První přijímání

IMG_2949

„Kam chceš nás mistře, tam tě dovedem,

pro učedníky tvoje nic není problém.

Když lodí, tedy dobrá, ty chceš na druhý břeh,

my pojedeme s tebou, na nás je spoleh.“

Text písně, kterou si děti i dospělí mohli zazpívat při Slavnosti prvního přijímání, nám připomněl, jak se někdy rádi spoléháme sami na sebe, na své vlastní schopnosti a dovednosti. Možná bychom mohli říct, že tomu tak bylo i v neděli 21. června, kdy v náboženské obci Červený Kostelec se k prvnímu přijímání připravovalo hned šest dětí. Při zvuku varhan ke stolu Páně slavnostně kráčeli čtyři kluci a dvě holčičky, za nimi průvod uzavírali jejich bratr farář David Smetana spolu s bratrem biskupem Pavlem Pechancem.

Děti krásně uměly Desatero, znaly odpověď na každou otázku, zpívaly, byly velice šťastné a hrdé, že nastala očekávaná chvíle prvního přijímání. Bratr farář je vedl ve svátosti pokání a bratr biskup pak v kázání promlouval o okamžicích, kdy my všichni se někdy rádi necháváme ukolébat myšlenkou, že se nám nemůžeme nic stát a spoustu věcí chceme řešit „po svém“. Naštěstí v našem snažení nikdy nejsme sami a na to bychom neměli zapomínat. Po slavnostní bohoslužbě rodiče dětí pak přizvali všechny zúčastněné na malé občerstvení. Všechno běželo tak jak mělo, všichni se usmívali a i když v tom byl veliký kus práce nás lidí, věděli jsme, že radost, kterou jsme mohli společně v toto nedělní ráno prožít, ta už nebyla z rukou našich a byli jsme za to vděční.

Modlitby 27. týden, 29. června – 5. července 2015

hodne_zeleneI. Hospodin mi řekl: „Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“ Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ›Toto praví Panovník Hospodin‹, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.“

Ezechiel 2,1-5

Hospodine, náš mnohý strach a obavy vedou k tvrdosti srdce. Naše nevěrnost vychází z pohodlnosti.
Tyto zkratky pro cestu života máme k dispozici, ale Tvůj Duch nás staví na nohy a usměrňuje.
Ve Tvém Duchu jsme povoláni na cestu přímou a úzkou. Prosíme, ať zřetelně slyšíme Tvůj hlas a naše cesta, ať je vyrovnána. Kéž i můžeme pomoci všem, ke kterým jsme posláni.

Celý příspěvek

Setkání věkem nejzkušenějších duchovních Královéhradecké diecéze

DSCF2570 – kopieVe čtvrtek 25. června 2015 se v zasedací síni Královéhradecké diecéze setkali naši duchovní, kteří většinou již nejsou administrativně ustanoveni ve službě, ale jsou součástí duchovenského sboru.

Všichni příchozí se navzájem radostně vítali, byli potěšeni možností se někdy i po hodně dlouhém čase vidět. Byli to bratři: Radek Hobza, Václav Böhm, Bohumil Klásek. Ze sester duchovních pak přijely: Libuše Hobzová, Libuše Hanušová, Jiřina Mojžíšová, Jarmila Tomsová se synem a Miloslava Pellyová s manželem.

Po úvodní pobožnosti bratra biskupa jsme mohli nahlédnout pod pokličku „Chytrých hlaviček“ – aktivizačního programu, který v domovech pro seniory pořádá sestra kazatelka Anička Holínská. V odpoledním bloku se duchovní dozvěděli o současném dění a ktivitách v naší diecézi. Z fotografií z dataprojektoru pak viděli krásnou atmosféru z prvního přijímání v Červeném Kostelci, Diecézního dne ve Vysokém nad Jizerou, z obnovení kněžského slibu na Zelený čtvrtek. Rádi se také každý z nich vyjádřil k současnému stavu a možnému dalšímu směru naší církve.

Samozřejmě, že došlo také na vzpomínání a fotografie z alb. Na závěr jedno z vyznání: „Církev mě na začátku života podržela a já jsem se v ní ráda schovala… a bylo to moc krásná schovávačka.“

DIECÉZNÍ DEN VE VYSOKÉM NAD JIZEROU

11226929_1602780139960472_1073923628037463967_nSetkání královéhradecké diecéze u příležitosti

600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa a 88. výročí úmrtí ThDr. K. Farského

Předpověď počasí na sobotu 13. června vůbec nebyla příznivá. Slibovala přívalové deště, bouřku, případně krupobití. Tedy ideální počasí k tomu, aby člověk nevytáhl paty z domova a možná si i trochu přispal. Ti, kteří se navzdory poplašným zprávám meteorologů vydali na cestu, a někteří na cestu poměrně dlouhou, rozhodně nelitovali. Kam směřovaly 4 autobusy, vypravené Diecézní radou, ze vzájemně nejvzdálenějších míst naší diecéze a postupně se naplňující nedůvěřujícími sestrami a bratry?  Abyste dobře rozuměli:  Ti průběžně přistupující cestující neměli problémy se svou vírou, ani nepochybovali o řidičských dovednostech, ale pouze nedůvěřovali předpovědi počasí. Protože je to vždy pouze jenom předpověď a všechno může být jinak. Oni však věřili tomu, co vyznává i Žalmista, že „Toto je den, který učinil Hospodin, a proto jásejme a radujme se z něho.“  A určitě také doufali, že Hospodin nenechá svůj Den utopit v přívalovém lijáku a své věrné rozhodně nechce utlouci ledovými kroupami, ale naopak – tak jako tenkrát po potopě, vzejde Duha smíření a paprsky životadárného slunce nás uzdraví. Celý příspěvek

Modlitby 26. týden, 22. – 28. června 2015

vypousteni_obsahuI. „Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.

