Modlitby 48. týden (24. – 30. listopadu)

kriz_na_skaleI. Ale nyní, Hospodine, tys náš otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid.

Izajáš 34, 7-8

Otče, utvořil jsi člověka z prachu země, stvořil jsi jej ke svému obrazu a bylo to dobré.

Jsme hlínou ve Tvých rukách, ale máme svobodu, a tak Tvůj obraz v nás zapíráme.

Prosíme, nebuď rozlícen nad nepovedeným dílem v nás. Prosíme o sílu Tvé životodárné milosti. Prosíme, ať v čase, který je ještě před námi dokážeme rozlišit, kde je v nás Tvůj obraz porušen, jak a co můžeme napravit.

Celý příspěvek

Modlitby 47. týden (17. – 23. listopadu)

listi_v_pruchoduI. Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí.

Ezechiel 34, 11–12, 22

Náš Pastýři a Pane, ujímáš se svého stáda, ovcí hubených i tučných. Jsi dobrý Pastýř.

Jako svědectví své živé péče, dáváš nám, Hospodine, zakusit svou milost v Kristu, co nikdo neuloupí. Děkujeme.

Prosíme za ovce rozptýlené v mrákotách a otroctví, prosíme za každého, kdo naslouchá hlasu nedobrých pastýřů. Prosíme za celé stádo Božího lidu.

Celý příspěvek

403Královéhradecká diecéze Církve československé husitské

Vás zve na duchovní obnovu

pod vedením emeritního biskupa ThDr. Petra ŠANDERY.

„NA CESTĚ K POZNÁNÍ KRISTEM“
Základní témata ignaciánských exercicií: ticho, v tichu naslouchat Pánu; poznat Pána, nazírání k nabytí lásky, co přivedlo Pána mezi nás na tuto zemi a do našeho života…

30. listopadu – 4. prosince 2014 penzion Zahrada, Brno-Lipová. Příjezd v neděli do 18 hodin. Odjezd ve čtvrtek v dopoledních hodinách.

Hrazeno z Fondu rozvoje Královéhradecké diecéze CČSH. Počet účastníků je omezen. Přihlášky prosím zasílejte na: pechancovajana@seznam.cz.

Modlitby 46. týden (10. – 16. listopadu)

kriz_na_sjezdovceI. Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Hospodinu; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva. Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země!

Sofonjáš 1,7.17-18

Hospodine, před Tvou blízkostí se ztiší každé tělo i celá zem.

Nepomůže stříbro, zlato, žádná hodnota světa Tebe nepřesáhne. Nic neukonejší, neošálí Tvou lásku.

Před Tvým soudem nikdo neunikne, víme to, a tak i prosíme, ať nás poznání víry v pravdě stále utváří a my se Tvého dne nemusíme bát.

Celý příspěvek

Čtvrt století od SAMETU

vlajkopesKrálovéhradecké diecéze Církve československé husitské

Vás zve na chvíli modliteb, úvah a rozjímání v pondělí 17. listopadu 2014 od 16.30 hodin v areálu Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. O „Čtvrt století od SAMETU“ si budeme povídat s PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D.

S sebou můžete vzít svíci i klíče… :)

Oskar a růžová paní

Vážení a milí přátelé!
Dostali jsme nečekaný dar – divadelní představení herců Klicperova divadla OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ, na které Vás srdečně zveme v neděli 9. listopadu od 15,00 hod do bývalé synagogy v Hořicích.
Podivuhodnu cestou k nám doputovala možnost pořádat v synagoze OSKARA A RŮŽOVOU PANÍ, je to opravdu dar, který bychom chtěli využít pro záchranu synagogy. Proto BENEFICE PRO SYNAGAGOGU  a proto DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ. Hodně konkrétně: do konce roku by bylo víc jak potřebné (s ohledem na to, že byl právě dokončen vnější izolační systém kolem celé budovy) vyměnit žlaby a svody. Rozpočet máme 26.000.-Kč.  Prosíme, s pochopením a laskavostí přijměte naši prosbu skrze dobrovolné vstupné nebo náš BU 196834372/0300 (var.symbol 111).

 

 

Oskar a růžová paní

Modlitby 45. týden (3. – 9. listopadu)

kostI. Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu.

Ámos 5,21-22

Pane, pýcha a sobectví je svátkem všednodenním. Pýcha a sobectví naplňuje lidská společenství a drží se velmi ráda jednotlivců.

Lidská pýcha a sobectví byla silou vztahu k Tobě a lidem dávných dob. Přiznáváme, bývá tomu tak i nyní.

Prosíme, Pane, ať se dnes lépe učíme právu a spravedlnosti od Tebe. Prosíme za sebe i za celý Tvůj lid dnešních dnů: ať pramen Tvé vody spláchne z nás veškerou pýchu a sobectví.

Celý příspěvek

Modlitby 44. týden (27. října – 2. listopadu)

nabreziI. Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji.

Kniha Moudrosti 3,1-3

Pane, mnohé můžeme zde ovlivnit, ale v důsledku je život i smrt člověka jen ve Tvých rukách.

Lidské tělo i duch přebývá v tomto pomíjivém světě, ale jádro duše je spjaté s Tebou na věčnosti.

Prosíme o moudrost – o sílu z Tebe uprostřed proměn života, prosíme o pokoj uprostřed skutečnosti smrti. Prosíme o jasné vědomí, že dnešní den i každá bytost je ve Tvých rukách.

Celý příspěvek