Modlitby 36. týden (1. – 7. září)

boure_v_kukurici [1024x768]I. Řekl mi: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

Ezechiel 3,10-11

Hospodine, jsme strážci svým ostatním bratřím i svým sestrám. Poznáváme však příliš často, že jejich hlava je příliš tvrdá a jejich srdce zatvrzelé.

Srdcem ale smíme přijmout a slyšet, že k nim máme jít a mluvit s nimi o Tobě, ať už poslechnou nebo ne.

Prosíme, dej nám odvahu, ať se naše srdce opírá více o Tebe a naše hlava, ať je tvrdá a nebereme osobně jejich zatvrzelost.

Celý příspěvek

Vyjádření k pronásledování křesťanů

S velikým znepokojením a s bolestí v srdci sledujeme dění na Blízkém východě. Alarmující je narůstající násilí, které se obrací proti různým menšinovým etnikám a hlavně proti křesťanům. Počet pronásledovaných křesťanů roste v Egyptě, Sýrii, Libanonu a hlavně v Iráku. Ale i na dalších místech se množí brutální útoky vůči nevinným lidem jenom proto, že jsou křesťané. Hoří kostely, devastují se svatyně a hrobky proroků, domovy a obydlí. Lidé jsou nuceni prchat, pokud nechtějí zemřít. Křesťané jsou bez milosti okrádáni a nuceni vzdát se všeho. Je jim vnucována násilná konverze k islámu. Stovky křesťanů již za to zaplatily svým životem, včetně žen a dětí. Ženy jsou znásilňovány a zneuctěny. Křesťanská víra je otevřeně vysmívána. Odsuzujeme toto barbarské chování, které nemá s obyčejnou lidskostí a ani s žádným náboženstvím nic společného. Militantní, fundamentalistické a násilné projevy ve věcech víry jsou proti Bohu, Stvořiteli veškerenstva a proti jeho zákonu svobody svědomí, který vepsal do lidských duší. Ať se toto děje ze strany kteréhokoli náboženství nebo je politicky či národnostně motivované. Žádáme politiky, aby více dbali na dodržování lidských práv ve světě a na diplomatické úrovni apelovali na kompetentní orgány. Modleme se společně – všichni lidé dobré vůle – za mír a pokoj mezi národy i mezi jednotlivými náboženstvími.

biskupové Církve československé husitské: Tomáš Butta, Juraj Jordán Dovala, Filip Štojdl 

Pavel Pechanec, David Tonzar, Rudolf Göbel, Jan Hradil

Modlitby 35. týden (25. – 31. srpna)

hermanekI. Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny.

Jeremjáš 20,7-8

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé – modlíme se často a naše vlastní jméno je o to více pošlapáno. Nepřátelství světa nás obklopuje, přivádí pošklebky, potupu, zhoubu.

Hospodine zástupů jen Ty vidíš do ledví i do srdce, člověk a svět není náš soudce.

Prosíme, zbav nás strachu z nepřátelství světa, ať nás svatá bázeň přivádí v čistotě k lásce nekonečné. Prosíme, ať je dnešek oslavou našeho vztahu k posvěcení Tvého jména.

Celý příspěvek

Modlitby 34. týden (18. – 24. srpna)

sloup_na_poliI. Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.

Izajáš 51,1

Ze skály teče voda a také jáma smí se proměnit, Pane. Potěšení pro všechna místa v troskách je pouze u Tebe.

Je tolik míst, za které je třeba se modlit, je tolik míst na světě, které přeměnu Tvé spravedlnosti potřebují, Pane.

Prosíme za místa bolesti a hledáme Tebe, Hospodine. Prosíme za místa vzdálená, která známe ze zpráv a z map a prosíme i za své domovy. Prosíme, ať naše víra je tesána z pevné skály, prosíme, vytáhni nás z jámy bezmoci.

