Modlitby 35. týden, 29. srpna – 4. září 2016

35První čtení: Deuteronomium 30, 15-18

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil.

Pane, život před nás předkládá dobro i zlo, požehnání pro zemi, kde pobýváme i zánik. Víra nám dává jasné mantinely a směr.

Lidská srdce se od Tebe odvracejí, nechce se nám poslouchat.

Prosíme, dej, ať se příliš nevymlouváme a nelžeme sobě, ať naše láska a poslouchání Tebe nás bezpečně vede cestou života.

Celý příspěvek

Smuteční oznámení sestry farářky Jarmily Tomsové

Smuteční oznámení – Jarmila Tomsová

 Kalich CČSH
Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život.

Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky.“

                                                                J 11, 25-26a

                                                          

 V naději, kterou dává vzkříšený Ježíš Kristus,

Vám oznamujeme, že v pondělí 22. srpna L. P. 2016 ve věku 90 let

ukončila svou pozemskou pouť naše sestra ve službě

Jarmila Tomsová

farářka Církve československé husitské.

 

Působila v náboženských obcích: Turnov, Jičín, Lomnice nad Popelkou, Sobotka,

Čáslav, Česká Skalice, Smiřice, Josefov, Jaroměř a Dvůr Králové

 

Poslední rozloučení se sestrou farářkou se bude konat

v úterý 30. srpna 2016 od 15.00 hodin

v Husově sboru v Jaroměři.

 

Na zesnulou sestru farářku pak vzpomeneme při nedělních bohoslužbách 4. září 2016

ve všech sborech Královéhradecké diecéze Církve československé husitské.

 

Za účast v modlitbách jménem církve děkuje

 

Diecézní rada Církve československé husitské v Hradci Králové

 

 

 

Modlitby 34. týden, 22. – 28. srpna 2016

34První čtení: Sírachovec 10, 12-18

Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem. Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti. Hospodin proto takové postihl varovnými ranami, až je úplně vyhladil. Hospodin převrátil trůny vládců a namísto nich posadil tiché. Hospodin vyvrátil z kořenů pronárody a namísto nich posadil pokorné. Hospodin vyhladil krajiny pronárodů a zničil je až do základů země. Je pak z jejich krajin vytrhl a zničil, a tak vymazal jejich památku na zemi. Pýcha nebyla určena lidem ani zuřivý hněv těm, kdo se zrodili z ženy.

Hospodine, Pane a Králi, pýcha nese člověku záplavu zkaženosti, jenže držet se pýchy, bývá zpočátku příjemné.

Odpadnout od Tebe ve chvílích klidu je přirozené, zdá se nám. Ale ono je to všechno jen klam, k němuž jsme nebyli stvořeni.

Prosíme, naplňuj nás poznáním pravého lidství, pokorou a radostí. Ať se srdcem držíme Tebe a záplavy pýchy nás opouští, ať všechna špína a její nánosy, prochází očištěním.

Celý příspěvek

Modlitby 33. týden, 15. – 21. srpna 2016

33První čtení: Izajáš 58, 9b-13

Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,

Pane vyzýváš nás, abychom rozdávali sebe, neprosazovali tolik svou vůli a prokazovali skutečnost vztahu lásky k Tobě i lidem.

Náš hrozící prst a ničemná slova, přináší temnotu, kterou odstranit ze svého středu je nutné.

Prosíme, ať umíme každou chvíli prožít ve Tvém světle a pochopit, kdy a jak máme upustit od svých pochůzek a zálib. Prosíme, ať nás den odpočinku zřetelně učí tomu, co je svaté.

Celý příspěvek

Modlitby 32. týden, 8. – 14. srpna 2016

P1010949První čtení: Jeremjáš 23, 23-29

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův. Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: „Měl jsem sen, měl jsem sen.“ Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? Myslí si, že mé jméno vymýtí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Baalovi? Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?

Hospodine, všudypřítomný Pane a Králi, Tvá vyvýšenost i blízkost je pro člověka neuchopitelná.

Nikdo s Tebou nemůže hýbat, nikdo z lidí nemůže si Tě přisvojit a ovládat, i když se o to každé pokolení marně pokouší.

Prosíme, strhni nám vždy rychle nálepku falešných zvěstovatelů Tvé vůle. Ať oheň Tvůj, falešné sny i slova naše přetaví tak, abychom vždy byli Tvými hodnověrnými zvěstovateli.

Celý příspěvek

Modlitby 31. týden, 1. – 7. srpna 2016

31První čtení: Genesis 15, 1-6

Stalo se k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ Abram dále řekl: „Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“ Hospodin však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“ Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.

Hospodine, sečíst hvězdy okem, díky technice možná dnes i dokážeme, ale vidět co bude zítra – to ne.

Slovo k Abramovi znělo, že jsi jeho štít a v Tobě je i přehojná odměna. Slovo víry k nám také tak hovoří – my se nemáme bát.

Prosíme, ať všechny naše otázky nad tím, kam se dnes svět řítí, vidíme očima víry. Ať ve světle důvěry k Tobě nacházíme budoucno života našeho i našich dětí…

Celý příspěvek