Vzdělávání katechetů

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské

vás zve na seminář

Obrázek1

SLUŽBA MLADÝM LIDEM
inspirace pro pastoraci i evangelizaci
13. dubna 2015 od 9 hodin

v Hradci Králové v zasedací síni KH diecéze přednáší
ThLic. Ing. MARIE ZIMMERMANNOVÁ Th.D.
vedoucí Katechetického a pedagogického centra při Biskupství královéhradeckém Římskokatolické církve


Modlitby 14. týden, 30. března – 5. dubna 2015

cosi_jako_brizaI. Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.

Skutky apoštolů 10, 34-38

Nebeský Otče, miluješ člověka a nikomu nestraníš. V každém národě je ti milý ten, kdo věří a činí, co je spravedlivé.

Vyhlásil jsi pokoj v Ježíši Kristu nad každým i přes veškerou nedokonalost a nehotovost Tobě milých srdcí.

Prosíme za uzdravení tohoto života a světa, za pokoj v srdci lidí ve víře, že v Ježíši Kristu jsi s námi teď a na věky věků.

Celý příspěvek

Velikonoční pastorační dopis

vzkrisenyMilí přátelé, sestry a bratři v Kristu! Vzpomínáte si, jak jste svým dětem či vnoučatům vyprávěli velikonoční příběh? Jak byly jejich oči plné údivu a nadšení, když po Jidášově zradě, ukřižování a prázdném hrobu přišlo Ježíšovo vzkříšení? Na dětech vidíme opravdovou bezelstnost i  odvahu přijímat věci takové, jaké jsou. My dospělí už máme s akceptováním určitých faktů problém. Jsme schopni vzít na vědomí Jidášovu zradu, protože s  podrazy různého druhu máme, bohužel, své zkušenosti. I se smrtí jsme se k naší lítosti setkali, protože, ať chceme, či nikoli, opouští nás ti, které milujeme. Ovšem přijmout fakt, že Ježíš ožil, byl vzkříšen a že tím ukazuje i na naději života věčného, to už bývá pro některé tvrdý oříšek.
Vypravuje se žert o moderních teolozích. Jeden takový líčí, jak tajně kopal na místě Ježíšova hrobu. Ke svému překvapení tam našel zbytky kostí muže z 1. století naší éry. „Důkaz je tedy jasný.“Povídá sebevědomě. „Zpráva z evangelií o Kristově vzkříšení je mytologie. Nic víc.Kdyby byl vzkříšen, nenalezli bychom Ježíšovy ostatky.“Jeho kolegové mu vzrušeně oponovali: „Ale to není možné. Znamenalo by to, že Ježíš Kristus skutečně žil!“ Celý příspěvek

Světový den modliteb 2015 Nová Paka

4Na začátku března jsme se po několika letech opětovně shromáždili k ekumenickému modlitebnímu shromáždění se sestrou farářkou Alenou Naimanovou z Rychnova, předsedkyní českého výboru Světového dne modliteb. V úvodní části setkání nás sestra farářka prostřednictvím promítání diapozitivů doprovázeného zajímavým vyprávěním seznámila se zemí, která letošní modlitební den připravila (Bahamy). Během následující přestávky jsme ochutnali tradiční bahamská jídla, společně jsme se naučili zpívat některé křesťanské písně z této exotické země a závěrečná část našeho společného večera patřila modlitebnímu ztišení – i tentokrát mělo podobu čtené liturgie, na níž se podíleli zástupci jednotlivých místních církví. Kázáním posloužil farář Římskokatolické církve v Nové Pace br. Mgr. Pavel Kalita. Bohu díky za tento požehnaný podvečer!

Modlitby 13. týden, 23. – 29. března 2015

hradI. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: ›Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je spravedlnost i moc.‹

Izajáš 45,25

Jen v Tobě, Hospodine, je spravedlnost, jen Tvá moc je plná a věčná.

Poklesávám před Tebou v kolenou, můj jazyk ohýbá se a srdce svědčí: „Žádný Bůh kromě Tebe není. Jen v Tobě je chlouba a radost.“

Prosím za ty, kterým se kolena pouze chvějí a nechtějí se ohnut. Prosím za ty, kteří každé slovo staví ze svého já a vzpírají se Tvé moci a spravedlnosti, kéž se pohnou, dokud je čas.

Celý příspěvek

Duchovní obnova na Malé Skále

DSCN0314Duchovní život jako cesta - pod tímto titulem vyšla v roce 2012 publikace od Henri J.M. Nouwena v překladu Ladislava Heryána. Ve dnech 12.-15. března letošního roku jsme se sešli k duchovní obnově na Malé Skále, při které bratr Ladislav na přednáškách vycházel právě z této inspirativní knihy. Spojil tak pro nás své osobní zkušenosti se třemi fázemi pohybu člověka na cestě k zralému lidství, zdravých vztahů s druhými lidmi i osobního vztahu s Bohem v modlitbě. Tato cesta vede od zraňující osamělosti k plodné a duchovně plné samotě, od nepřátelství a agresivity k otevřené pohostinnosti, od iluzí a sentimentality ve vztahu k Bohu až k nalezení osvobozující otevřenosti v modlitbě.

