Královéhradecká diecéze CČSH

Modlitby 30. týden, 24. – 30. července 2017

30. července 2017 – 17. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: 1. Královská 3, 5-12

V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný.“

             Otče, i našim snem je správně rozlišit dobré a zlé. Chceme nacházet moudrost, umět posloužit svým blízkým, nést plody Tvého království.

Moudré a rozumné srdce je našim přáním.

Prosíme, dej nám takové srdce. Posiluj a proměňuj naše nitro každého rána.

 

Pouť pro pravdu pošesté

Proč M. J. Husa připomínat? Vždyť byl jen jedním z mnoha. A těch, kdo podobně pro něco zahynuli, nebylo v historii málo! A dělo se tak dokonce „péčí“ samotných křesťanů – v představě, že když bude zahubeno tělo hříchu, duše bude zachráněna. Proč připomínat člověka časově tak vzdáleného?!...

Modlitby 29. týden, 17. – 23. července 2017

23. července 2017 – 16. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 44, 6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

Nebeský Otče, ukazuješ nám, že jako Tvé děti jsme svobodní.

Žádné modly, lidské dílo, žádný vladař ani příroda, ani život ani smrt nás trvale spoutat nemohou. Jen Ty jsi Bůh a kromě Tebe Boha není.

Prosíme, dej nám sílu víry, která nás vyprostí z každého pouta, jež nás odvádí od Tebe.

Jáhenské svěcení v České Lípě

Svátek Mistra Jana Husa se v náboženské obci v České Lípě nesl o to v slavnostnějším duchu - zdejší sestra kazatelka Marie Truncová přijala jáhenské svěcení. Velkou podporou jí byli přátelé, rodina, sestry a bratří z okolních náboženských obcí - Nového Boru, Českého Dubu, Jablonce...

Modlitby 28. týden, 10. – 16. července 2017

16. července 2017 – 15. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 10-13

Toto praví Hospodin: „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.

 

Hospodine, převyšuješ naše představy a myšlení, proto máme se dotazovat po Tvé vůli.

Tvé slovo je jak déšť, co zúrodňuje zemi, zušlechťuje i vyprahlost lidské duše.

Dej, prosíme, ať v radosti přijímáme to, co chceš Ty, ať na místo plevele voní v nás věčnost.

 

Nové hodiny v Novém Bydžově

Husův sbor v Novém Bydžově má opět funkční věžní hodiny. Jejich rekonstrukce probíhala na jaře letošního roku a na konci června došlo k vyzdvižení hodin na jejich místo. Novobydžovský Husův sbor slaví 90. let od svého otevření (tedy slavíme to my, kostel jako takový to...