišit dobro od zla.

Prosíme jako dávný Šalamoun, dej, ať procitneme ze spánku a dokážeme dnes sloužit Tobě a Tvému království v moudrosti od Tebe…

Celý příspěvek

Čas prázdnin spojuje křesťany napříč ekumenou

Náš nebeský otec nám často neočekávaně způsobí radost. Tak se stalo i tentokrát. Zazvonil telefon a kontaktovali nás členové sboru Církve českobratrské evangelické, že by nás navštívili v rámci putovního vodáckého tábora. Vybrali si Křížový vrch v Mimoni, protože shlédli naše webové stránky a na lodích budou projíždět pod kaplí Smíření. Je to romantické místo, zajímavé svou historií. (Těšíme se na zázemí pro vodáky,které zde chce město Mimoň vybudovat.)

WP_001046Dohodli jsme se na společné pobožnosti a naši poutníci dorazili na lodích, stejně jako Noe v dávných dobách našel pevninu.

V rámci ekumenické spolupráce CČSH a CČE jsme připravili promluvu o Pravdě a vodě, tedy symbolech, které nás spojují v rámci příprav na 600 výročí mistra Jana Husa, které nás čeká v příštím roce. Celý příspěvek

Modlitby 29. týden (14. – 20. července)

krkonoseI. Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?

Izajáš 44,6-7

Králi nebe a země, Bože jediný, jsi nesouměřitelný, není možné Tě přirovnat – poměřit s ničím.

My lidé rádi počítáme, plánujeme budoucnost své cesty života, poměřujeme a rovnáme, ale Ty jediný jsi první a poslední. Jen Ty jsi tím, kdo měří i rozhoduje.

Prosíme, napřimuj naši cestu života, dej, ať nevnímáme svět viděním svých výher a proher. Ty rozhoduješ – Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi…

Celý příspěvek

Pouť za pravdu s Mistrem Janem Husem

Krásnou přírodou Broumovska vedla již potřetí Pouť za pravdu s Mistrem Janem. Po nedělních bohoslužbách, posunutých o hodinu dopředu, jichž se zúčastnily naše starší sestry, se vydali zejména ti mladší na pouť vedenou přes náměstí ke gymnáziu a pak Broumovem dál až pod Stěny. Vloni a předloni přesáhli počtem přespolní „Broumováci“, kteří sem při-jíždějí na prázdniny a dovolené, letos měli v komorním počtu převahu domácí.
Téma pouti  – zjišťování „ztrát a nálezů“ – bylo založeno na Ježíšově zaslíbení těm, kdo ztratí svůj život pro něj (Lk 4). V sedmi zastaveních jsme tedy probírali, co lze považovat v životě za zisk, co za ztrátu, a připomínali si při tom úsilí a osud M. J. Husa. Jeho jméno kromě červen-cového výročí v médiích ani nezazní – možná právě pro Husův nárok na pravdivost výroků i života. Příští, jubilejní rok se dá předpokládat, že se situace změní. A přece nejlepší připomínkou se bez velkého a slavnostního řečnění může a má stát život každého z nás. (JW)
(Fotografovala Jarmila Šenková.)

 

Modlitby 28. týden (7. – 13. července)

ruzova_zahradkaI. Toto praví Hospodin: „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst.

Izajáš 55, 10-11a

Otče, voláš nás k cestě za Tebou. Voláš nás k návratu. Chceme si ale určovat vlastní cestu života, návrat k Tobě není tak líbivý.

Děkujeme, že jsi na nás nezanevřel a dáváš se nám poznat ve svém slovu. Tvé slovo nás zavlažuje a činí úrodnými.

Prosíme, ať Ti dokážeme vydat užitek. Prosíme, ať se těšíme z cesty domů, i když je zde mnohé v neurčitosti a v mlze vezdejšího života.

Celý příspěvek

Modlitba

Pane Bože,
kéž nám tvůj svatý Duch vloží do srdce upřímnou touhu podobat se co nejvíc tvému nejmilejšímu Synu, našemu Pánu Ježíši Kristu.
Nauč nás obracet se k tobě v modlitbách s naprostou důvěrou dobrých dětí k laskavému Otci, jak nám to radí a jak to sám činil Pán Ježíš.
Zbystři náš vnitřní sluch, abychom dokonaleji vnímali, že nenecháváš bez odpovědi naše otázky, prosby, nářky a doznání.
Nedopusť, abychom kvůli čemukoliv pozemskému a jen dočasnému zapomínali na tebe, který jsi věčný a z lásky otevíráš před námi bránu věčného života. Amen.

Tato modlitba v tiskovém formátu ke stažení

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k podání nabídky v rámci poptávkového řízení na zhotovení elektrického vytápění modlitebny Sboru Dr. Karla Farského v Semilech. Nabídku vypracujte, prosím, na přiložených formulářích. Termín pro podání končí 21.7. 2014 – viz „Výzva k podání nabídky“ odst.7.

Kontaktní osoba: Milona Srbová, tel.: 736225510, e-mail: ccsh.semily@tiscali.cz

S pozdravením a přáním hezkého dne

za NO CČSH v Semilech Milona Srbová,
pastorační asistentka

Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list – titulní stránka

Výkaz – výměr

Zadavací dokumentace

Modlitby 27. týden (30. června – 6. července)

domecekI. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a nejásám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť jsi mě naplnil svým hrozným hněvem.

Jeremjáš 15, 16-17

Nebeský Pane, prosím, ať Tvé slovo pronikne do středu mé duše. Ať se mé srdce dnes raduje a v Tobě veselí.
Setkám se zřejmě s mnohými lidmi, život mě možná přiměje, abych s nimi poseděl, ale mnozí mi zůstanou vzdáleni svým smutkem a prázdnotou.
Prosím, Pane, kéž bych tak uměl s nimi promluvit ve Tvém jménu. Veď mě, prosím, svým slovem, Pane, dej, ať tvé slovo umím přenést na druhé.

Celý příspěvek

Svatodušní výlet dětí z NO Semily

Svatodušní výlet dětí z NO Semily

Jak bývá naším zvykem, letos opět jsme ukončili rok výuky základů křesťanství výletem. Zúčastnilo se ho 15 dětí ve věku 5-14 let ze Semil a okolních obcí a také 3 dospělí.

Naším letošním cílem se stal kostel sv. Mikuláše v Jaroměři a blízké pevnostní město Josefov. V sobotu před Božím hodem svatodušním, tedy 7. června 2014, jsme v 9 hodin vyrazili ze Semil rychlíkem směr Jaroměř. Ve vlaku jsme si králi hru „Kdy už tam budeme“ a za úspěšné plnění úkolů této hry jsme dostávali body, které se zapisovaly do kartičky našeho SVATODUŠNÍHO VÝLETU. Celý příspěvek