Modlitby 45. týden (3. – 9. listopadu)

kostI. Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu.

Ámos 5,21-22

Pane, pýcha a sobectví je svátkem všednodenním. Pýcha a sobectví naplňuje lidská společenství a drží se velmi ráda jednotlivců.

Lidská pýcha a sobectví byla silou vztahu k Tobě a lidem dávných dob. Přiznáváme, bývá tomu tak i nyní.

Prosíme, Pane, ať se dnes lépe učíme právu a spravedlnosti od Tebe. Prosíme za sebe i za celý Tvůj lid dnešních dnů: ať pramen Tvé vody spláchne z nás veškerou pýchu a sobectví.

Celý příspěvek

Modlitby 44. týden (27. října – 2. listopadu)

nabreziI. Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne. V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba, v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji.

Kniha Moudrosti 3,1-3

Pane, mnohé můžeme zde ovlivnit, ale v důsledku je život i smrt člověka jen ve Tvých rukách.

Lidské tělo i duch přebývá v tomto pomíjivém světě, ale jádro duše je spjaté s Tebou na věčnosti.

Prosíme o moudrost – o sílu z Tebe uprostřed proměn života, prosíme o pokoj uprostřed skutečnosti smrti. Prosíme o jasné vědomí, že dnešní den i každá bytost je ve Tvých rukách.

Celý příspěvek

Katechetický seminář v Hradci Králové

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERADne 20.10.2014 se v Hradci Králové uskutečnilo setkání katechetů a nejen jich. Na semináři Sdílení naší důvěry v Ježíše Krista dětmi a dětem jsme z úst ThLic. Ing. Marie Zimmermannové Th.D. vyslechli mnoho podnětných názorů, aktivit, ale i otázek, které nás nás vedly k zamyšlení, jak k výuce náboženství v současné době přistupovat, co od ní naopak neočekávat. Při ukázkové hodině jsme se prakticky seznamovali s myšlenkami Marie Montessori.
Těšíme se na další setkání s paní lektorkou, které se uskuteční na jaře.

Moditby 43. týden (20. – 26. října)

rozmazana_alejI. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu.

Leviticus 19,1-2,15a

Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů, voláme k Tobě. Plná jsou nebesa i celá zem tvé slávy.

Kéž bychom i my byli plni tvé slávy – plni svatosti v soudech, které k nám promlouvají a nutí, abychom rozhodli, co je dobré a co zlé ve Tvých očích.

Hospodine, ty jenž jsi svatý, nauč své děti svatosti, ať bezpráví, zloba a temnota nemá takovou moc mezi nimi.

Celý příspěvek

Modlitby 42. týden (13. – 19. října)

sochaI. Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.

Izajáš 45,1-2

Bože, dal jsi mi poznat, kdo smí být mým skutečným králem. Spasitelem, který rozráží brány života.

Děkuji za to, že vím, kdo je Ježíš. Děkuji za to, že smím zachytit, jak všechny nerovnosti mého života jsou díky němu vyrovnány.

Prosím, ať jde i nadále zřetelně přede mnou. Ať je mi vzdálen strach z toho, co se přede mnou dnes otevře.

Celý příspěvek

Modlitby 41. týden (6. – 12. října)

skalyI. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody.

Izajáš 25,6-7

Hospodine zástupů, připravil jsi pro národy hody tučné. Víno od Tebe je silné a chutné, Tvá hostina odkrývá závoj Života.

Smrt u Tebe ztrácí svou hořkou chuť i sílu. U Tebe je každá naše slza setřena. Děkujeme.

Prosíme o milost, ať také dnes cítíme, tvou laskavou ruku na naší tváři, prosíme, ať naše slzy a lidská trápení jsou překryta otevřeností Života u Tebe.

Celý příspěvek

Bondy byl mým guru, Havel mi imponoval svou pamětí, říká ústecký farář

Jednu ze dvou hlavních Cen města Ústí nad Orlicí obdržel Erwin Kukuczka, farář Církve československé husitské, který od roku 1982 žije v Ústí nad Orlicí.

MSV565234_kukuczkaHusitský farář si tento týden převzal od představitelů města „Cenu za dlouhodobý přínos v oblasti kulturního života a celoživotní uměleckou činnost“

„Cena potěší každého, ale sám nejvíc oceňuji svoji duchovní práci. Především jsem povolán k tomu, abych v této hektické době oslovoval u lidí jejich duchovní stránku,“ řekl Erwin Kukuczka. Celý příspěvek

Rozděluje nás příjímání pod obojí?

Touto otázkou se bude zabývat ekumenické shromáždění, svolané na středu 1. října od 17 hodin na římskokatolickou faru v Kostelci nad Orlicí .Na programu se podílí i naše církev .K vidění budou i kalichy, kterými se Večeře Páně vysluhuje. Naše církev (NO Rychnov nad Kněžnou) vystaví kalich z poloviny 19. století se vsazeným kamenem z Kostnice.

Vzdělávání katechetů

Sdílení naší důvěry v Ježíše Krista s dětmi a dětem

přednáší a ukázkovou hodinou provede

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D.

vedoucí Katechetického a pedagogického centra při Biskupství královéhradeckémŘímskokatolické církve

v pondělí 20. října 2014 od 9 hodin
ve společenské místnosti diecéze CČSH v Hradci Králové