Pláč 3,24-25

Hospodine, jsme součástí Tvého stvoření, v Tobě máme svůj podíl. Země zaslíbená je v Tobě a my nejsme lidem vyhnaným.

V tobě nacházíme povzbuzení a útěchu. V tichosti skláníme se před Tvým soudem a prosíme o Tvou pomoc.

Proměň nás, ať nejsme lid reptající. Dej nám větší trpělivost víry a naděje. Prosíme o potřebnou odvahu pro tento den.

Celý příspěvek

pozvánka na webinář Centra paliativní péče – Psychobiografický model

Červnový seminář: Psychobiografický model
Přednáší Mgr. Michaela Hronová

Přijměte srdečné pozvání na červnový seminář Centra paliativní péče, který se bude věnovat psychobiografickému modelu prof. Erwina Bohma.
Přednášet bude Mgr. Michaela Hronová, která tento model uplatňuje v domově Sue Ryder, kde je metodikem Domova pro seniory a vedoucí projektu Cesta životem. Prošla školením Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie, školením Psychobiografického modelu péče a účastnila se i týdenní stáže v rakouském Domově pro seniory, který pracuje dle zmíněného modelu péče.

Registrovat se můžete na našich webových stránkách – paliativnicentrum.cz , kde také naleznete další podrobnosti.

Budeme rádi, když pozvánku budete šířit i mezi své kolegy.

Za Centrum paliativní péče,
Adam Houska

Webinář
Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse.
Kdy: pondělí 29. června 2015, 15:30 – 16:30
Cena: zdarma

Modlitby 25. týden, 15. – 21. června 2015

pechancovyskalyI. Jóbovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?

Job 38, 1-7

Hospodine, celý svět, rozměrný vesmír není bezduché staveniště a člověk o něm ví jen málo.

Vypínáme se mnohdy jako všeznalí bozi, dokud nás nesrazí smršť naší nepatrnosti a omezenosti.

Hospodine, nemáme, co bychom Ti rozumného řekli, nemáme čím Tě poučit. Kéž jako andělé, jako Tvé dcery a Tví synové jsme schopni přidat se k hlaholu a náš život je harmonickou písní o Tobě.

Celý příspěvek

Diecézní synoda duchovních 2015

Duchovní královéhradecké diecéze se tento rok sjeli již v neděli 7. června do malebného prostředí Prachovských skal ke každoročnímu jednání synody duchovních.

Jednání začalo netradičně společenským večerem s grilováním a kytarou. Druhý den jednání jsme mezi sebou uvítali psychologa PhDr. Petra Goldmana, který přítomným posloužil zasvěcenou přednáškou: Co potřebuje zpovědník znát z psychopatologie. Odpolední část prvního dne pak byla věnována aktuálním otázkám provozu církve a dotazům z řad přítomných. V úterý dopoledne pak na sebe navazovaly tři nutná témata, která se také váží s prací církve: Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Školení zaměstnanců o požární ochraně a proškolení řidičů referentů. Zbývající část dne, zaměřená především na kazatele a pastorační asistenty, proběhla v milé společnosti hlasového poradce PaedDr. Aleny Tiché, PhD., které se ukázalo jako výtečná profesionální pomoc pro mnohé z nás.

Seminář Profesní únava hlasu

DSCF2447 – kopieV úterý 9. června se na synodě setkali kazatelé, pastorační asistenti a duchovní, kteří projevili zájem na svém hlase pracovat s hlasovou poradkyní paní Alenou Tichou. Její seminář nám přinesl nejen informace, jak správně svůj hlas používat, jak dobře působit na posluchače, jak hlas neunavit po dlouhém dni… Naučili jsme se uvolňovací techniky celého těla, líbily se nám také myšlenky, které souvisely s naším vlastním sebevědomím, postoji k druhým v souvislosti s našim hlasem. Seminář paní Aleny Tiché nebyl zdaleka jen o správnosti dýchání a dobré výslovnosti. Prožili jsme příjemné uvolněné odpoledne, s humorem se nechali vést a sami jsme na sobě i kolezích viděli notné a okamžité pokroky. A to nás vede k tomu, že se rádi na hlasovou poradkyni paní Alenu Tichou obrátíme znovu.

    Za Královéhradeckou diecézi CČSH
Jana Pechancová
DSCF2446 – kopie DSCF2448 – kopie DSCF2444 – kopie