Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019

Texty pro neděli 27. ledna 2019 – 3. neděle po Zjevení

 První čtení: Nehemjáš 8, 1-2. 8-10

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“

            Hospodine, jsi vládce všeho a všech, podíl na té radosti smějí mít všichni.

Zveš nás k hostině smíření a chceš jen, abychom naslouchali Tvému slovu.

Prosíme za všechny muže a ženy světa, kéž bychom Ti všichni dokázali rozumět, netrápili se a těšili se z tohoto dne.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019“

Pietní vzpomínka na Jana Palacha se uskuteční také ve Vevey a v Zürichu

Pietní vzpomínka na Jana Palacha se uskuteční také ve Vevey a v Zürichu 19. a 20. ledna 2019, kde za Církev československou husitskou pozvání přijal bratr biskup Pavel Pechanec. Uctění památky významné osobnosti české historie zde pořádá – Beseda Slovan, Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, Beseda Svatopluk Čech a Husův sbor Čechů a Slováků v Zürichu.

Rok lásky 2019 v Královéhradecké diecézi

8. ledna 2019 se v Hradci Králové uskutečnila společná konference duchovních a kazatelů Královéhradecké diecéze, při které byl zahájen poslední rok trienia před stým výročím naší církve Rok lásky 2019. Bratr biskup se zamýšlel nad dosavadní situací v našich náboženských obcích, krátce přednesl výsledky dotazníků, které společnými silami členové našich NO na podzim vyplňovali. Poté následovala přednáška ICLic. Mgr. Leoše Halbrštáta, který přiblížil Papežská misijní díla. Mons. Josef Suchár hovořil o své cestě životem ke kněžství a službě v Neratově, Dětský denní rehabilitační stacionář představila její ředitelka MUDr. Miloslava Zídková s kolegyněmi. Rok lásky mimo jiné by měl být také věnován rozvoji sociální činnosti, proto krátké slovo o fungování AMBRY – střediska Husitské diakonie měla i její ředitelka Mgr. Radka Podnecká. Den byl naplněn různorodým programem, diskuzí nad tématy i mezi kolegy navzájem během společného oběda.

Na závěr pro všechny „poutníky“ byly připraveny vaky nebo tašky na cestu životem v roce 2019. “Láska je jako široká řeka, jen do ní vstoupíš, už tě nepustí. Nikdy ji neobejmeš, protéká ti mezi prsty, láska je naplněním života a dotek věčnosti. Proto je stále otázkou: Čím je zaplaveno tvé nitro? Jaká voda protéká Tvým srdcem? Je zpěněná, je plná nečistot, nebo je průzračná jako láska Boží sama?” Slyšeli jsme v kázání při úvodní bohoslužbě z úst bratra biskupa Pavla. Kéž je naše putování za láskou v tomto roce požehnané.

Tříkrálová sbírka ve Dvoře Králové n. L.

Byly jednou ve 21. století po Kristu dvě maminky. Obyčejné ženské, zdálo by se. Různě od Boha obdarované a ochotné svá obdarování dávat ku prospěchu ostatních. Tyto dvě maminky měly dohromady tři děti. Přišel den, kdy bylo v kalendáři napsáno 6. 1. Maminky přihlásily svoje děti do dobročinné akce a samy se aktivně zapojily. Dům od domu chodili všichni po nevelké vesnici, aby děti každému zazpívaly a popřály šťastný nový rok. Vnímaví lidé vkládali do pokladničky na krku nejmenšího peníze s vědomím, že pomáhají dobré věci. Poté se celá skupinka vydala na nelehkou cestu plnou náledí do města, do kostelíčka, aby zde všechny přítomné potěšili. Anežka, Tonda a Anežka určitě jednou (jestli ji už nespatřili) uvidí krásnou hvězdu nad jejich hlavami. A jejich maminky? Ty už mají Lásku Kristovu dávno v srdcích ukrytou!

Modlitby 3. týden, 14. – 20. ledna 2019

neděle 20. ledna 2019 – 2. neděle po Zjevení

První čtení: Izajáš 62, 1-5

Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou: ›Opuštěná‹. A nikdy o tvé zemi neřeknou: ›Zpustošená‹. Budou tě nazývat: ›Oblíbená‹ a tvou zemi: ›Vdaná‹, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.

 

            Kriste, Tvá koruna byla a je z trnů, tvou korunou byla a je církev.

            Církev není opuštěná, je Tvojí nevěstou a i když Ti způsobuje mnohou bolest, Ty ji přijímáš.

            Děkujeme, že ve své milosti se z nás raduješ i přes ostny církevní a prosíme, veď nás, ať tolik nezraňujeme Tebe, sebe a svět.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 14. – 20. ledna 2019“