Modlitby 4. týden, 20. – 26. ledna 2020

texty pro neděli 26. ledna 2020 – 3. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 8, 23-9, 3 (9, 1-4)

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.

            „Temnota“ světa bývá, Hospodine, odrazem lidské slepoty a hříchu.

            V naději a světle jdeš k nám vstříc, ne coby přísný soudce, jsi dárce pokoje a lásky.

Děkujeme za poznání našeho Vládce, Krista a prosíme, ať radost víry proměňuje všechny naše „stíny“.  Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 20. – 26. ledna 2020“

Modlitby 3. týden, 13. – 19. ledna 2020

texty pro neděli 19. ledna 2020 – 2. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 49, 3.5-6

Hospodin mi řekl: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.“

Hospodine, někdy se nám zdá, že se v církvi nadarmo namáháme a že o nositele světla svět příliš nestojí.

Skláníš se k nám však, abychom nepochybovali o svém pověření.

Prosíme, promlouvej k nám stále, ať církev slyší Tvůj hlas a Tvé slovo předává všemu stvoření.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 13. – 19. ledna 2020“

Logo 100. výročí Církve československé husitské


Jak přiblížil logo 100 let církve prof. ThDr. Zdeněk Kučera:

Logo 100. výročí Církve československé husitské vychází z tradiční křesťanské symboliky. Na pozadí výroku Zj 22,13 je tvoří první a poslední písmeno řecké alfabety – alfa a omega. Tento symbol vyjadřuje víru, že na počátku světa, kosmu i lidských dějin stojí Bůh – Tvůrce. Na jejich konci se člověk setká tváří tvář s Bohem Soudcem a Ježíšem Spasitelem, jemuž se lidé budou zodpovídat za svůj život.

Pod zastřešením velké Alfy je další klasický symbol – kalich s hostií. Navazuje na Poslední večeři Páně (Mt 14,22 nn). Duch Kristův přichází do našich srdcí v obecenstvícírkve zejména ve večeři Páně, v bratrských a sesterských vztazích lásky, úcty a svobody.
Vštěpeni v tajemství Boží Trojice děkujeme Bohu za jeho milost a vyhlížíme do budoucnosti jako exodu z našich všedních dnů do slunných dní Ducha svatého.

Církev československá husitská si v roce 2020 připomíná 100 let od svého vzniku.