Modlitby 22. týden, 29. května – 4. června 2017

 neděle 4. června 2017 – Hod Boží svatodušní

První čtení z Písma: Skutky 2,14-21

Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: »A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.«“}

Pane, nastávají dny letnic. Naše shromáždění nejsou veliká a většinové společnosti lhostejná.

Neumíme k lidem promluvit tak, aby nám rozuměli. Sklízíme posměch a prázdnotu.

Prosíme, naplň nás radostí Ducha, ať máme trpělivost a ať svědectví o Tvé záchraně všem předkládáme srozumitelnou řečí.

Continue reading

Koncert ve Sboru Krále Jiřího v Jenišovicích

Koncert ve Sboru Krále Jiřího z Poděbrad v Jenišovicích dne 19. května 2017, měl velký úspěch. Ženský komorní sbor CANTEMUS, jehož repertoár i provedení pod taktovkou sbormistryně Mgr. Vlasty Hejnicové si vysloužil nadšené přijetí. Již v první části předvedení duchovních skladeb italských autorů k velikonočnímu tématu naznačilo perfektní hlasovou připravenost i při přednesu v originále od všech 13 členek. Následné provedení písňových skladeb renesančních autorů i českých a moravských lidových písní v úpravách pro sbor a dále skladeb od B. Smetany, P. Ebena nenechalo nikoho na pochybách, že jsme vyslechli mimořádně talentovaný a zkušený pěvecký sbor. To doložila dodatečně na žádost i sbormistryně svým vysvětlením. Sbor vzniklý v Liberci v 1983 má za sebou zkušenosti z mnoha soutěžních festivalů v Itálii, Francii, Německu, Polsku, kde získával vysoká ocenění. Sbor velice rád vystupuje zejména v kraji Podještědska. Přátelskou atmosféru doladil br. vikář B. Mlýnek svým čtením několika povídek se sociálním podtextem. Nadšení z koncertu neskrývali návštěvníci z obce Jenišovice a okolí ani interpreti, kteří si pochvalovali vřelé přijetí a nádhernou akustiku prostředí. Koncert spolu s hladivým slovem v prostředí sboru naší církve přinesl návštěvníkům vnitřní pohodu a pro pěvecký sbor radost z dobré setby.

Čestmír Holeček

VÍRA NADĚJE LÁSKA – počátek, vývoj a současnost Církve československé husitské

Královéhradecká diecéze CČSH upřímně zve na interaktivní putovní výstavu VÍRA NADĚJE LÁSKA – počátek, vývoj a současnost Církve československé husitské, která vzniká v rámci trienia – období příprav stého výročí vzniku naší církve. Vernisáž výstavy s koncertem Vladimíra Václavka se uskuteční v pátek 26. května 2017 ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Modlitby 21. týden, 22. – 28. května 2017

28. května 2017 – 6. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 1, 6-14

Ti, kteří byli s Ježíšem, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Kriste, i my hledíme k nebi a jindy zas do mlhavé budoucnosti, střídá se v nás údiv, bázeň, obava.

Není naší věcí znát čas a lhůtu, který je před námi, naší věcí je být pospolu a dostat sílu od Ducha svatého.

Prosíme, ať církev dokáže dobře nacházet lidské propojení. Dávej nám svého Ducha.

Continue reading

Modlitby 20. týden, 15. – 21. května 2017

 21. května 2017 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-23.28-31

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Neboť »v něm žijeme, pohybujeme se, jsme«, jak to říkají i někteří z vašich básníků: »Vždyť jsme jeho děti«. Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

Nebeský Otče, náš život je o pohybu starostí, o horlivosti v nálezech a ztrát.

Děkujeme za poznání, že jsme Tvé děti, které Tě mají plně vnímat a ctít.

Prosíme, oslovuj nás, ať naše soustředěnost, nejde tolik za tím, co vyrábějí lidské ruce. Probouzej nás k životu spolu s Kristem.

Continue reading

Modlitby 19. týden, 8. – 14. května 2017

14. května 2017 – 4. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 7, 55-60

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

Kriste, díky Tobě vidíme nebesa otevřená a Tebe, jak stojíš po pravici Boží.

Děkujeme za možnost pohledu víry, co dává i nám sílu uprostřed strhávajícího světa, který křičí a je plný zloby a násilí.

Prosíme, přijmi dnes našeho ducha a proměňuj jej, ať slovem a životem o Tobě svědčíme.

Continue reading