Slavnostní bohoslužba ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické a výročí republiky v Dvakačovicích

Setkání v Dvakačovicích, kde bratr biskup Pavel posloužil kázáním při slavnostní bohoslužbě ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické a výročí republiky. Po bohoslužbách v přátelské rozpravě se sestrami a bratřími zdejšího sboru s hosty, které pozval bratr farář Dušan Ehmig. Byli jimi Jiří Padevět, Václav Vokolek, Jiří Drahoš s chotí, Daniel Herman, hejtman Martin Netolický, poslanec Marek Výborný a další milí hosté. Díky Pánu za výtečné setkání, radost i naději do času budoucích.

 

Setkání komisí v Křížkách

Ze setkání komisí Královéhradecké diecéze na Malé Skále 4. a 5. září – tužíme svaly i tým… Úspěšné dojezdy na koloběžkách do cíle, nové vize a směřování v roce 2019, večer táborák a oblíbené téma studií na HTF 🙂 Ráno J.I.S.K.R.A – Jiskra, hra s mincí dvou týmů /hermelíni a krkovičky – vyhráli hermelíni 🙂 /. Dopolední téma: Proč a jak slavit 100. výročí církve v roce 2020 a závěrečná bohoslužba kolem stolu. Takové bylo setkání členů komisí Královéhradecké diecéze v roce 2018 v Křížkách na Malé Skále.

Modlitby 46. týden, 12. – 18. listopadu 2018

neděle 18. listopadu 2018 – 26. neděle po Duchu svatém

 První čtení: Daniel 12, 1-3

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

                       Otče, vedeš nás, abychom byli prozíraví a viděli přes všechny hrůzy světa i obludnost smrti naději na záchranu.

            Poslal jsi nám ochránce, Krista a chceš naši věrnost.

            Prosíme, vyzbroj nás, ať záříme jako hvězdy už nyní a pomáháme mnohým ke spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 12. – 18. listopadu 2018“

Modlitby 45. týden, 5. – 11. listopadu 2018

neděle 11. listopadu 2018 – 25. neděle po Duchu svatém

První čtení: 1. Královská 17, 10-16

Elijáš vstal a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: „Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil.“ Když ji šla nabrat, zavolal na ni: „Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba.” Řekla: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme.“ Elijáš jí řekl: „Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ›Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. ‹“ Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.

            Hospodine, nebojíme se o pokrm, bylo sice letos velmi sucho, ale většina lidí u nás nepozná hlad.

            Jsou však místa na zemi, kde je jinak než tady, a proto zde mívá strach jiný základ.

            Prosíme za ty, kteří nemají, co do úst a prosíme za syté, aby jim věřili a všechny druhy strachu mohli být utišeny.

           

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 5. – 11. listopadu 2018“

Modlitby 44. týden, 29. října – 4. listopadu 2018

 neděle 4. listopadu 2018 – 24. neděle po Duchu svatém

 První čtení: Deuteronomium 6, 4-9

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

           

            Hospodine, vírou nás voláš do vztahu, v němž platí věrnost bez podmínek.

            Každé ráno, každý večer, doma i na cestách, srdce i duše naše patří jen Tobě.

            Prosíme, posilni svět lidí, ať se nebojí lásky, neutíká tak tolik před Tebou.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 29. října – 4. listopadu 2018“