Modlitby 13. týden, 27. března – 2. dubna 2017

2. dubna 2017 – 5. neděle postní

První čtení z Písma: Ezechiel 37, 12-14

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův.“

Pane, naděje pozemského života a světa je nejistým podnikem. Duchovní život tu ale bývá dušen a společnost stává se údolím suchých kostí.

Málo je těch, kteří se nechají vést za Tebou.

Prosíme, za svou zemi, prosíme za Českou republiku, která je teď velikým údolím bez víry a naděje. Prosíme, otevři nás a oživ svým Duchem.
Continue reading

Katedra, která nás rozezvučí

Každý den svůj hlas používáme a ani se nezamyslíme nad tím, že je to dar, až když něco začíná drhnout a dráždí nás naše vlastní nemohoucnost, uvědomíme si, že o své hlasivky, hlasovový projev i tělo bychom se měli více starat. 20. března se na diecézní katedře sešlo 15 těch, kteří si dobře uvědomují, že hlas je jejich „pracovní nástroj“. Potřebujeme jej k předávání poselství a navíc správnými návyky, nebo odnaučením hlasových zlozvyků můžeme více zpříjemnit a obohatit své posluchače, kteří přicházejí o nedělních bohoslužbách za zklidněním, potěchou. Všichni víme, že tato duchovní posila může být zprostředkována nejen obsahem ale i „formou provedení“…  Continue reading

Duchovní obnova v Broumově potřetí

Kdybyste se mě zeptali, proč jsem si jako nadpis článku, ve kterém se chci s vámi podělit o své pocity a dojmy z duchovní obnovy v  Broumovském klášteře, vypůjčil jméno jednoho staršího českého filmu (1987), musel bych upřímně odpovědět, že skutečně nevím. Možná to vyplynulo ze situace. Když jsem onen čtvrtek 9. března procházel mohutnou klášterní fortnou a stanul na citlivě zrenovovaném nádvoří, cítil jsem, že se vracím do míst důvěrně známých – ne úplně, ale téměř „jako domů“. Vždyť již potřetí nás zvala otevřená brána do své přátelské klášterní náruče. Vybavoval jsem si vzpomínky na dvě předcházející zde uskutečněná setkání a v ten moment se mi snad v hlavě připomenul onen film, jehož název jsem si vypůjčil.  Ta spojitost filmu s naší Duchovní obnovou je sice poněkud násilná a kulhá na všechny čtyři, ale při troše shovívavosti by se snad dala přijmout. Film „Dobří holubi se vracejí“ se odehrává v prostředí specializované psychiatrické léčebny, kam se opakovaně vracejí lidé se závislostí na alkoholu, aby se naučili se svou závislostí prát. Aby dokázali dát své životy do pořádku. („Pomoz mi, bratře v bílém, zase člověkem být. Přestat pít. Rovně stát, líbat svou ženu, dětem příkladem být…“ – hymna léčebny).  Svět venku však klade nástrahy a pokušení, takže se klienti do léčebny musejí vracet, aby jejich léčba měla smysl, byla účinná a nesla své ovoce….

Continue reading

Modlitby 12. týden, 20. – 26. března 2017

26. března 2017 – 4. neděle postní

První čtení z Písma: 1. Samuelova 16, 1b.6-7.10-13

Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ Když Samuel spatřil Elíaba, řekl si: „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.

Hospodine, hledíš do srdce člověka, chceš, abychom také i my nesli Tvé požehnání.

My řídíme se svým rozumem a tím, co vidí naše oči a to bývá hrozně málo.

Prosíme, dotkni se nás svým Duchem, zmocni se nás dnes a veď do budoucna. Dej, ať vidíme srdcem a uneseme službu královskou.

Continue reading

Česká Lípa a po letech nová rada starších

Po letech se podařilo v náboženské obci Česká Lípa zvolit radu starších. Slib členů rady, přiblížení nových plánů do budoucna a všechny starosti i radosti jsme společně sdíleli v podvečer 8. března. V České Lípě vzniká nové a živé společenství… Díky Bohu za to.

 

Vikariátní shromáždění hradeckého a libereckého viakriátu

Přichází čas vikariátních shromáždění. První toto setkání se uskutečnilo 4. března v Hradci Králové a setkal se hradecký vikariát. Hostem a přednášejícím byl Doc. Jiří Vogel, který hovořil na téma „Identita náboženského společenství v kontextu moderní společnosti“.

Liberecké vikariátní shromáždění bylo připraveno na 8. března v Jablonci nad Nisou. Po krásných bohoslužbách jsme se setkali v modlitebně sboru, kde kromě zpráv z diecéze, bratra vikáře a biskupa, jsme si mohli společně připomenout historii Škodějova. O budoucích plánech tohoto areálu a architektonickém návrhu nové lesní kaple přijel pohovořit bratr patriarcha Tomáš Butta…. Shodli jsme se, že se již všichni těšíme na další diecézní den a tentokrát také celocírkevní pouť, která se ve Škodějově a Vysokém nad Jizerou uskuteční k 90 letům výročí úmrtí našeho prvního patriarchy Dr. Karla Farského.

 

 

Konference SOLA FIDE

 

Pohleďte na Abrahama: ‚uvěřil Bohu,

a bylo mu to počítáno za spravedlnost.‘ 

Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.

 Galatským 3,6-7

Narozeninové setkání může mít jistě mnoho podob. V Hradci Králové jsme v pondělí 9. ledna 2017 prožili konferenci SOLA FIDE, která byla setkáním všech duchovních, kazatelů a asistentů v naší diecézi a byla chvílí, kdy jsme si společně připomínali výročí vzniku Církve československé husitské.

Na místo narozeninového dortu jsme prožili obdarování díky bohoslužbám s Večeří Páně a vystavěním svědectví, které zaznělo ze všech vikariátů. Jsme velmi pestrá paleta lidí, kteří slouží v Královéhradecké diecézi CČSH. Co „kus“, to originál. Spojuje nás náš Pán, který si nás povolal. Lidsky jsme propojeni vírou, která má vždy trochu jiné výrazivo, vychází z osobitých zkušeností a ve svém svědectví vedle společného nachází i jiné odstíny důrazů. Sola fide (pouze víra) nás propojuje, dává naději a volá k lásce ve společenství sester a bratří.

Continue reading