Celý příspěvek

Koncert ve Vrchlabí

garcia_trioMilí přátelé,
mnozí již víte, že Kulturní dům Vrchlabí pořádá i letos jedno ze zastavení Vrchlabského hudebního léta v našem sboru CČSH ve Vrchlabí. Vystoupí García trio pod vedením známého houslového virtuóza E. G. Salase. Spolu s pořadatelem srdečně zve i naše náboženská obec. Více informací na přiloženém plakátku.

Zdraví
Vladimír Hraba

Prosba z Velkého Vřešťova

vrestov_01Vážení a milí duchovní!

Obracím se na Vás s prosbou týkající se liturgického Stolu Večeře Páně.
V současné době interiér našeho sboru dr. Karla Farského ve Velkém Vřešťově prochází celkovou rekonstrukcí – vymalování celého kostela po více jak 30 letech. Při této příležitosti se snažíme nejen výmalbou, ale i drobnými úpravami zlepšit celý liturgický prostor.
Rádi bychom také vyměnili bohoslužebný stůl, jehož stav (silné napadení červotočem) i vzhled je nedobrý.
vrestov_02Prosím, nemáte ve svěřených NO liturgický stůl, který nepoužíváte a který by byl vhodný do prostoru našeho sboru? Prosím, mohli byste ho darovat, popř. věnovat za symbolickou cenu?

Předem děkuji za ochotu a vstřícnost.
Přeji příjemné dny.
Eliška Zapletalová

Modlitby 33. týden (11. – 17. srpna)

nabreziI. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí,

Izajáš 56, 6-7a

Už nejsme cizinci, Otče, Tvá láska k člověku tak rozhodla. Srdce i jména služebníků znáš dokonale a my ze srdce toužíme, aby Tvé jméno bylo posvěceno.

Odkláníme tedy pýchu Tobě vzdáleného člověka, skláníme se před Tebou a ve Tvém jménu a pro Tebe, ne pro sebe, chceme shromažďovat.

Prosíme, oblaž nás radostí služebníků, obdař nás radostí, která přivádí a spojuje život a druhé…

Celý příspěvek

Modlitby 32. týden (4. – 10. srpna)

poleI. Tu mu hlas řekl: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

1. Královská 19, 13b – 14

Tvůj tichý hlas, Otče, se nás ptá a my často hlasitě odpovídáme v přesvědčení, že náš problém života je jako velký vítr, zemětřesení, či oheň.

Stojíme uprostřed palčivosti jako Eliáš, není v nás pokoj a radost a ani nemůže k nám proniknout, dokud se před Tebou neztišíme.

Tvůj tichý hlas nás s laskavostí směřuje k životu, Otče. Díky Tobě víme, co máme konat, máme vstát, jít – už jdeme…

Celý příspěvek

Zajímavá výstava u sousedů

výstava Silné ženyNedaleko Lipska na zámku Rochlitz je ještě do konce října zajímavá výstava v rámci příprav 500 let reformace – Silné ženy.Vyplatí se navštívit výstavu o víkendu, kdy je ve 12,30 a v 15 hodin komentovaná prohlídka. O ženách v době Lutherovy reformace se můžeme dozvědět velmi zajímavé informace. Elisabeth von Rochlitz byla např. jedinou ženou, která měla své nezastupitelné místo mezi evangelickými šlechtici (muži) v tzv. Šmalkaldské jednotě.

Modlitba 31. týdne (28. července – 3. srpna)

cesta_do_nekamI. Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

Izajáš 55,2b-3

Pane, chtěl bych Tě poslechnout a jíst, co je dobré, má duše potřebuje nasytit.

Mé uši slyší různý hluk slov, informací, co prolétnou duší a nezasytí.

Prosím dej, ať mě tento den nevysuší zlem pomíjivosti a prázdnoty. Prosím, ať Tvé milosrdenství zaplaví to, co je kvůli včerejšku ve mně vyprahlé…

Celý příspěvek