Modlitby 36. týden, 31. srpna – 6. září 2015

heynitzI. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.

Izajáš 35, 4-7a

Hospodine, Tvůj soud přichází, díky víře jej vidíme a slyšíme Tvé Slovo. Nemusíme být ochromeni na cestě života, Tvé království je zde.

Náš strach a mnohá nerozhodnost není na místě.

Prosíme, odejmi z nás naše obavy a úzkost. Dej rozhodnost našim krokům, ať Tě vidíme a slyšíme.

Celý příspěvek

Sumář usnesení z diecézního shromáždění 26. 4. 2015

Diecézní shromáždění volí:

Za zapisovatele: sestru Františku Kláskovou a sestru Elišku Silnou
Za členy návrhové komise: bratra Štěpána Kláska, s. Janu Wienerovou a br. Aleše Tomčíka
Za sčitatele hlasů: br. Ladislava Peka, br. Tomáše Altmana, br. Vladimíra Hrabu, br. Tomáše Karla
Za ověřovatel zápisu: br. Benjamina Mlýnka a s. Magdu Michalovou
Za členy pracovního předsednictva br. Pavla Pechance, br. Ladislava Šťastného, br. Jiřího Musila, s. Františku Kláskovou, s. Elišku Silnou, s. Zdenku Sedláčkovou

DS schvaluje navržený program jednání diecézního shromáždění
DS schvaluje navržený jednací řád diecézního shromáždění
Diecézní shromáždění schvaluje zápis z jednání diecézního shromáždění 2014.
Diecézní shromáždění bere na vědomí předloženou zprávu biskupa.

Celý příspěvek

Modlitby 35. týden, 24. – 30. srpna 2015

balonekI. Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“

Deuteronomium 4, 1-2.6

Ve své milosti promlouváš i k nám, Hospodine. My jako tvůj lid slyšíme nařízení a učíme se v církvi, abychom drželi život v zemi, kterou nám dáváš.

Naše moudrost a rozumnost vychází z poznání Zákona – života, co směřuje k Tobě.

Prosíme za ty, kteří stojí vně: ať dokáží slyšet Tvá nařízení, najdou zdroj bázně a opustí nerozumnost i svou vlastní malost.

Celý příspěvek

Kališníci, Táborité, Řemdiši

 

DSC01116Kališníci, Táborité, Řemdiši

To byla jména tří oddílů dětí na letním táboře ve Vysokém nad Jizerou. Na konci července se sem na týden sjelo 17 dětí z náboženských obcí Trutnov, Úpice, Červený Kostelec a Hrádek nad Nisou.

V rámci celotáborové hry museli malí „husité“ postavit a opevnit stanové město Tábor a připravit se na závěrečnou bitvu. Razili čtveráky z pivních zátek, vyráběli a zdobili oddílové kápě a praporce, obstarávali si obživu v lese, prokazovali své znalosti v soutěžích. Ve zkoušce zdatnosti při pěším pochodu z výletu do Bozkovských jeskyní obstály všechny děti na výbornou. Celý příspěvek

Modlitby 34. týden, 17. – 23. srpna 2015

zvirataI. Jozue řekl všemu lidu: „Bojte se Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“

Jozue 24,14-15

Hospodine, chceš plnou naší službu, chceš celého člověka. Nebereš nám ale svobodu a dáváš nám vybrat.

Člověku je dáno, aby si vybíral, a je to těžší, než se zdá. Hledáme stále božstva pozemská a nejraději sloužíme jen sami sobě.

Prosíme, probouzej nás ke svobodě, ať si každý den vybíráme službu Tobě a nenecháváme se spoutat vlastní představou a přáním. Chceme sloužit pro Tvé království, my, náš dům, rodina, církev.

Celý příspěvek