Adventní koncerty v Husově sboru v Novém Bydžově

Jak se již stalo tradicí, i letos se v Husově sboru v Novém Bydžově uskutečnily adventní koncerty. Vzhledem k tomu, že podobných kulturních počinů bylo tohoto roku ve městě víc, se v našem sboru konaly jen dva. Oba se však velmi vydařily.

Tím prvním koncertem, zorganizovaným Klubem Emy Destinnové a Radou starších náboženské obce CČSH v Novém Bydžově v neděli 14.12. bylo provedení Vánoční mše F dur „Missa Prima in F pro Festi Natalitiis“, Josefa Georgiuse Zrunka.

Josef Zrunek, později s řeholním jménem Georgius (19.3.1736 Vnorovy – 3.6.1764 Nižná Šebestová) je zapomenutý a teprve nedávno objevený skladatel barokní doby, kněz, působící na mnoha místech ve slovenské františkánské provincii jako varhaník a pedagog, je autorem několika sborníků mešních písní, dvou Requiem a několika mší, z nichž nejznámější je právě tato, F dur, provedená v našem sboru. Její význam je na Slovensku srovnáván s českou obdobou Vánoční mše Jana Jakuba Ryby z roku 1796.

Díky a zasloužený obdiv za její provedení patří především panu Petru Semerákovi z Nechanic, který ji nastudoval s asi šedesáti hudebníky a zpěváky, sehnanými z Nechanic, Hořic, Paky a celého širého kraje. Sbor byl plný – sto posluchačů, to už je v Bydžově co říct! Na koncert kromě místních přijelo i 20 pacientů s Parkinsonovou chorobou z hradeckého klubu, posezení s nimi po koncertě bylo příjemným závěrem vydařeného dne.

Druhým koncertem, v úterý 16.12. bylo také již tradiční vystoupení žáků Základní umělecké školy v Novém Bydžově. Koncert byl zahájen hrou na žesťové nástroje venku, před vchodem kostela. Vystoupení dětského pěveckého sboru, vedeného paní učitelkou Evou Staňkovou, zpěv starých koled i písní současných autorů, jakož i jednotlivá vystoupení dětí s flétnou, houslemi či kytarou, uváděná panem ředitelem Jaroslavem Tesařem, byla důstojnou oslavou Krista, jehož příchod v adventním čase radostně očekáváme.

Václav Žďárský

Husův sbor 14.12.2014 - 1 Husův sbor 14.12.2014 - 2

Husův sbor 14.12.2014 - 3 Husův sbor 14.12.2014 - 4

Husův sbor 14.12.2014 - 5 Husův sbor 16.12.2014 - 1

Husův sbor 16.12.2014 - 2 Husův sbor 16.12.2014 - 3

Husův sbor 16.12.2014 - 4 Husův sbor 16.12.2014 - 5

Husův sbor 16.12.2014 - 6 Husův sbor 16.12.2014 - 7

Modlitby 52. týden (22. – 28. prosinec)

mariaI. Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

Izajáš 61,10

Hospodine, svůj lid jsi povolal ke službě kněžské. Máme být nevěstou, čekající, krášlící se šperky, které nám byly svěřeny.

Vánoční svátky každého bez rozdílu samovolně směřují ke službě kněžské a ke krásnému čekání na ženicha.

Prosíme, ať ve své službě Tobě a tak i lidem dokážeme jít pod povrch – do opravdové hloubky služby a krásy.

Celý příspěvek

Skořápkové Vánoce

Po poslední adventní biblické hodině nám účastnice Anita vyprávěla následující zkušenost: za minulého režimu vyučovala ve svém bytě známé děti náboženství a jednou před vánočními prázdninami pro ně vytáhla tajuplný pytlík,v němž něco chrastilo.Děti nejprve hádaly,co to asi je a pak se mohly přesvědčit. Byly tam jen skořápky z ořechů.Anita se ptala,co se s nimi obvykle doma dělá.Děti odpověděly,že někde je přikládají do kamen,jinde je házejí do popelnice nebo na kompost.Další otázka zněla:a co děláte s jádry?Odpovědí bylo dost a všechny poukazovaly na využití – do cukroví,závinu,na mlsání.Všem  bylo jasné,na co jsou jádra a k čemu skořápky.Nikdo by jádra nevyhodil,aby si ponechal skořápky.

Děti si pak namalovaly doprostřed papíru jesličky s Ježíškem a měly za úkol napsat a nakreslit kolem dokola,k čemu jsou Vánoce .Vyjadřovaly,že se těší na dárky,volné dny,pohádky v televizi,návštěvy,dobré jídlo a pamlsky,nemusí brzy vstávat,pojedou na výlet,lyžovat,bruslit…

Anita se zeptala:víte,co je o Vánocích nejdůležitější?To,že Bůh z lásky k lidem poslat Ježíše na svět.To je jádro Vánoc.To ostatní kolem jsou ořechové skořápky – možná zajímavé,pěkné,ale ne nejdůležitější.

