Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018

neděle 19. srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

 První čtení: Přísloví 9, 1-6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“

            Pane, zveš nás do života v obecenství s Tebou, nabízíš štědře svůj dar.

            Rád pohostíš každého a navíc nabízíš i hodování ve svém království.

            Prosíme, přemáhej naši mnohou otupělost a vyzbrojuj nás sedmi dary svého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018“

Nová publikace Jana Rokyty

Začátkem měsíce července Královéhradecká diecéze Církve československé husitské vydala novou publikaci Jana Rokyty Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí. K dostání v sekretariátu diecézní rady v Hradci Králové nebo v prodejně Blahoslav v Praze.

Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí

Jan Rokyta, Hradec Králové 2018. Formát A5, 259 stran, brožovaná, ISBN 978-80-906490-6-4. Cena: 160 Kč.

Publikace přibližuje proměnu církve v čase počátku české reformace. Vymezuje se do druhé poloviny 15. století, a to v tématech Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Chápání apoštolů a prvotní církve, Postoj českého reformního hnutí k nápravě církve skrze světskou moc, Pojetí tradice a Písma u husitských radikálů a Pojetí církve u husitských radikálů. Pro pochopení zlomu v teologii je zde záměrně opomíjena problematika eklesiologie Jednoty bratrské.

Tato publikace je založena na usilovné práci autora s velkým množstvím informací získaných studiem odborné literatury i pramenů. Na stránkách zaznívají názory předních domácích i zahraničních teologů a historiků, které jsou vhodně doplněny citáty z ukázek relevantních teologických traktátů. Autor zde prokázal detailní znalost zkoumané problematiky v plné šíři, a to i s důkladným ponorem sítí vědeckého zkoumání do nejzazších hlubin takových zákoutí středověké teologie jako je kupříkladu učení o Antikristu, problematika ideálu prvotní církve či pojetí církve jako takové se specifiky u jednotlivých prezentovaných postav zkoumaného období a prostoru.

Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018

 neděle 12. srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí

 První čtení: 1. Královská 19, 4-8

Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

 

            Pane, netušíme, jak dlouhá cesta života je před námi, výhry, střídají prohry, pokoj – útěky.

            Ve své milosti i nás posiluješ a dáváš pokrm pro ducha i tělo, chceš, abychom nezůstali ve své osamocenosti, šli za Tebou.

            Děkujeme za Tvá obdarování a prosíme za ty, kteří teď prožívají chvíle beznaděje, cítí se opuštěni a zbyteční – kéž slyší Tvůj hlas.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018“

Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018

neděle 5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí

První čtení: Exodus 16, 2-3.11-15

Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“ Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: ›Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. ‹“ Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.“

            Pane, i nás mnohdy kritická situace převrací k iluzi a sebeklamům.

            Naše reptání nás vede po cestě, co nás staví proti Tobě, směřuje k temnotám beznaděje.

            Prosíme, živ nás nejen chlebem, ale také i slovem z Tvých úst, zbavuj nás chmuru nespokojeností a přidrž ve světle naděje.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018“

Výročí Mistra Jana Husa v Jenišovicích

Ve dnech 5.a 6. července k výročí již 603 let od umučení Mistra Jana se konaly bohoslužby v náboženských obcích vikariátu br. vikáře Benjamina Mlýnka. Po vlastní bohoslužbě byl čten „Svědecký Husův životopis“ sepsaný Jiřím Herenikem, přímým účastníkem upálení, který tímto svědectvím prokazuje statečnost Jana Husa, jeho pokoru před Bohem a neústupným bojem za pravdu (podle literatury připravené prof. Kubíkovou, vydané r. 1947).

Dále byl čten „Stížnostní list“ sepsaný a opatřený pečetěmi od 450 českých a moravských pánů, kteří tento zločin odsoudili.

Pokračovat ve čtení „Výročí Mistra Jana Husa v Jenišovicích“

Bohoslužby ve skalní kapli v Klokočí

Od počátku byly v letních dnech v naší církvi velice oblíbené poutě a pobožnosti pod širým nebem. V neděli 15. července ve skalní kapli v Klokočí u Turnova sloužil nedělní bohoslužby bratr farář Oldřich Bezděčík, kde bratry a setry přijela podpořit také náboženská obec z Přepeř. Náhodní turisté většinou nemohou projít jen tak dál…

Hodiny ve Frýdlantě byly slavnostně uvedeny opět do života

Čas běží rychle, od mučednické smrti Mistra Jana Husa uběhlo letos 603 let. Před mnoha lety se na kostele Krista Spasitele zastavily hodiny na věži, byly bez života. Proto se zrodila myšlenka uvést stroj opět do chodu. Nadšený bratr předseda RS Miroslav Lidmila s mnoha pomocníky všechna soukolí vyčistil a seřídil a hodiny byly připraveny k slavnostnímu uvedení. Frýdlantská náboženská obec se setkala 8. července při bohoslužbách, kde si také sestry a bratří připomněli osobnost a myšlenky Mistra Jana Husa. Také zaznělo velké poděkování manželům Tesařovým za dlouholetou duchovenskou službu ve zdejší NO.

Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018

neděle 29. července 2018 – 17. neděle v mezidobí

 První čtení: 2. Královská 4, 42-44

Přišel jakýsi muž z Baal-šališi a přinesl muži Božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl: „Dej to lidu, ať jedí.“ Ten, který mu přisluhoval, namítl: „Cožpak to mohu předložit stu mužů?“ Ale on odvětil: „Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin: ›Budou jíst a ještě zůstane. ‹“ Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova.

            Pane, nemůžeme si ve středu Evropy stěžovat, že bychom tu teď měli bídu a hlad.

            Jsou místa a státy, které nás vidí jako boháče, touží po našem „blahobytu“. Kéž bychom uměli lépe pomoci potřebným, Pane.

Prosíme, ať umíme nabídnout i dávat a Tvá pastýřská péče a pozvání se projeví v našich činech – ve starosti o naše blízké i vzdálené.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018“