Modlitby 4. týden, 23. – 29. ledna 2017

29. ledna 2017 – 4. neděle po Zjevení
První čtení z Písma: Micheáš 6, 1-4.8
Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Tvé požadavky na nás, Hospodine, jsou zřejmé, chceš: abychom zachovávali právo, milovali milosrdenství a s pokorou šli životem za Tebou. Není to četnost, ale hloubka Tvých nároků, které činí z hor naši zásluh místa nejistá. Prosíme, uváděj nás do pohybu, ať celým srdcem se držíme Tvé milosti.

Continue reading

Modlitby 3. týden, 16. – 22. ledna 2017

322. ledna 2017 – 3. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 8, 23-9, 3 (9, 1-4)

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.

Pane, Tvé světlo proniká do každého koutu. Vše temné před Tebou ustupuje.

Rozhojňuješ radost, dáváš světlo přes náš strach a nesvobodu.

Děkujeme a prosíme, ať břemeno dne s Tebou uneseme a o všech ranách věříme, že budou v Tobě zlomeny.

Continue reading

Občasník Královéhradecké diecéze květen – prosinec 2016

2017-12-obcasnikHospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy:» Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. «Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám.

Numeri 6, 22-27

Moji milí, sestry a bratři v Kristu,

text tohoto Áronského požehnání nám bude znít ve všech našich sborech v neděli 1. ledna 2017. Obsah tohoto požehnání ovšem potřebujeme vnímat každý den. Povzbuzení a přínos požehnání roste vždy, když se jako Boží lid scházíme. V českém ekumenickém překladu vyznívá toto požehnání jako přání, užíváme v něm slůvka „ať“. Continue reading

Modlitby 2. týden, 9. – 15. ledna 2017

215. 1. 2017, 2. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 49, 3.5-6

Hospodin mi řekl: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.“

Pane, tak jako nás někdy přepadá únava, tak přicházejí pochybnosti, nad naším snažením.

Naše síla a pravomoc jsou omezeny, zápasy života nikdy nekončí, ale život sám ano.

Prosíme o Tvé ujištění. Dávej svým služebníkům sílu víry, ať její světlo nesou v sobě a všem a až do konce

Continue reading

Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše

fotSrdečně zveme na bohoslužbu při příležitosti 97. výročí zrodu Církve československé husitské, která se bude konat v sobotu 7. ledna 2017 od 15 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 na Staroměstském náměstí. Bohoslužbu povede bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta s biskupským sborem, kázáním poslouží olomoucký biskup bratr Rudolf Göbel. Na varhany doprovodí Bohumír Rabas.

 

Konference SOLA FIDE

Prožíváme začátek roku, díváme se před sebe do budoucna a v neděli 8. ledna si připomeneme výročí vzniku naší církve. solafide

Uprostřed těkavých  životních situací a našeho hodnocení zakoušíme ujištění díky víře, kterou prožíváme jako osobní vztah k Bohu Otci a která se dotýká, odráží i nese společenstvím našich sester a bratří. V církvi tvoříme celek a je potřeba, abychom zde nacházeli vzájemné povzbuzení, které může mít mnoho podob.

Proto Vás svolávám na konferenci všech duchovních, kazatelů a pastoračních asistentů Královéhradecké diecéze CČSH  v pondělí 9. ledna 2017 do Hradce Králové, jak jsem avizoval na vikariátech (v lednu VKD nebudou).
Při tomto setkání budeme moci zakusit společnou bohoslužbu,  rozhovory, modlitby za naši církev, diecézi, náboženské obce, rodiny, za naši službu Pánu. Rok 2017 jsme v naší diecézi pojmenovali „Rokem víry“, a tak sjednocujícím tématem pro setkání bude: „růst důvěry a jistoty, živost osobní víry a společenství…“ Své příspěvky pro ono široké téma přislíbili: Oldřich Bezděčík, Eliška Silná, Stanislav Švarc a Aleš Toman a na nás bude, abychom k pestrosti nabízeného svědectví a stavu nacházeli povzbuzení pro sebe i pro nás.
Přeji Vám požehnané dny nového roku, modlím se za Vás i za naše setkání a těším se s Vámi se všemi v pondělí 9. ledna v 9.30 h. na viděnou.
Pán s Vámi.
Váš biskup Pavel

 

Modlitby 1. týden, 2. – 8. ledna 2017

11. neděle 8. 1. 2017, Křtu Páně, výročí vzniku CČS(H)

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7

 „Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: „Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“

Hospodine, Tvůj služebník nás vyvedl z žaláře, abychom neseděli v temnotě.

Děkujeme Ti za Pána Ježíše a děkujeme i za bezpočet služebníků, kteří jako Tví poslové nás ve svém čase oslovili, otevřeli oči a vedli k záchraně ve Tvém Duchu.

Děkujeme za všechny a prosíme, ať jejich pokorná, nenásilná cesta je v pravdě také i cestou naší.

Continue reading