Přeji vám,milí čtenáři,aby vaše letošní Vánoce nebyly skořápkové,abyste vyhmátli jádro a prožili vánoční radost a pokoj.Vaše Alena Naimanová

 

 

Prosincové setkání libereckého vikariátu v NO Semily

2014-12-16 09.29.43 2014-12-16 09.29.53 2014-12-16 09.30.02 2014-12-16 10.21.27 2014-12-16 10.25.48 2014-12-16 10.26.21 2014-12-16 11.49.26 2014-12-16 11.49.10 2014-12-16 11.49.53 2014-12-16 11.49.42 2014-12-16 11.49.33

Prosincový liberecký vikariát v NO Semily

Prosincový liberecký vikariát v NO Semily

Dňa 16.12.2014 sa uskutočnilo posledné tohotoročné stretnutie duchovných libereckého vikariátu, a to v NO Semily. Najprv sme sa zišli na úvodnej bohoslužbe, ktorú slúžil brat Aleš Jaluška, v priestoroch Sboru Karla Farského, ktoré nedávno bolo obdarované novým ohrievacím/tepelným zariadením. Po bohoslužbe pokračovalo stretnutie v zimnej modlitebni. V rámci tradičného jednania sme sa rozlúčili s bratom Martinom Klofáčom, ktorý bude od januára slúžiť na DR Olomouc. Na záver stretnutia sme si popriali požehnané vianočné sviatky a tiež aj nový rok 2015. (hz)

Modlitby 51. týden (15. – 21. prosince)

bukovy_lesI. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu Otcem a on mi bude synem.“

Druhá Samuelova 7,4-5, 11b-13

Pane, chystáme se na vánoční svátky, chceme pro naše blízké připravit hřejivý domov.

Uklízíme a zdobíme své příbytky, myslíme i na naše sbory a kostely. Chceme, aby vše zářilo výjimečností a krásou harmonie.

Prosíme, ať naše snaha je Tebou požehnána, ať Ty sám v nás buduješ svůj domov. Ať Tvůj trůn je v nás upevněn a my víme, kde a čemu se máme klanět a kam především napnout sílu své snahy života.

Celý příspěvek

Mistr Jan Hus – Člověk, teolog, mučedník

Fotografie0077V těchto dnech právě vychází pozoruhodná kniha Martina Chadimy Mistr Jan Hus – Člověk, teolog, mučedník.

K dostání na Královéhradecké diecézi za 199 Kč.

„Martin Chadima svým spisem navazuje na současný stav bádání o Husovi, opírá se o směrodatné prameny, shrnuje aktuální poznatky v textu, který nepokračuje ve vytváření husovské legendy, ale také neodebírá Husovi respekt, který mu patří. Ukazuje, že lze zachovat faktografickou spolehlivost a přesto předložit obraz svědka, který zůstává inspirací pro život církví a pro život státu.“

Ivan O. Štampach

Vydání knihy podpořila Královéhradecká diecéze CČSH.

Modlitby 50. týden (8. – 14. prosince)

chodnicekI. Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje.

Izajáš 61, 1-4

Kriste přicházíš k nám. Duch našeho Otce je nad Tebou, sklání se k nám – chce být v nás.

Radostná zvěst od Tebe obvazuje rány, nese svobodu i pravý soud.

Prosíme tedy, ať je letošní advent plněji zahalen závojem chvály. Duch beznaděje kéž je v nás i ve světě potřen olejem veselí, potěšením, které čerpá z Tebe, přicházející Kriste.

Celý příspěvek

Adventní koncert

dub_adventni_koncertCírkev československá husitská v Českém Dubu
vás srdečně zve na
Adventní koncert
libereckého pěveckého souboru Levamentum.
Doprovází smyčcové kvarteto AKS Liberec
Zazní skladby J. S. Bacha, Jana Jakuba Ryby, Jiřího ignáce Lisky a dalších, kterou budou proloženy čtením povídek Eduarda Martina v podání Benjamina Mlýnka.

Čtvrtek 11. prosince v 18.00 Husův sbor

Modlitby 49. týden (1. – 7. prosince)

ambroz_v_nociI. Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“

Izajáš 40, 6-8

Hospodine, Tvá zvěst přináší útěchu, potěšení a my jsme povoláni jako svědkové milosti víry.

Naše spolehlivost a síly jsou prchavé. Jsme jako tráva, co sama v náporu větru neobstojí. Naše potěšení života vezdejšího není na věky a nemůže růst z nás.

Tráva usychá, květ vadne, Hospodine, a tak i prosíme, doprovoď nás svým Slovem přes všechny pustiny dneška a nevyrovnanost cesty života. Dej ať rosteme v Tobě.

Celý příspěvek