Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2015

kytyckyI. Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“

2. Mojžíšova 16, 13b-15

Pane, někdy býváme k smrti vyčerpáni zápasem, do něhož nás situace života staví, jsme zemdlení a prázdní.

Tehdy jsme jak v těžkém snu, pod trnitým keřem v nekonečné poušti bez východu.

Dotýkáš se nás svou milostí a pravíš: „Vstaňte a jezte!“ Máš pro nás jiný cíl, než pozemské vítězství. Jsme spoluúčastníci Kristova vítězství, kéž pro něj a v něm vstaneme a jdeme tímto dnem.

Celý příspěvek

Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2015

kravyI. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.“

2. Mojžíšova 16, 13b-15

„Co je to?“ ptáme se mnohdy, Pane, plni překvapení. Ne že by kolem nás padala sladká mana, ale býváme zaskočeni skutečností, co není jemná a milá jako chléb z nebe.
Jako samozřejmost bereme plné hrnce spokojenosti a zle nás ruší, když je nám předloženo, co nám „nechutná“.
Prosíme, kéž každé ráno zakusíme ovlažení od Tebe a jemnost Tvého Ducha nám dá sílu překonávat vše drsné a zlé.

Celý příspěvek

Modlitby 30. týden, 20. – 26. července 2015

nejaka-zedI. Přišel jakýsi muž z Baal-šališi a přinesl muži Božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl: „Dej to lidu, ať jedí.“ Ten, který mu přisluhoval, namítl: „Cožpak to mohu předložit stu mužů?“ Ale on odvětil: „Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin: ›Budou jíst a ještě zůstane. ‹“ Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova.

2. Královská 4, 42-44

Hospodine, neznáme dobu hladu, jak ji poznali naši předkové, chleba je dost i naše hrnce jsou plné.

Naše doba je ovšem po Tobě podobně hladová, jako byly i jiné. Lidstvu se nikdy nedostává věčného nasycení a pokoje.

Prosíme, kéž Tvé Slovo mocněji nasytí lid současnosti a zůstane tak dost i pro lid budoucí. Prosíme, ať nás víc nese radost budoucího hodu ve Tvém království.

Celý příspěvek

Odhalení sochy Mistra Jana Husa

Vážení přátelé,bratři a sestry.

Předkládáme Vám video z  aktu odhalení sochy dne 19.6.2015 v 10:00 hod.

V rámci výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa, budeme odhalovat sochu v parku u Z. Š. U lesa s následným doprovodným programem.

Slavnostního odhalení proběhlo pod patronací patriarchy  CČSH  Th. Dr. Tomáš ButtaTh.D., 

zástupců města Nový Bor, vedení Z.Š. U lesa a žáků školy.

Křížení ulic Husova,Česká a místo první české školy v Novém Boru bude důstojnou

připomínkou nám i generacím budoucím.

 

 

Diecézní den 13.6. 2015

Vážení přátelé,bratři a sestry.

Video spustíte otevřením celého příspěvku.

V prohlášení Církve československé husitské je krásná věta,kterou se snažíme plnit s Boží pomocí.

 „Naplnění vědeckého poznání Duchem Kristovým“

Jak silné společenství pod vedením Královohradecké diecéze Církve československé husitské  a vedením  bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance  posuďte sami.

Poděkování náleží všem,kdo se účastnili této akce,evangelizační komisi za přípravu diecézního dne,

vedení diecéze za obrovskou podporu,faráři z Vysokého nad Jizerou a realizačnímu týmu TV – VÍra.

Poděkovat všem není možné a tak Vám předkládáme video z této akce.Věříme že se diecézní den stane tradicí a v příštím roce a dalších letech se zde opět setkáme.

Projekt internetové televize TV – VÍRA je těsně před spuštěním.

Požehnané prázdninové dny Vám všem.husuv rok

POUŤ PRO PRAVDU S MISTREM JANEM

Po bohoslužbách před sborem

Po bohoslužbách před sborem

POUT 3POUT 4POUT 5POUT 6

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pouť pro pravdu jsme šli letos počtvrté.
Poprvé ovšem začínala bohoslužbami v zapůjčeném prostoru – ve sboru.
Jednotlivá zastavení letos byla věnována Husově Řeči o míru (SERMO DE PACE),  kterou si Hus připravoval pro Kostnický koncil. Ostrá kritika, obsažená v Řeči, je citací z jiných církevních autorit  (světců i papežů). Tím se Hus zároveň kryl a zároveň dokládal, že jeho vlastní kritika má opodstatnění. Pro sebe jsme ze spisu vztáhli zejména ponaučení o Božím míru. Ten je třeba nalézt – ve vztahu k Bohu, k sobě samému i k bližním. Mír světský je totiž vratký, závislý na dohodě hříšných lidí. Mír Boží člověku nikdo vzít nemůže. V souvislostech současného světa je tato Řeč po šesti stoletích opět aktuální a způsobem ostrým i laskavým čelí obavám z budoucnosti.
Protože každý šel podle svých možnosti, z poutníků, kteří vyšli, prošli celou asi 10kilometrovou trasu jen čtyři, další se buď připojovali cestou  nebo si pouť podle možnosti zkrátili přejezdem do Ameriky.  Pouť se už tradičně koná pod žhavým sluncem, je radno vyhledat stín, být dobře zásoben vodou a zvážit své síly.  Žhavý den (přes 35 stupňů Celsia) byl krásný také tím, že pouť dává příležitost prožívat víru jiným způsobem: Při jednotlivých zastaveních (bylo jich osm) se zamyslet, pomodlit se písní, moci se ptát a rozmlouvat o věcech, na něž se běžně nedostane.                                                  Jana Wienerová

POUT 8

Sumář z řádného zasedání Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH

dne 24. 6. 2015 od 16.00 hod.

HOSPODÁŘSKO – FINANČNÍ REFERÁT

2.1 Hospodaření KH diecéze – předběžné výsledky za rok 2015

Návrh usnesení: Diecézní rada bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření KH diecéze za rok 2015.

Schváleno: Pro: 7 Proti: 0 Z: 0

2.2 Schválení finanční podpory z Fondu stavební podpory a investic

Návrh usnesení: Diecézní rada schvaluje výši navržených příspěvků náboženským obcím, dle přiloženého návrhu.

DR dodatečně schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši 29 000,- Kč na projekt Čistička odpadních vod Velký Vřešťov ve výši 29 000,- Kč.

Schváleno: : Pro: 7 Proti: 0 Z: 0

Celý příspěvek

Modlitby 28. týden, 6. – 12. července 2015

husprideI. Hle, Panovník stojí na hradbách s olovnicí, s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin: „Ámosi, co vidíš?“ Odpověděl jsem: „Olovnici.“ A Panovník řekl: „Hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovy svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem.“

Ámos 7,7-9

Hospodine, naše životy jsou hříchem pokřiveny. Celá stavba života jde nakřivo, Tvůj soud je zřejmý.

Vidíme mnohou pokřivenost v sobě i kolem sebe, před mnohým oči přivíráme a ještě víc nedokážeme rozlišit.

Prosíme, kéž zakoušíme milost, zřetelné vědomí možného narovnání. Prosíme, ať Tvůj soud se postaví do našeho středu.

Celý příspěvek