Modlitby 50. týden, 11. – 17. prosince 2017

17. prosince 2017 – 3. neděle adventní

První čtení: Izajáš 61, 1-3.10-11

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je Stromy spravedlnosti a Sadba Hospodinova k jeho oslavě. Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.

            Pane, vím, že žádný strom neroste do nebe a žádný zde nebude věčně.

Také já musím se ptát: jaký užitek, jakou úrodu přináším.    Na Tobě jsem závislý a navíc, všechny účty jednou budou vyrovnány.

Prosím, ať tento adventní den je pro mě ve světle příprav na Tvůj příchod a má duše Tě plně chválí a jásá.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 11. – 17. prosince 2017“

Happening – Cesta bez návratu

Vážení a milí přátelé, s důvěrou zveme na happening – Cesta bez návratu, který organizujeme příští čtvrtek 14. prosince 2017

 k 75. výročí odsunu Židů z Hořic a okolí v období holocaustu a k uctění památky 70 obětí.
Chceme jít stejnou cestou, jakou šli hořičtí občané 14. 12. 1942  na vlakové nádraží v Hořicích, kde nastoupili do transportu.
Sraz je v 17,00 hod. u Hirschovy vily v Karlově ulici (naproti Lidlu), podrobnější program viz příloha – pozvánka.
I toto patří do adventu.
K účasti na happeningu je zapotřebí nejen čas, ale i vnitřní přesvědčení a odvaha.
Doufáme ve Vaši účast, půjdeme společně a každý sám za sebe, bez všech titulů, funkcí a povolání, ale se svým jménem, tváří, životním příběhem a lidskou důstojností.
Prosíme přeposílejte, pozvěte přátele a známé.
Přejeme dobré a klidné dny
Eliška Zapletalová a Oldřiška Tomíčková
P.S.: Žluté „davidovy“ hvězdy k připnutí na oděv budou k dispozici pro každého účastníka na místě.

Modlitby 49. týden, 4. – 10. prosince 2017

10. prosince 2017 – 2. neděle adventní

 První čtení: Izajáš 40, 5-11

I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

            Promlouváš do mého života, Hospodine, byť moje spolehlivost je jak polní kvítí.

            Tráva usychá, všechno se životem mění, jen Tvé zaslíbení milosti zůstává.

Prosím, dej, ať mě Tvá radostná zvěst nese a přes všechna zranění se ve mně rodí odvaha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden, 4. – 10. prosince 2017“

Etika v dnešním světě

29. listopadu 2017 proběhla další diecézní katedra na téma „Etika v dnešním světě“ – otázky křesťanství v době liberálního věku, hodnota kultury pro křesťanství a etiku, jakým způsobem se jako křesťané stavět k politické korektnosti a multikulturalismu. Přednášel ThDr. Jan Rokyta.

70 let od vysvěcení první ženy v naší církvi

Slavnostní bohoslužby věnované výročí 70 let od prvního vysvěcení žen v naší církvi. Dialogické kázání sester farářek Böhmové a Oubrechtové, jejich vyjádření vzájemné úcty a podpory – obě duchovní z NO v Dobrušce. Následovala konference – přiblížení duchovní služby žen. Naše sestry z Královéhradecké diecéze: Jana Wienerová a její básně, sestra Jaruška Böhmová na fotografiích ze svého kněžského svěcení, Alena Naimanová přinesla svědectví o Dni modliteb, setkávání žen z Trojzemí a zazpívala své písně, organizační část zajišťovala sestra Olga Líbalová… a další program v milém společenství.