Vzdělávací katedra

Historická katedra Královéhradecké diecéze CČSH

se koná

12. října 2015 ve 14:00 hod

v Praze v zasedací místnosti úřadu ústřední rady

přednášku na téma

M O D E R N I S M U S

přednese děkanka HTF UK ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

vita

Modlitby 41. týden, 5. – 11. října 2015

asi_byli_v_krkonosichI. Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete. Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte. Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.

Ámos 5, 10-15

Všemohoucí Pane a Stvořiteli, vyhlašuješ nade vším svou soudcovskou pravomoc. Nic před Tebou neunikne.

Kdo chce vnímat Tvůj soud, musí nenávidět zlo a milovat dobro, nehledat svůj osobní prospěch, ale přímo Tebe.

Prosíme, ať nás na cestě za Tebou posiluje naděje. Chceme se odevzdat do Tvé vůle, smiluj se nad námi.

Celý příspěvek

Setkání mládeže v Hradci Králové

setkani-hradec-119 – kopieVe dnech 25. – 28. září 2015 v areálu Sboru kněze Ambrože proběhlo 7. celocírkevní setkání mládeže. Na programu bylo World Café nad šálkem fair trade kávy, volitelné worshopy, zajímavá přednáška Petra Ludwiga – Osobní růst, hrdinství, komfortní zóna, stále spousta her, každý večer jiný hudební prožitek v baru u kříže a vše proloženo modlitbami a songovou bohoslužbou. Další fotografie na https://www.facebook.com/groups/257569987619623/?fref=ts

setkani-hradec-235 – kopie setkani-hradec-293 – kopie setkani-hradec-193 – kopie setkani-hradec-314 – kopie setkani-hradec-276 – kopie

Prohlášení biskupů Církve československé husitské k uprchlické krizi

Situace kolem uprchlické krize eskaluje a rozděluje naši společnost. V souvislosti s aktuálním děním si klademe otázky: Na jakých hodnotách stojí současná Evropa a naše společnost? Jsme skutečně křesťané? Trápí nás utrpení a bolest druhých?
Jistě, že tato situace je složitá a musí se řešit politicky. Lidem, kteří opouštějí své země před válkou a násilím, by bylo nejlépe ve svých domovech, tam, kde se narodili. Vynasnažíme se jim nyní konkrétně pomoci a po stabilizaci bezpečnostní situace v jejich rodných zemích jsme ochotní být nápomocni s jejich návratem.

Uvědomujeme si, že je nezbytné řešit především příčiny, ne jenom následky.

Odmítáme však všechny předpojaté projevy nesnášenlivosti, které jsou v rozporu s naší vírou a Kristovým evangeliem.
Proto vyzýváme věřící Církve československé husitské, všechny křesťany a lidi dobré vůle: Pomáhejme společně bezbranným a strádajícím lidem, kteří prchají před smrtí a násilím. Projevujme lásku, soucit a solidaritu v duchu slov našeho Pána Ježíše Krista: „Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.“ (Mt 25,31-46).

Tomáš Butta, Juraj Dovala, Rudolf Göbel, Jan Hradil, Pavel Pechanec, David Tonzar, Filip Štojdl

Modlitby 40. týden, 28. září – 4. října 2015

drevoI. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať ›muženou‹ se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Genesis 2, 21-24

Nebeský Otče, stvořil jsi člověka jako muže a ženu, obraz protikladu, co se přitahuje a pojí v jedno tělo.

Svazek obou je Tvým darem, pravou pomocí, jenž nese život. Ne všichni žijí v tomto daru, ne všem se daří v něm žít.

Prosíme za ty, kteří žijí v samotě, ať v zakouší v milost ve Tvé náruči. Prosíme za ty, kterým se ničí vztah a neví si rady.

Celý příspěvek

Sumář usnesení z jednání diecézní rady KH diecéze ze dne 16. 9. 2015

  1. ORGANIZAČNĚ – PRÁVNÍ REFERÁT a HOSPODÁŘSKO –FINANČNÍ REFERÁT

2.1. Žádost NO Hlinsko o souhlas s prodejem pozemku
Návrh usnesení: Diecézní rada schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1926/12, ve vlastnictví NO CČSH Hlinsko v Čechách, o výměře 247m2 za cenu 315,- Kč za 1m2 městu Hlinsko v Čechách a doporučuje Ústřední radě CČSH schválení prodeje tohoto pozemku.
Diecézní rada schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1918/1, ve vlastnictví NO CČSH Hlinsko v Čechách, o výměře 100m2 za cenu 315,- Kč za 1m2 městu Hlinsko v Čechách a doporučuje Ústřední radě CČSH schválení prodeje tohoto pozemku.

2.2. Žádost NO Hradec Králové o souhlas s prodejem pozemku ve spoluvlastnictví
Návrh usnesení: Diecézní rada schvaluje prodej pozemku ve spoluvlastnictví NO CČSH Hradec Králové, pozemek, stavební parcela č. st. 162, jehož součástí je stavba stojící na tomto pozemku, a to budova č.p. 143, rod. dům, stojící na pozemku, stavební parcela č. st. 162; – pozemek, pozemková parcela č. 314/4; vše v katastrálním území Vysoká nad Labem, za cenu 301 925,- Kč a doporučuje Ústřední radě CČSH schválení prodeje tohoto pozemku. Celý příspěvek

Modlitby 39. týden, 21. – 27. září 2015

zasnejakaalejI. Tu přiběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Médad v táboře prorokují.“ Nato se ozval Jozue, syn Núnův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi, a zvolal: „Mojžíši, můj pane, zabraň jim v tom!“ Ale Mojžíš mu řekl: „Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!“

Numeri 11, 27-29

Pane, naše žárlivost bývá jen směšná touha být čímsi víc než ostatní. Žárlivost nám brání radovat se z přítomnosti Tvého Ducha.

Chceme také, aby i vše v církvi bylo seřazené a náš duch vše přehlédl a kontroloval.

Zbavuj nás touhy po nadvládě nad Tebou. Dávej nám svého Ducha, kéž jej v čistotě přejeme všem bez rozdílu a našich nároků.

Celý příspěvek

BABÍ LÉTO v JANSKÝCH LÁZNÍCH

BABÍ LÉTO v JANSKÝCH LÁZNÍCH

Léto se od nás pomalounku vzdaluje po malých krůčcích, nastává podzim a my si uvědomujeme, že další rok bude za chvíli za námi. A podobně tak se člověk ani nenaděje a je za ním notná řádka let. Ale ani ve stáří nemusíme se jen ohlížet na to, co již bylo a jen vzpomínat…

Aktivně stárnout se daří i účastníkům „Babího léta“. Tento název nese aktivizační program pro seniory, který vznikl na hronovské faře a běží již 18 let. Letos se senioři rádi setkali v penzionu Betlém v Janských Lázních ve dnech od 7. do 11. září 2015. Počasí jim krásně přálo, a tak každý den byl nabitý programem a novými zážitky.

Celý příspěvek