Výzva FSPI a FR pro rok 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2017 bude Královéhradecká diecéze CČSH přijímat žádosti do Fondu rozvoje a Fondu stavební podpory a investic, projekty, které budou realizované v období 1. 1. – 31. 12. 2018. V sekci Ke stažení naleznete potřebné dokumenty a formuláře žádostí. Zároveň upozorňujeme, že ze zkušeností z předchozích let budou z FSPI upřednostněny žádosti na projekty s prokazatelnou a přímo specifikovanou finanční návratností, dále je nutné zajištění vícezdrojového financování a úplnost požadované dokumentace dodané v termínu /viz výše/.

Přeji pěkné dny

za úřad DR Královéhradecké diecéze CČSH

Jana Pechancová

   Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2017

24. září 2017 – 25. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jonáš 3, 10-4,3,7-11

Bůh viděl, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil.“ Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: „Lépe abych umřel, než abych žil.“ Bůh se však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ Odpověděl: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.“ Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“

Tvá shovívavost, Hospodine, nesmírná milosrdnost a lítost nad každým zlem nás volá k životu.

Nemáme planout hněvem, ale přát život všemu a všem.

Prosíme, dej, ať před tímto Tvým povoláním neutíkáme a jsme v lásce přející a štědří.

  Pokračovat ve čtení “   Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2017″

Modlitby 37. týden, 11. – 17. září 2017


17. září 2017 – 24. neděle v mezidobí
První čtení z Písma: Genesis 50, 15-21
Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. «“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.

Pane, Ty s lidmi zamýšlíš v dobrém, to jen my lidé s druhými někdy zacházíme ve zlém.
Vedeš nás k životu, uchováváš pro den soudu, neseš nadějí, že naši spoutanost zlem opustíme.
Prosíme, vyveď nás ze všech lží i malých podvodů, kterých se na druhých a sobě dopouštíme. Promlouvej do našeho srdce Ty sám.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden, 11. – 17. září 2017“

Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú

se konal tradičně poslední týden prázdnin na rychnovské faře (od 27. 8. do 2. 9.). Tentokrát byla tématem doba počátku světové reformace a postava Martina Luthera. Bylo zajímavé se přenést do doby před 500 lety a srovnávat tehdejší podmínky života dospělých – a hlavně dětí – s těmi dnešními. Málokdo uměl číst a psát, bible v německých knížectvích nebyla v německém jazyce, ale v latině, lidé se báli Boha jako přísného soudce a mysleli si, že si ho usmíří odpustky. Když Luther při studiu bible pochopil, že Bůh člověku dává v Kristu smíření, sdílel se s tímto poznáním s druhými lidmi a kritizoval tehdejší zlořády. Narazil na odpor církve i císaře. Podobně jako Hus 100 let před ním chtěl být přesvědčen o pravdě z bible. Situace v 16. stoleté už byla jiná, Lutherovy názory se díky vynálezu knihtisku brzy rozšířily a také jeho kníže mu pomohl. Lutherův překlad Nového zákona do němčiny otevřel možnost bibli číst a poznávat ve svém jazyce. Pokračovat ve čtení „Letošní rychnovský minitábor klubu KaKaDú“

Setkání rodin 2017 – Jánské Lázně: Putování s Abrahamem

 

 

 

 

 

 

 

Každá výprava je jedno velké dobrodružství. Musím se přiznat, že naše putování s Abrahamem nebylo žádnou výjimkou. Již celé to naplánovat a napjatě čekat, zda se najdou odvážné rodiny, které pojedou, nás stálo mnoho nervů a modliteb, ale s Boží pomocí se nakonec počet rodin ustálil na šesti, a tak jsem vyrazili.

Všichni dospělí, všechny děti i všichni pořadatelé a hlavně kuchaři dorazili se srdcem na dlani, a tak celé setkání bylo velice radostné, pohodové a pokojné, jak jen to s plnou budovou dětí jde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně jsme s Abrahamem putovali do zaslíbené země a očekávali jsme vyplnění Božího slibu ohledně narození Izáka. A při tom všem jsme si stačili hrát, zpívat, modlit se, vyrábět ovečky i protáhnout si svaly, o kterých ani nevíme, že je máme. V neděli jsme sloužili společnou bohoslužbu a v pondělí objevili velký poklad. Nejen ten sladký, ale i ten, že nás má Pán Bůh rád a své sliby drží.

Pane Bože, děkujeme Ti za společně strávený čas, za lásku a přátelství, která jsme díky Tobě směli prožít, a také za každého, kdo se na uskutečnění podílel: zejména děkujeme za Štěpána a Emilku Kláskovy, Ladu a Pavlínku Kocourkovy a nejvíc za kuchaře Vláďu a jeho pomocnici Káju. Amen

 

Modlitby 36. týden, 4. – 10. září 2017

 10.  září 2017 – 23. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 3, 7-11

„Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

Povzbuzuješ nás, Hospodine, abychom se nebáli vzpurného lidu, jejich řečí a činů.

Z lidského nitra sice vycházejí zlé myšlenky, naše srdce má ale přijímat Tvou vůli.

Prosíme, dej nám Ducha, ať vážíme slova, máme odvahu, i když si někdy připadáme jako mezi cizinci.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden, 4. – 10. září 2017“

Diecézní setkání mládeže 2017: (Ne)BOJ (se) VÍRY

 

 

 

 

 

 

 

V květnu se uskutečnilo v pořadí již druhé setkání mládeže naší diecéze. Nejprve se z nás v pátek stali rytíři – museli jsme kvůli tomu projít těžkými úkoly a zkouškami, abychom prokázali, že máme ctnosti, které každý rytíř potřebuje: moudrost, uměřenost, lásku, statečnost, štědrost a píli. Když jsme složili biblický verš z nápověd, které jsme získali při splnění úkolů, popisující Boží zbroj každého z nás, byli jsme pasováni na rytíře a šlo se do hajan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý den jsme se školili díky Elišce Silné v bojovém umění Ai-ki-do a poté jsme zkoušeli i naše duševní schopnosti ve hře Aktivity, abychom svého bojovného ducha plně vypustili v Laser game. Nakonec jsme se vydali na výpravu, kde jsme objevovali naše neřesti v hradeckých lesích. Poté se naše meče proměnily v kříže, abychom poznali, co je tím pravým bojovým nástrojem pro náš život. A večer jsme ukončili sledováním společného filmu Mise, který je o tom, jak se víra šířila, někdy správně a jindy nesprávně.

V neděli jsme se zúčastnili bohoslužeb v hradeckém sboru a rozjeli se domů. Myslím, že jsme si odvezli radost z Boží i lidské blízkosti a z prožitých zážitků.

Tón řeči

11. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 56,1.6-7: Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

Pokračovat ve čtení „Tón řeči“