Modlitby 49. týden, 30. listopadu – 6. prosince 2015

  1. ptáček„Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem. Navěky budeš od Boha nazýván „Pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti“. Vzchop se, Jeruzaléme, postav se na výšině, ohlédni se na východ a pohleď na své děti shromážděné slovem Svatého od slunce západu až po jeho východ, jak se radují, že Bůh se na ně rozpomněl.

                                                 Báruk 5,1-9

Hospodine, prožíváme dobu krátkých dnů, čas adventu nese počasí všelijaké. Roucho smutku a trápení se nikomu nevyhýbá.

Chceš však, abychom se oblékli pláštěm Tvé spravedlnosti, pokojem a slávou.

Prosíme, vzchop nás a přioděj, ať se postavíme a shromáždíme pod Tvým Slovem. Ať na Tebe čekáme v radosti i přes blízkost brzké tmy…

Celý příspěvek

Vánoční hry ke stažení

Na diecézním webu nově naleznete ke stažení vánoční hry od Štěpána Kláska (kompletní scénáře včetně rozpisu postav). Přejeme vám požehnaný advent.

2014 - Dětská vánoční hra

2014 - Dětská vánoční hra


Vloženo: 24. 11. 2015

2009 - Vánoční hra se stromy

2009 - Vánoční hra se stromy


Vloženo: 24. 11. 2015

2012 - Muzikanti jdou do Betléma

2012 - Muzikanti jdou do Betléma


Vloženo: 24. 11. 2015

Vánoční hra ze světa pohádek

Vánoční hra ze světa pohádek


Vloženo: 24. 11. 2015

Modlitby 48. týden, 23. – 29. listopadu 2015

48I. „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ‚Hospodin – naše spravedlnost.‘

Jeremjáš 33,14-16

Hospodine, Tvé Slovo se stalo tělem, dostalo podobu člověka, Krále. Výhonek Davidův, Soudce a Pán dotýká se našeho času.

Kristus nám nese spravedlnost a právo, čas vezdejšího bezpráví napřimuje spravedlností od Hospodina.

Prosíme za jasnější prosazení spravedlnosti a práva zde na zemi. Prosíme, kéž k spravedlnosti a právu také i my více pomáháme ve všem a vždy.

Celý příspěvek

Modlitby 47. týden, 16. – 22. listopadu 2015

  1. 47Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

Daniel 7, 10b,13-14

Soudce věčný, Vladaři a Pane, poznali jsme Syna člověka, který přichází, abychom uprostřed temnoty viděli.

Sláva jeho království vychází z oblaků nebes a světa stínů se dotýká. Lidem různých jazyků a národností spása je otevřena.

Jeho království nebude zničeno, ale střídání časů je v pohybu. Prosíme o statečnost víry, ať se nás drží během proměn času a světa…

Celý příspěvek

Slavnost světla

svíKrálovéhradecká diecéze Církve československé husitské

Vás srdečně zve do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

v úterý 17. listopadu 2015 od 17 hodin na

SLAVNOST SVĚTLA

Setkání nad hledáním pravdy, svobody a lásky,

bohoslužba spjatá s koncem jubilejního roku Mistra Jana Husa.