Kniha Jeroným Pražský – tragický příběh středověkého intelektuála

vydaná kniha – kopieV minulých dnech v edici H vydala Královéhradecká diecéze Církve československé husitské dlouho očekávanou knihu Martina Chadimy Jeroným Pražský – tragický příběh středověkého intelektuála.

 

Kniha nabízí vhled do života a učení Jeronýma Pražského okouzleného učením anglického myslitele Johna Wyclifa, jakož i českého mistra Jana Husa. Kniha je k dostání na úřadu diecézní rady v Ambrožově ulici v Hradci Králové a v prodejně Blahoslav v Praze Dejvicích.

Cena 150,-  Kč.

V neposlední řadě se dá kniha zakoupit přímo u autora knihy, který o Jeronýmovi zaníceně rád přednáší a rád přijede i do Vaší náboženské obce.

 

Modlitby 22. týden, 30. května – 5. června 2016

brana-nakrivoPrvní čtení: 1. Královská 17,19-24

On jí řekl: „Dej mi svého syna!“ Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíku na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“ Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!“ Hospodin Elijášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Elijáš dítě vzal, snesl je z pokojíku na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl: „Pohleď, tvůj syn je živ.“ Žena Elijášovi odpověděla: „Nyní jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé.“

Hospodine, naše slova a skutky nenesou vždy projev zjevného zázraku, ale mohou nést pravdu, pomoc i záchranu větší, než se zdá.

Slova, která nám dáváš Ty, nesou život, žehnání a posilu druhým.

Prosíme tedy, kéž jsme dnes Tvému slovu otevřeni a umíme je sdělit druhým tak, jak je potřeba ve shodě s Tvou vůlí.

Celý příspěvek

Diecézní den v Čáslavi

IMG_6094

CO DĚLAT O VÍKENDU?

Častá otázka, která nás napadá s blížícím se koncem pracovního týdne. Potřebujeme toho tolik stihnout! V domácnosti, na zahradě, ledacos volá po údržbě, ale chtěli bychom prožít i něco společně s dětmi, s rodinou. Jít do přírody, na koncert, zasportovat si, mít čas popovídat si. Právě toto jsme mohli prožít v sobotu 28. května, a to nejen v naší malé rodině, ale v té velké – rodině církve. Kdo přijal pozvání k Diecéznímu dni, věřím, že nelitoval. Sobotní ráno nás sice přivítalo bouřkami a zataženou oblohou, ale než jsme dorazili do Čáslavi, mraky byly ty tam. Letošní rodinné setkání Královéhradecké diecéze se nekonalo v tomto městě náhodou. Mohli jsme spolu s Čáslavskými oslavit krásné 90. narozeniny a jak jinak začít, než bohoslužbou. Povzbuzením z úst bratra biskupa Pavla i potěšením, že se nás sešlo tolik a že zpěv byl slyšet až na náměstí. Kytice, kterou předal bratr biskup sestře farářce Františce Tiché, symbolicky také patřila všem, kdo připravovali výstavu, zázemí a bohaté pohoštění.

Celý příspěvek

Číňané jsou tady…

Když se v neděli 1. května objevila v našem sboru v Kostelci nad Orlicí malá skupinka cizinek (Korejky? Vietnamky? Číňanky), byli jsme překvapeni, že se snažily orientovat podle zpěvníku v liturgii. Po bohoslužbách jsme se dověděli, že jsou ubytovány v místním autokempu, mají se učit česky a nějakou dobu tu pobudou. Na příštích bohoslužbách za 14 dní přišly opět, a abychom o sobě něco více věděly, setkaly jsme se za několik dní – 6 čínských křesťanek, farářka a pastorační asistentka – u sboru a v bufetu k rozhovoru. Naštěstí jedna z nich umí dost dobře anglicky. Z darovaného českoanglického slovníku se velmi zaradovala. Ony i my se už těšíme na další společnou bohoslužbu (5. 6.) a na odpolední setkání jejich skupinky s naší  náboženskou obcí. Sháníme někoho, kdo by nám tlumočil, abychom se o sobě dověděli navzájem co nejvíce.

Je to zvláštní pocit, když plná třetina účastníků bohoslužeb jsou cizinci – vedle „našich“ Číňanek k nám pravidelně skoro 2 roky dochází z azylového domu jedna Ukrajinka. Před 50 lety panovala z Číňanů obava. Dnes se učíme se spolu dorozumět, pomáhat si a společně chválit našeho společného Otce.                                           

Alena  Naimanová

 

Modlitby 21. týden, 23. – 29. května 2016

smrkPrvní čtení: 1. Královská 8, 22-23.41-43

Šalomoun se v přítomnosti celého shromáždění Izraele postavil před Hospodinův oltář, rozprostřel dlaně k nebi a řekl: „Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznaly tvé jméno všechny národy země a bály se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznaly, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem.“

Hospodine, vedeš nás, abychom se zastavili, rozprostřeli sami sebe před Tebou a zakusili, že není Boha Tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi.

Řád Tvé smlouvy a Tvé milosrdenství nás učí pravé moudrosti života. V ní smíme vnímat každého člověka, s nímž se tady setkáváme jako svého možného bratra a sestru.

Kéž by všichni Tebe hledali. Prosíme, dávej nám patřičnou moudrost, abychom je k Tobě vedli.

Celý příspěvek