Celý příspěvek

Do Tvých rukou

Kázání ze 4. neděle postní; Nu 21,4-9, Ef 2,1-10, J 3,14-21

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. (Žalm 57,2)

Pane, děkujeme Ti za vše co máme, za své životy, své rodiny, za přátelství, v nichž můžeme přijímat i dávat, radovat se a růst. Víme, že nám všem ukazuješ, co do svých životů potřebujeme. Prosíme, podpoř ty, kteří Tě ještě nevidí nebo kteří Tě někdy nevidí, aby si uvědomili, že jsi s nimi, milující a odpouštějící. Děkujeme Ti za všechny, kteří nás v tomto fyzickém světě předešli, děkujeme i za ty kdo přijdou po nás. Všichni si vzájemně pomáháme. Amen.

Sestry a bratři, pokoj vám. Dnes o čtvrté neděli postní si v biblických textech znovu připomínáme radost a naději, kterou máme, uvědomujeme si jednotu s Bohem a se všemi naslouchajícími na cestě k němu.

Celý příspěvek

Modlitby 12. týden, 16. – 22. března 2015

andeleI. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Jeremjáš 31,32-33

Otče, Tvůj zákon je nám dán, vepsal jsi jej i do našeho srdce. Jsi Bůh a my Tvůj lid, děkujeme.

Naše nitro bývá stále zmítáno také zákonem tohoto světa. Nejsme andělé, naše srdce je popsáno i zákonem chtění, mnohým zmatkem a prázdnotou.

Prosíme a tedy za sebe i za srdce celého Tvého lidu. Prosíme za živost Tvého daru v nás, ať nás Tvůj zákon vede a v milosti přepisuje dějiny našich životů.

Celý příspěvek

Vztah k válce v husitských Čechách

Husité_-_Jenský_kodexPo uvěznění a potom upálení universitního mistra Jana z Husince a Jeronýma Pražského se v Čechách zvedla proti tomuto kroku koncilu v Kostnici silná reakce. Jsou psány manifesty, posílané i císaři Zikmundovi jako dědici české země. Jeden z nejznámějších je manifest českých pánů ze sjezdu 1. září 1415. Sepsán byl 2. září 1415 a je adresován Kostnickému sněmu. Výsledek je, že okolo roku 1416 je zápis sněmu, považující české pány za možné kacíře. Listy obsahují ohražení se proti nařčení, prozatím pouze Jana z Husince z kacířství. Po nějaké době rozeznáváme v těchto dokumentech i další důležitou nótu, která bude prostupovat množstvím literárních památek datovaných z oné doby. Totiž výzvu k obraně, a to posléze i násilím, nejenom české země, ale i programu nápravy církve, programu čtyř pražských artikulů, přijatého roku 1419. Husité zde sami sebe vnímají jako součást církevních dějin, v jejichž rámci vystupují se svými opravnými nároky. Jejich oprávnění se zakládá na výkladu Písma svatého jako hlavního kriteria podle něhož se má církev obecně řídit. Zákon Boží je brán jako nadlidská norma, založená na pojetí Písma svatého. Historické události však pokračují potom již známou cestou. Pražskou defenestrací, smrtí krále Václava.

Celý příspěvek

Petr Chelčický a jeho myšlenkový svět

Chlečice_(7)Je-li Jan Amos Komenský nejznámějším za hranicemi Čech a Jan Hus nejvlivnějším teologem české reformace, potom je Petr Chelčický pravděpodobně myšlenkově nejoriginálnější její postavou, ačkoliv spíše by se hodilo mluvit o spisech jemu přičítaných. Konkrétních údajů o osobě Petra Chelčického je velice málo na to, abychom mohli s jistotou říci, kdo vlastně byl. Nejznámější teorie, pocházející z pera F. M. Bartoše, spojuje osobu Chelčického s drobným zemanem Petrem Záhorkou. Argumentem mu byla lokální spojitost, stejné křestní jméno, a to že po roce 1424 nejsou o Petru Záhorkovi žádné zmínky. Na úskalí Bartošovy hypotézy upozornil V. Chaloupecký. Jméno Petra Záhorky se 30. března 1424 objevuje mezi zemany, zaručujícími se za smlouvu táborského hejtmana Jana Smilka z Kremže s panem Kunátem ze Sulevic na Vimperku. Tedy v době, kdy měl Chelčický teoreticky již žít v ústraní, podle svých spisů radikálně změnit své názory a myšlenkově se rozejít i s tábority, by se najednou objevil jako garant smluvního vztahu šlechty. Traktát O trojím lidu, v němž velice silně dává najevo své sociální názory, pak má dataci do dvacátých let 15. století. Při přihlédnutí k jeho odporu vůči světským soudům a světské spravedlnosti vůbec, vyvstává nad hypotézou Chelčický-Záhorka otazník. Možná nám zůstane v této oblasti pouze mnoho domněnek, ale jestli se neobjeví nový pramenný materiál, zůstane nám osoba Chelčického zahalena tajemstvím. Autor se v šeru dávnověku ztratil a zůstaly pouze jeho spisy. Celý příspěvek